Your Environmental
Management Must Be Better

“เราอยากให้การจัดการสิ่งแวดล้อมของคุณดีขึ้น”

ครั้งการให้บริการ
+ 0
ลูกค้า
0
ผู้ให้บริการด้านสิ่งแวดล้อม
0
ลูกค้าพึงพอใจ
0 %

Update : 31-12-2022

One-Stop Services

บริการ
ครบวงจร

การจัดการสิ่งแวดล้อมประกอบด้วยงานที่เกี่ยวข้องกันหลายด้าน โดยเราไม่สามารถทำเองได้ทั้งหมด จึงมีความจำเป็นต้องจัดหาซัพพลายเออร์ หรือผู้ให้บริการด้านสิ่งแวดล้อมหลายรายเพื่อมาดำเนินการ มันน่าจะดีกว่าไหม หากคุณสามารถจัดการปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมทั้งหมดได้ด้วยการติดต่อเราเพียงที่เดียว

Because You are Unique

เพราะว่าคุณ
แตกต่างกัน

เราได้ออกแบบบริการที่เหมาะกับธุรกิจของคุณโดยเฉพาะ โดยพัฒนามาจากประสบการณ์ที่ได้ร่วมทำงานกับกลุ่มธุรกิจเฉพาะด้านต่างๆ ให้คุณสามารถปฏิบัติตามไปได้ทีละขั้นตอน ตามโซลูชั่นที่เราได้ออกแบบไว้

six steps to success

THE
SIAMMAT WAY

With the goal of being trusted environmental partner we developed the working process to make sure all environmental problem will be solved legally and efficiency.

01

Data Collection

ในขั้นตอนแรกทางทีมงานสยามแมทฯ จะทำการรวบรวมข้อมูลเข้าสู่ระบบตรวจสอบด้านสิ่งแวดล้อมโดยทีมงานจะทำการจัดเก็บรวบรวมข้อมูลสำคัญจากทุกภาคส่วน รวมทั้งเงื่อนไขและข้อกำหนดจากทางลูกค้าเพื่อนำมาประมวลผลออกแบบวิธีการจัดการที่เหมาะสมถูกต้องตามหลักกฎหมายต่อไป

02

Data Analysis

การวิเคราะห์ข้อมูล สยามแมทฯ จะนำข้อมูลที่ได้มาจากการเก็บรวบรวมข้อมูลทั้งหมดรวมถึงการนำข้อมูลจาก Siammat knowledge base เพื่อนำมาประมวลผลและวิเคราะห์ ออกแบบรูปแบบการจัดการที่เหมาะสมต่อไป

03

Design Solution

หลังจากที่เราได้ทำการเก็บรวบรวม ประมวลผล และวิเคราะห์ข้อมูลแล้ว สยามแมทฯจะจัดการประชุมโดยรวบรวมบุคลากรทุกภาคส่วนเพื่อคิดวิเคราะห์หารูปแบบการจัดการปัญหาที่เกิดขึ้นให้เหมาะสม

04

ESP Procurement

หลังจากทางสยามแมทฯได้เสนอรูปแบบการจัดการสิ่งแวดล้อมให้กับทางลูกค้าแล้วทางเราจะจัดหาผู้ให้บริการสามารถดำเนินการได้อย่างถูกต้องเหมาะสมกับบริการโดยเลือก ESP ความเชี่ยวชาญของแต่ละ ESP ว่าเหมาะสมกับงานประเภทใด มีความชำนาญด้านไหน ดำเนินการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมได้ภายใต้เงื่อนไขและข้อจำกัดของทางลูกค้าและเป็นไปตามระเบียบกฎหมายและมีประสิทธิภาพ

05

Service with Quality Control

ระบบควบคุมคุณภาพที่ทางสยามแมทฯได้ทำการออกแบบระบบควบคุมการทำงาน โดยในขั้นตอนแรกทางวิศวกรสิ่งแวดล้อมจะทำการวางแผนขั้นตอนการทำงาน รวมถึงระบบการควบคุมการทำงานส่งกลับให้ลูกค้า เมื่อถึงเวลาปฏิบัติการจริงนอกจากการมีวิศวกรเข้าไปควบคุมการทำงานทุกขั้นตอนแล้วทางสยามแมทฯยังได้จัดเตรียมเอกสารเพื่อควบคุมการทำงานให้เป็นไปตามขั้นตอน ถูกหลักการ และมีประสิทธิภาพ

06

Operation Report

เอกสารรายงานผลการปฏิบัติการจริง โดยวิศวกรสิ่งแวดล้อมของทางบริษัทจะเป็นผู้จัดทำและตรวจสอบรายงานการดำเนินการ เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานของบริษัท ถูกต้องตามหลักวิชาการและกฎหมาย

 

.

พวกเราพร้อมช่วยคุณแก้ปัญหาด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม

We have lots of experience

Case studies

We have lots of Knowledge

Blogs

บริษัทตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม

บริษัทตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม ตรวจวัดสิ่งแวดล้อม

ในปัจจุบันมีบริษัทสำหรับตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมเป็นจำนวนมาก ให้กับตามโรงงานอุตสาหกรรม โรงพยาบาล โรงเรียน โรงแรม ซึ่งบริษัทตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมต้องผ่านการรับรองจากกระทรวงอุตสาหกรรม จึงสามารถจัดตั้งเป็นบริษัทตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม ขึ้นมาได้ การตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม เป็นการตรวจวัดเพื่อช่วยให้สิ่งแวดล้อมมีระบบนิเวศที่ดีและได้มาตรฐาน ทั้งในด้านคุณภาพอากาศ น้ำ และกากอุตสาหกรรม โดยบริษัทตรวจวัดฯจำเป็นต้องมีผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านที่มีความรู้และความชำนาญเข้ามาจัดการระบบให้มีประสิทธิภาพ หน้าที่ของบริษัทตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม มีหน้าที่ให้บริการในการเก็บตัวอย่างที่ถูกต้องตามหลักวิชาการ และนำตัวอย่างไปทดสอบเพื่อทำการวิเคราะห์ทดสอบโดยห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ที่ได้รับมาตราฐาน ตลอดจนให้คำปรึกษา การติดตามมาตรการการลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมด้วย มีหน้าที่ให้คำปรึกษาการติดตามมาตรการลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม จัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 2

พื้นที่อับอากาศ

พื้นที่อับอากาศหรือ Confined Space คืออะไร และงานล้างพื้นที่อับอากาศมีความสำคัญและควรเตรียมการอย่างไรบ้าง

พื้นที่อับอากาศหรือ Confined Space คือ สถานที่ หรือพื้นที่ทำงาน ที่มีทางเข้าออกจำกัด และมีการระบายอากาศที่ธรรมชาติน้อย ทำให้อากาศถ่ายเทหมุนเวียนภายในอยู่ในสภาพที่ไม่ถูกสุขลักษณะและปลอดภัย ซึ่งอาจเป็นที่สะสมของสารเคมี สารพิษ สารไวไฟ รวมถึงออกซิเจนที่ไม่เพียงพอด้วย เช่น ในถ้ำ  อุโมงค์ บ่อน้ำ หลุม ห้องใต้ดิน ถังน้ำมัน ห้องนิรภัย หรือแม้แต่ภาชนะ หรือสิ่งที่คล้ายๆกัน ซึ่งส่งผลต่อออกซิเจนที่มีไม่เพียงพอกับสุขภาพของผู้ที่เข้าไปในพื้นที่ และอาจทำให้สภาพอากาศภายในมีลักษณะที่ไม่ถูกสุขลักษณะและไม่ปลอดภัย

Free Environmental Law Update

อัพเดทกฎหมายสิ่งแวดล้อม ฟรี!

รับสิทธิ์ง่ายๆ เพียงกรอก Email ของคุณด้านล่าง

เราจะส่งอัพเดทกฎหมายใหม่ที่ประกาศในราชกิจจา ประจำเดือน โดยจะคัดเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับด้านสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัย และความปลอดภัย เพื่อให้ท่านสะดวกในการนำไปประเมินความสอดคล้องในองค์กรของท่านต่อไป

Sign up for free

Malcare WordPress Security