ประสิทธิภาพของบริษัทรับออกแบบระบบบำบัดน้ำเสีย

บริษัทออกแบบระบบบำบัดน้ำเสีย

บทนำเรื่อง การออกแบบระบบบำบัดน้ำเสีย


ประเทศไทยได้ให้ความสนใจกับการรักษาสิ่งแวดล้อมมากขึ้น จึงได้ออกกฎหมายเกี่ยวกับการควบคุมน้ำเสียจากโรงงานหรือครัวเรือน ทำให้มีหลายฝ่ายเริ่มให้ความสำคัญกับการ ออกแบบ ระบบบำบัดน้ำเสีย และ การติดตั้งระบบบำบัดน้ำ ซึ่งน้ำเสียที่มีสิ่งเจือปนหรือจุนลินทรีย์มากมายในน้ำหากปล่อยลงสู่น้ำธรรมชาติจะทำให้คุณภาพน้ำในธรรมชาติเสียหายได้ก่อให้เกิดมลภาวะเป็นพิษ ส่งผลเสียต่อประชาชน สังคมและสิ่งแวดล้อม

ซึ่งการออกแบบระบบบำบัดน้ำเสียให้ได้คุณภาพมาตรฐานระดับสากลได้ จะต้องเป็นบริษัท ออกแบบระบบบำบัดน้ำเสีย ที่มีความเชี่ยวชาญในเรื่องของเป็นที่ปรึกษางานด้านระบบบำบัดน้ำเสียทั้งการออกแบบและการติดตั้ง ในส่วนภาคอุตสาหกรรม อบต. เทศบาล หรือหน่วยงานราชการ เพื่อให้ได้น้ำที่มีคุณภาพส่งผลต่อการเพิ่มระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนได้อย่างปลอดภัย


หลักการการทำงานด้าน การออกแบบระบบบำบัดน้ำเสีย


บริษัทที่ออกแบบระบบบำบัดน้ำเสียได้คุณภาพมาตรฐานระดับสากลนั้น บริษัทจะต้องมีหลักการอย่างไรในการทำงานการออกแบบระบบบำบัดน้ำเสีย เรามาดู 7 หลักการดังต่อไปนี้

บริษัทรับออกแบบระบบบำบัดน้ำเสีย

1. เป็นที่ปรึกษาในเรื่องการออกแบบระบบบำบัดน้ำเสียได้อย่างเชี่ยวชาญ
บริษัทที่รับออกแบบระบบบำบัดน้ำเสียควรมีผู้เชี่ยวชาญพร้อมเป็นที่ปรึกษาด้านการออกแบบได้เป็นอย่างดี สามารถเป็นที่ปรึกษาและให้คำแนะนำที่ดีแก่ลูกค้า


2.มีประสบการณ์ในการทำธุรกิจด้านระบบบำบัดน้ำเสีย
บริษัทที่ได้มาตรฐานจะมีทีมงานผู้เชี่ยวชาญพร้อมมือ ที่สามารถจัดการกับระบบบำบัดน้ำเสียได้อย่างมีประสิทธิภาพ ดังนั้นลูกค้าควรต้องตรวจสอบประสบการณ์การทำงานในด้านระบบบำบัดน้ำเสียเพื่อสร้างความไว้วางใจ

3.เป็นผู้เชี่ยวชาญในการออกแบบระบบบำบัดน้ำเสีย ( ผู้รับ เหมาระบบบำบัดน้ำเสีย หรือ บริษัท ระบบ บํา บัด น้ำ เสีย )
ในการทำงานด้านระบบบำบัดน้ำเสีย ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการออกแบบ การติดตั้งระบบต่าง ๆ จำเป็นต้องมีผู้เชี่ยวชาญหรือวิศวกรคอยควบคุมงาน เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบ ไม่ให้เกิดข้อผิดพลาดแต่อย่างใด


4.มีเครื่องมือที่ได้มาตรฐาน
ระบบบำบัดน้ำเสียเป็นการแก้ปัญหาน้ำเน่าเสีย ดังนั้นบริษัทจะต้องมีเครื่องมือที่ได้มาตรฐาน มีคุณภาพ สามารถทนต่อสารเคมี สารอันตรายได้เป็นอย่างดี


5.มีการประเมินหน้างาน
บริษัทจะต้องมีการประเมินน้ำเสียหน้างานก่อนเพื่อความชัดเจนและสามารถจัดหาระบบบำบัดน้ำเสียที่เหมาะสมได้ และสามารถกำหนดค่าใช้จ่ายคร่าว ๆ ได้


6.บริษัทใส่ใจเรื่องสิ่งแวดล้อม
ในการจัดการระบบบำบัดน้ำเสียเป็นเรื่องค่อนข้างยาก จะต้องพยายามควบคุมไม่ให้เกิดมลพิษทางน้ำอีก ทางบริษัทต้องมีการควบคุมและใส่ใจขั้นตอน ระมัดระวังไม่ให้น้ำเสียลงสู่แม่น้ำเด็ดขาด เพราะจะสร้างความเดือดร้อนแก่คนรอบข้าง


7.ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการเหมาะสม
ลูกค้ามักจะตั้งงบประมาณในใจในการใช้จ่ายเกี่ยวกับระบบบำบัดน้ำเสียเพื่อไม่ให้เกินงบที่ตั้งไว้ บริษัทควรจะประเมินหน้างานให้ละเอียดชัดเจน สรุปยอดค่าใช้จ่ายที่ต้องจ่ายได้อย่างละเอียด เพื่อตรวจสอบราคาได้

ระบบบำบัดน้ำดีและน้ำเสีย

บริษัทรับออกแบบระบบบำบัดน้ำเสีย


ในการออกแบบระบบบำบัดน้ำเสีย จะต้องอาศัยบริษัทที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านโดยตรงในการจัดการระบบบำบัดน้ำเสียให้ได้มีประสิทธิภาพ ได้มาตรฐานระดับสากล สามารถช่วยบำบัดน้ำเสียได้จริง ไม่ไหลลงสู่แม่น้ำลำคลอง หรือน้ำธรรมชาติ เพื่อให้ได้น้ำที่มีคุณภาพส่งผลต่อการเพิ่มระดับคุณภาพในการดำรงชีพของประชาชนให้อยู่ได้อย่างปลอดภัย หากท่านสนใจใช้บริการกรุณาติดต่อทีมงาน Siammat รับออกแบบระบบบำบัดน้ำเสียโรงงาน

อ่านเรื่องอื่นๆได้ที่ Blog

Share:

Share on facebook
Share on twitter
Share on google
Share on linkedin

More Posts

หลักการเลือกโรงงานบำบัดน้ำเสีย

Facebook iconFacebookTwitter iconTwitterLINE iconLine               โรงงานบำบัดน้ำเสียคือผู้ให้บริการบำบัดน้ำเสียแทนผู้ประกอบการที่อาจมีปัญหาหรือข้อจำกัดในการบำบัดน้ำเสียด้วยตนเอง รวมถึงการจัดการบำบัดน้ำเสียจากชุมชนให้กับหน่วยงานภาครัฐ โดยผู้ประกอบกิจการที่จะสามารถดำเนินการบำบัดน้ำเสียได้นั้นจะต้องได้รับใบอนุญาตจากกรมควบคุมมลพิษ เพื่อให้มั่นใจว่าสามารถดำเนินการบำบัดน้ำเสียได้ตรงตามมาตรฐานน้ำที่กฎหมายกำหนด ลดโอกาสการก่อมลพิษให้กับสิ่งแวดล้อม และลดโอกาสที่น้ำเสียเหล่านั้นจะส่งผลกระทบต่อชุมชนที่อยู่ในบริเวณใกล้เคียงอีกด้วย รูปแบบการให้บริการของโรงงานบำบัดน้ำเสีย รองรับการบำบัดน้ำเสียภาคอุตสาหกรรมหรือชุมชนแหล่งอุตสาหกรรมอย่างนิคมอุตสาหกรรมมักมีผู้ประกอบการที่หลากหลาย และมีข้อจำกัดในการบำบัดน้ำเสียบางประเภท โดยเฉพาะน้ำเสียที่มีค่าเป็นพิษต่อสิ่งแวดล้อมในปริมาณมาก ๆ ไม่ว่าจะเป็นโลหะหนักที่มีความเป็นพิษสูง หรือน้ำเสียที่มีค่า pH สูง หรือต่ำจนเป็นอันตรายต่อสิ่งมีชีวิตในสภาพแวดล้อมธรรมชาติ จำเป็นต้องผ่านกระบวนการบำบัดลักษณะพิเศษ เพื่อให้มีความปลอดภัยกับสภาพแวดล้อมในอนาคต หรือตามแหล่งชุมชนที่มีผู้คนอยู่เป็นจำนวนมาก ซึ่งกิจกรรมในชีวิตประจำวันของผู้คนเหล่านี้ มักสร้างผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมได้เป็นอย่างมาก

พื้นที่อับอากาศ

สุขภาพกับการทำงานใน “พื้นที่อับอากาศ”

Facebook iconFacebookTwitter iconTwitterLINE iconLine               สุขภาพกับการทำงานในการทำงานนั้นเป็นสิ่งที่อยู่คู่กัน โดยเฉพาะผู้ที่ทำงานในพื้นที่อับอากาศ ซึ่งเป็นสถานที่ทำงานที่มีเนื้อที่จำกัด ทางเข้าออกคับแคบ จึงเกิดการระบายความร้อน และอากาศที่ไม่เพียงพอ จนเกิดการสะสมของสารเคมีที่เป็นพิษ สารไวไฟ ปริมาณออกซิเจนไม่เพียงพอกับการดำรงชีวิตของมนุษย์ ตัวอย่างพื้นที่ลักษณะนี้ได้แก่ถังน้ำมัน ถังสำหรับหมักดอง ไซโล ท่อขนาดใหญ่ ถังน้ำ ถ้ำ บ่อ อุโมงค์ เตา หรือห้องใต้ดิน ซึ่งพื้นที่เหล่านี้แก๊สหรือไอที่เกิดขึ้นจะไม่สามารถระบายไปได้ ผู้ที่เข้าไปในพื้นที่ดังกล่าวอาจสูดดมเอาแก๊สพิษต่าง

บ่อบำบัดน้ำเสีย

สิ่งที่จะพิจารณาเมื่อต้องการทำบ่อบำบัดน้ำเสีย

Facebook iconFacebookTwitter iconTwitterLINE iconLine               น้ำเสีย คือน้ำที่ผ่านกระบวนการใช้งานของมนุษย์จนมีคุณภาพที่ไม่เหมาะสม หรือเป็นอันตรายต่อสภาพแวดล้อม ไม่ว่าจะเป็นกระบวนการที่เกิดในกิจวัตรประจำวันอย่างการประกอบอาหาร การอาบน้ำชำระร่างกาย หรือการซักทำความสะอาดเสื้อผ้า กระบวนการภาคการเกษตร รวมถึงกระบวนการในภาคอุตสาหกรรมที่มักส่งผลให้เกิดปริมาณน้ำเสียในปริมาณมาก ๆ และเป็นอันตรายต่อสภาพแวดล้อมค่อนข้างสูง ซึ่งลักษณะและที่มาของน้ำเสียเหล่านี้คือตัวกำหนดว่าบ่อบำบัดน้ำเสียควรประกอบไปด้วยอะไรบ้าง                การบำบัดน้ำเสียคือการนำน้ำเสียมาผ่านกระบวนการขจัดสิ่งสกปรก และสารที่เป็นอันตรายต่าง ๆ ที่ปนเปื้อนอยู่ในน้ำเสีย กระบวนการบำบัดน้ำเสียที่ดีควรปรับให้คุณภาพของน้ำเสียให้ได้มาตรฐานตรงตามกับที่กฎหมายกำหนดเอาไว้ หรือสามารถนำกลับไปใช้งานได้ใหม่โดยไม่ก่อให้เกิดอันตายต่อสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อม โดยสิ่งที่ต้องพิจารณาเพื่อกำหนดขนาดและลักษณะของบ่อบำบัดน้ำเสียนั้นมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ ปริมาณของน้ำเสีย แน่นอนว่าปริมาณน้ำเสียในกิจกรรมต่าง

น้ำใต้ดิน

รูปแบบระบบเติมน้ำใต้ดินมีอะไรบ้าง และสำคัญอย่างไร

Facebook iconFacebookTwitter iconTwitterLINE iconLine               น้ำใต้ดิน คือ น้ำที่ถูกกักเก็บเอาไว้ระหว่างช่องว่างของเม็ดแร่ ดินและหิน ซึ่งน้ำอาจไม่ลักษณะไม่อิ่มตัวหากช่องว่างที่กักเก็บไว้มีการเคลื่อนไหวระหว่างน้ำและอากาศมักเรียกว่าน้ำในดิน หรือ Soil Water แต่หากน้ำที่อยู่ใต้ดินอยู่ลึกลงไปมากจนอยู่ระหว่างช่องว่าง รอยแตกหรือโพรงของชั้นหินมักเรียกว่าน้ำบาดาล หรือ Ground Water ซึ่งหินที่โอบอุ้มน้ำที่อยู่ภายใต้ดินในลักษณะนี้มักมีลักษณะเป็นหินอุ้มน้ำเพื่อให้สามารถกักเก็บน้ำเอาไว้ได้ น้ำในบริเวณลักษณะอิ่มตัว แต่อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามสภาพแวดล้อมโดยรอบ หรือที่เรียกว่าวัฎจักรของน้ำระหว่างไอน้ำ น้ำบนดิน และน้ำที่อยู่ใต้ดินนั่นเอง                อย่างไรก็ดีบางครั้งน้ำใต้ดินอาจเกิดการเปลี่ยนแปลงระดับน้ำอย่างผิดปกติ

Send Us A Message

Free Environmental Law Update

อัพเดทกฎหมายสิ่งแวดล้อม ฟรี!

รับสิทธิ์ง่ายๆ เพียงกรอก Email ของคุณด้านล่าง

เราจะส่งอัพเดทกฎหมายใหม่ที่ประกาศในราชกิจจา ประจำเดือน โดยจะคัดเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับด้านสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัย และความปลอดภัย เพื่อให้ท่านสะดวกในการนำไปประเมินความสอดคล้องในองค์กรของท่านต่อไป

Sign up for free