ประสิทธิภาพของบริษัทรับออกแบบระบบบำบัดน้ำเสีย

บริษัทออกแบบระบบบำบัดน้ำเสีย

บทนำเรื่อง การออกแบบระบบบำบัดน้ำเสีย


ประเทศไทยได้ให้ความสนใจกับการรักษาสิ่งแวดล้อมมากขึ้น จึงได้ออกกฎหมายเกี่ยวกับการควบคุมน้ำเสียจากโรงงานหรือครัวเรือน ทำให้มีหลายฝ่ายเริ่มให้ความสำคัญกับการ ออกแบบ ระบบบำบัดน้ำเสีย และ การติดตั้งระบบบำบัดน้ำ ซึ่งน้ำเสียที่มีสิ่งเจือปนหรือจุนลินทรีย์มากมายในน้ำหากปล่อยลงสู่น้ำธรรมชาติจะทำให้คุณภาพน้ำในธรรมชาติเสียหายได้ก่อให้เกิดมลภาวะเป็นพิษ ส่งผลเสียต่อประชาชน สังคมและสิ่งแวดล้อม

ซึ่งการออกแบบระบบบำบัดน้ำเสียให้ได้คุณภาพมาตรฐานระดับสากลได้ จะต้องเป็นบริษัท ออกแบบระบบบำบัดน้ำเสีย ที่มีความเชี่ยวชาญในเรื่องของเป็นที่ปรึกษางานด้านระบบบำบัดน้ำเสียทั้งการออกแบบและการติดตั้ง ในส่วนภาคอุตสาหกรรม อบต. เทศบาล หรือหน่วยงานราชการ เพื่อให้ได้น้ำที่มีคุณภาพส่งผลต่อการเพิ่มระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนได้อย่างปลอดภัย


หลักการการทำงานด้าน การออกแบบระบบบำบัดน้ำเสีย


บริษัทที่ออกแบบระบบบำบัดน้ำเสียได้คุณภาพมาตรฐานระดับสากลนั้น บริษัทจะต้องมีหลักการอย่างไรในการทำงานการออกแบบระบบบำบัดน้ำเสีย เรามาดู 7 หลักการดังต่อไปนี้

1. เป็นที่ปรึกษาในเรื่องการออกแบบระบบบำบัดน้ำเสียได้อย่างเชี่ยวชาญ
บริษัทที่รับออกแบบระบบบำบัดน้ำเสียควรมีผู้เชี่ยวชาญพร้อมเป็นที่ปรึกษาด้านการออกแบบได้เป็นอย่างดี สามารถเป็นที่ปรึกษาและให้คำแนะนำที่ดีแก่ลูกค้า


2.มีประสบการณ์ในการทำธุรกิจด้านระบบบำบัดน้ำเสีย
บริษัทที่ได้มาตรฐานจะมีทีมงานผู้เชี่ยวชาญพร้อมมือ ที่สามารถจัดการกับระบบบำบัดน้ำเสียได้อย่างมีประสิทธิภาพ ดังนั้นลูกค้าควรต้องตรวจสอบประสบการณ์การทำงานในด้านระบบบำบัดน้ำเสียเพื่อสร้างความไว้วางใจ

3.เป็นผู้เชี่ยวชาญในการออกแบบระบบบำบัดน้ำเสีย ( ผู้รับ เหมาระบบบำบัดน้ำเสีย หรือ บริษัท ระบบ บํา บัด น้ำ เสีย )
ในการทำงานด้านระบบบำบัดน้ำเสีย ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการออกแบบ การติดตั้งระบบต่าง ๆ จำเป็นต้องมีผู้เชี่ยวชาญหรือวิศวกรคอยควบคุมงาน เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบ ไม่ให้เกิดข้อผิดพลาดแต่อย่างใด


4.มีเครื่องมือที่ได้มาตรฐาน
ระบบบำบัดน้ำเสียเป็นการแก้ปัญหาน้ำเน่าเสีย ดังนั้นบริษัทจะต้องมีเครื่องมือที่ได้มาตรฐาน มีคุณภาพ สามารถทนต่อสารเคมี สารอันตรายได้เป็นอย่างดี


5.มีการประเมินหน้างาน
บริษัทจะต้องมีการประเมินน้ำเสียหน้างานก่อนเพื่อความชัดเจนและสามารถจัดหาระบบบำบัดน้ำเสียที่เหมาะสมได้ และสามารถกำหนดค่าใช้จ่ายคร่าว ๆ ได้


6.บริษัทใส่ใจเรื่องสิ่งแวดล้อม
ในการจัดการระบบบำบัดน้ำเสียเป็นเรื่องค่อนข้างยาก จะต้องพยายามควบคุมไม่ให้เกิดมลพิษทางน้ำอีก ทางบริษัทต้องมีการควบคุมและใส่ใจขั้นตอน ระมัดระวังไม่ให้น้ำเสียลงสู่แม่น้ำเด็ดขาด เพราะจะสร้างความเดือดร้อนแก่คนรอบข้าง


7.ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการเหมาะสม
ลูกค้ามักจะตั้งงบประมาณในใจในการใช้จ่ายเกี่ยวกับระบบบำบัดน้ำเสียเพื่อไม่ให้เกินงบที่ตั้งไว้ บริษัทควรจะประเมินหน้างานให้ละเอียดชัดเจน สรุปยอดค่าใช้จ่ายที่ต้องจ่ายได้อย่างละเอียด เพื่อตรวจสอบราคาได้

ระบบบำบัดน้ำดีและน้ำเสีย

บริษัทรับออกแบบระบบบำบัดน้ำเสีย


ในการออกแบบระบบบำบัดน้ำเสีย จะต้องอาศัยบริษัทที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านโดยตรงในการจัดการระบบบำบัดน้ำเสียให้ได้มีประสิทธิภาพ ได้มาตรฐานระดับสากล สามารถช่วยบำบัดน้ำเสียได้จริง ไม่ไหลลงสู่แม่น้ำลำคลอง หรือน้ำธรรมชาติ เพื่อให้ได้น้ำที่มีคุณภาพส่งผลต่อการเพิ่มระดับคุณภาพในการดำรงชีพของประชาชนให้อยู่ได้อย่างปลอดภัย หากท่านสนใจใช้บริการกรุณาติดต่อทีมงาน Siammat รับออกแบบระบบบำบัดน้ำเสียโรงงาน

อ่านเรื่องอื่นๆได้ที่ Blog

Share:

More Posts

บริษัทตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม

บริษัทตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม ตรวจวัดสิ่งแวดล้อม

FacebookFacebookXTwitterLINELineในปัจจุบันมีบริษัทสำหรับตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมเป็นจำนวนมาก ให้กับตามโรงงานอุตสาหกรรม โรงพยาบาล โรงเรียน โรงแรม ซึ่งบริษัทตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมต้องผ่านการรับรองจากกระทรวงอุตสาหกรรม จึงสามารถจัดตั้งเป็นบริษัทตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม ขึ้นมาได้ การตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม เป็นการตรวจวัดเพื่อช่วยให้สิ่งแวดล้อมมีระบบนิเวศที่ดีและได้มาตรฐาน ทั้งในด้านคุณภาพอากาศ น้ำ และกากอุตสาหกรรม โดยบริษัทตรวจวัดฯจำเป็นต้องมีผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านที่มีความรู้และความชำนาญเข้ามาจัดการระบบให้มีประสิทธิภาพ หน้าที่ของบริษัทตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม มีหน้าที่ให้บริการในการเก็บตัวอย่างที่ถูกต้องตามหลักวิชาการ และนำตัวอย่างไปทดสอบเพื่อทำการวิเคราะห์ทดสอบโดยห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ที่ได้รับมาตราฐาน ตลอดจนให้คำปรึกษา การติดตามมาตรการการลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมด้วย มีหน้าที่ให้คำปรึกษาการติดตามมาตรการลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม จัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 2

พื้นที่อับอากาศ

พื้นที่อับอากาศหรือ Confined Space คืออะไร และงานล้างพื้นที่อับอากาศมีความสำคัญและควรเตรียมการอย่างไรบ้าง

FacebookFacebookXTwitterLINELineพื้นที่อับอากาศหรือ Confined Space คือ สถานที่ หรือพื้นที่ทำงาน ที่มีทางเข้าออกจำกัด และมีการระบายอากาศที่ธรรมชาติน้อย ทำให้อากาศถ่ายเทหมุนเวียนภายในอยู่ในสภาพที่ไม่ถูกสุขลักษณะและปลอดภัย ซึ่งอาจเป็นที่สะสมของสารเคมี สารพิษ สารไวไฟ รวมถึงออกซิเจนที่ไม่เพียงพอด้วย เช่น ในถ้ำ  อุโมงค์ บ่อน้ำ หลุม ห้องใต้ดิน ถังน้ำมัน ห้องนิรภัย หรือแม้แต่ภาชนะ หรือสิ่งที่คล้ายๆกัน ซึ่งส่งผลต่อออกซิเจนที่มีไม่เพียงพอกับสุขภาพของผู้ที่เข้าไปในพื้นที่ และอาจทำให้สภาพอากาศภายในมีลักษณะที่ไม่ถูกสุขลักษณะและไม่ปลอดภัย

ขึ้นทะเบียนผู้ควบคุม

ขึ้นทะเบียนผู้ควบคุม

FacebookFacebookXTwitterLINELineผู้ที่จะทำหน้าที่เป็นผู้ควบคุมมลพิษประเภทต่างๆ ต้องผ่านการสอบวัดประเมินผลในความสามารถตามมาตรฐานของกระทรวงแรงงาน จึงสามารถปฏิบัติหน้าที่ในการควบคุมดูแลระบบบำบัดมลพิษในโรงงานอุตสาหกรรมได้ ซึ่งขั้นตอนและวิธีการขึ้นทะเบียนมีดังนี้ 1. ผู้ที่ประสงค์จะขอขึ้นทะเบียนเป็นผู้ควบคุมระบบบำบัดมลพิษต้องสอบผ่านการสอบมาตรฐานที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมจัดสอบขึ้น โดยมีการแบ่งประเภทของผู้ควบคุมเป็น 3 ประเภทได้แก่ -ผู้ควบคุมระบบบำบัดมลพิษอากาศ -ผู้ควบคุมระบบบำบัดมลพิษน้ำ -ผู้ควบคุมระบบบำบัดมลพิษกากอุตสาหกรรม 2. ผู้ที่สอบผ่านจะได้รับประกาศนียบัตรผู้ควบคุมระบบบำบัดมลพิษตามประเภทที่สอบผ่าน และสามารถนำใบประกาศนียบัตรไปขอขึ้นทะเบียนผู้ควบคุมระบบบำบัดมลพิษตามประเภทที่สอบผ่านที่ กรมโรงงานอุตสาหกรรม 3. ผู้สมัครสอบสามารถสมัครสอบได้มากกว่า 1 ประเภท และสามารถขอขึ้นทะเบียนผู้ควบคุมระบบบำบัดมลพิษได้มากกว่า 1 ประเภท 4. ผู้ที่สอบผ่านและขอขึ้นทะเบียนเป็นผู้ควบคุมระบบบำบัดมลพิษต่อกรมโรงงานอุตสาหกรรมต้องต่ออายุการขึ้นทะเบียนทุกๆ

EIA Monitoring มีความสำคัญอย่างไร

FacebookFacebookXTwitterLINELineEIA Monitoring หรือ Environmental Impact Assessment คือ การวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม เป็นการศึกษาเพื่อคาดการณ์ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมทั้งในทางที่ดี และทางที่ไม่ดี อันเกิดจากการพัฒนาโครงการ หรือกิจการที่สำคัญ หรือมีขนาดใหญ่ เพื่อกำหนดมาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นกับสิ่งแวดล้อม และใช้ประกอบการตัดสินใจพัฒนาหรือปรับปรุงโครงการกิจการ ผลการศึกษาต้องจัดทำเป็นเอกสาร เรียกว่ารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โรงงานประเภทที่เข้าข่ายการจัดทำ EIA ตามที่กฎหมายกำหนดต้องจัดทำรายงาน Monitor ส่งหน่วยงานภาครัฐที่รับผิดชอบเป็นประจำปีละ 2 ครั้ง

Send Us A Message

Free Environmental Law Update

อัพเดทกฎหมายสิ่งแวดล้อม ฟรี!

รับสิทธิ์ง่ายๆ เพียงกรอก Email ของคุณด้านล่าง

เราจะส่งอัพเดทกฎหมายใหม่ที่ประกาศในราชกิจจา ประจำเดือน โดยจะคัดเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับด้านสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัย และความปลอดภัย เพื่อให้ท่านสะดวกในการนำไปประเมินความสอดคล้องในองค์กรของท่านต่อไป

Sign up for free

Malcare WordPress Security