มาเรียนรู้กับพื้นที่อับอากาศ EP.2

พื้นที่อับอากาศ สถานที่ทำงานที่มีทางเข้าออกจำกัด และการระบายอากาศตามธรรมชาติไม่เพียงพอ ส่งผลให้อากาศภายในไม่ถูกสุขลักษณะและไม่ปลอดภัย

3. การตรวจวัดความปลอดภัยในพื้นที่อับอากาศ

3.1 Stel (Short-term ExposureLimit) หมายถึง ค่าความเข้มข้นสูงสุดที่ผู้ปฏิบัติงานสามารถจะสัมผัสได้อย่างต่อเนื่องในเวลาสั้น โดยไม่ได้รับอันตรายใด ๆ

3.2 TWA (Time-Weight Average) หมายถึง ค่าเฉลี่ยความเข้มข้นของสารเคมีในอากาศสำหรับการทำงาน 8 ชั่วโมงใน 1 วัน หรือ 40 ชั่วโมงต่อสัปดาห์

3.3 Peak หมายถึง ค่าวิกฤตที่วัดได้ในระหว่างช่วงเวลา

3.4 LEL (Lower Exposure Limit) หมายถึง ขีดจำกัดต่ำสุดของปริมาณสารที่อาจเกิดการระเบิดได้

3.5 TLV (Threshold Limit Values) หมายถึง ค่าความเข้มข้นของสารเคมีในอากาศและสภาพแวดล้อม เชื่อว่าผู้ปฏิบัติงานเกือบทั้งหมดสามารถทำงานอยู่ในสิ่งแวดล้อมโดยปราศจากผลเสียต่อสุขภาพ

3.6 Ceiling หมายถึง ค่าส่วนผสมสูงสุดของสารพิษ หากคนงานที่ไม่มีเครื่องป้องกันอาจสัมผัสสารพิษได้ ไม่ควรเข้าไปในพื้นที่อับอากาศ

3.7 เปอร์เซ็นต์ ปริมาตร/ปริมาตร หมายถึง ปริมาตรของแก๊สคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ต่อปริมาตรอากาศ

3.8 ppm. Part per million หมายถึงส่วนในล้านส่วน

3.9 ANSI หมายถึง American National Safety Institute

3.10 NIOSH หมายถึง National Institute for Occupational Safety and Health

3.11 OSHA หมายถึง Occupational Safety and Health Administration

3.12 ACGIH  หมายถึง A committee of American Conference of Government Industrial Hygienists.

ตรวจวัดสภาพอากาศ

3.2 วิธีการตรวจวัดสภาพอากาศ

3.3 ชนิดของแก๊สที่ตรวจวัด โดยทั่วไปชนิดของแก๊สที่จะตรวจวัดขึ้นอยู่กับพื้นที่อับอากาศที่ปฏิบัติงานนั้น ๆ ซึ่งแต่ละแห่งแตกต่างกันออกไปแต่แก๊สที่ตรวจสอบมี แก๊สออกซิเจน, แก๊สไฮโดรเจนซัลไฟด์, แก๊สคาร์บอนมอนอกไซด์ และ แก๊สติดไฟได้

4.ค่ามาตรฐาน ที่กำหนดไว้ว่า ค่าออกซิเจนไม่ต่ำกว่า 18%  ค่าไฮโดรเจนซัลไฟต์ 50 ppm. ในเวลา 10 นาที ค่าแก๊สที่ติดไฟได้ต้องมีความเข้มข้นได้ไม่เกิน 20% ของค่า LEL ของแต่ละชนิด

5.ในการวิเคราะห์ผลการตรวจวัดจากข้อมูลข้างต้นสามารถวิเคราะห์ได้จากค่าออกซิเจน ค่าคาร์บอนมอนอกไซด์ ค่าแก็สที่ติดไฟได้ และค่าไฮโดรเจนซัลไฟต์

6.การปฏิบัติงานในสถานที่อับอากาศด้วยความปลอดภัย เช่น ก่อนเข้าทำงานในสถานที่อับอากาศควรตรวจสอบปริมาณออกซิเจน สารเคมี และแก๊ส เพื่อให้แน่ใจว่าจะไม่มีการขาดออกซิเจน, จัดให้มีใบอนุญาตทำงานในพื้นที่อับอากาศ, จะต้องทำการระบายอากาศจนกว่าจะอยู่ในสภาพที่ปลอดภัย  ผู้ปฏิบัติงานต้องทำความคุ้นเคยกับพื้นที่ทำงานอย่างดี การวางแผนการทำงานต้องแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบให้ทุกคนเข้าใจ.

7.ชั้นของพื้นที่อับอากาศ หมายถึง พื้นที่อับอากาศกลุ่มหนึ่งซึ่งมีอย่างน้อยสองแห่ง โดยมีความคล้ายคลึงกันในประเด็นรูปร่างลักษณะ อันตรายในการเข้าออกและการทำงานข้างในทั้งนี้ ให้ใช้จุดเด่นของพื้นที่อับอากาศ โดยพิจารณาจัดกลุ่มของรูปร่าง ลักษณะคล้ายคลึงกัน และ ภายในติดตั้งเครื่องจักร ภายในมีอันตรายคล้ายคลึงกัน และ ทางเข้า และหรือกระบวนการในภาวะฉุกเฉิน ที่สามารถนำมาใช้ได้กับพื้นที่อับอากาศได้ทุกแห่ง

Share:

Share on facebook
Share on twitter
Share on google
Share on linkedin

More Posts

เหตุผลที่พื้นที่อับอากาศเป็นอันตราย และมาตรการการจัดการที่เหมาะสม

Facebook iconFacebookTwitter iconTwitterLINE iconLine เหตุผลที่พื้นที่อับอากาศเป็นอันตราย เชื่อว่าหลายคนคงผ่านตาเกี่ยวกับอันตรายในพื้นที่อับอากาศกันมาบ้างแล้ว ไม่ว่าจะเป็นข่าวการเสียชีวิตเมื่อลงไปขุดบ่อบาดาล หรือคนงานที่หมดสติเมื่อลงไปทำงานในบ่อปฏิกูล ซึ่งมักจะเป็นข่าวโด่งดังในทุก ๆ ครั้งที่เกิดเหตุการณ์ในลักษณะดังกล่าว แต่คงยังไม่เข้าใจว่าเหตุใดจึงเกิดเหตุการณ์ในลักษณะดังกล่าว จึงขออธิบายก่อนว่าพื้นที่อับอากาศ (Confined Space) คือสถานที่ที่มีทางเข้าออกจำกัด จนทำให้การระบายอากาศตามธรรมชาติไม่เพียงพอกับความต้องการของผู้ที่อยู่ภายในพื้นที่ดังกล่าว เมื่ออากาศไม่เพียงพอก็จะส่งผลต่อความปลอดภัยของผู้ปฏิบัติงานได้ อันเนื่องมาจากการสะสมของสารเคมีที่เป็นพิษ สารไวไฟ ปริมาณออกซิเจนที่ไม่เพียงพอ โดยมากคือพื้นที่ที่มีลักษณะเป็นถัง อุโมงค์ ไซโล ท่อ

บทบาทหน้าที่และความสำคัญของผู้ควบคุมมลพิษ

Facebook iconFacebookTwitter iconTwitterLINE iconLineบทบาทหน้าที่และความสำคัญของผู้ควบคุมมลพิษ ผู้ควบคุมมลพิษคงเป็นตำแหน่งงานที่ใครหลายคนไม่เคยได้ยินมาก่อน ทั้งที่ในความเป็นจริงแล้ว ตำแหน่งงานนี้ถือเป็นตำแหน่งสำคัญที่ช่วยให้ภาคอุตสาหกรรมปลดปล่อยของเสียและมลพิษต่าง ๆ ออกมาสู่สิ่งแวดล้อมได้น้อยลง และมีกฎหมายบังคับให้ภาคอุตสาหกรรมที่อยู่ในเกณฑ์ที่กำหนดจำเป็นต้องจัดเตรียมบุคลากรในตำแหน่งนี้เอาไว้ให้พร้อม โดยบุคลากรด้านสิ่งแวดล้อมประจำโรงงานนั้น หมายความถึงผู้ที่ได้รับอนุญาตให้ทำหน้าที่รับผิดชอบ และดำเนินการเกี่ยวกับระบบป้องกันสิ่งแวดล้อมที่เป็นพิษของโรงงาน โดยแบ่งเป็นประเภทของงานควบคุมมลพิษได้ดังนี้ ผู้จัดการสิ่งแวดล้อม ผู้ควบคุมระบบบำบัดมลพิษน้ำ ผู้ควบคุมระบบบำบัดมลพิษอากาศ ผู้ควบคุมระบบการจัดการมลพิษกากอุตสาหกรรม ซึ่งแต่ละตำแหน่งงานก็จะมีรายละเอียดการปฏิบัติงาน และมีภาคอุตสาหกรรมที่จะต้องจัดเตรียมผู้ควบคุมมลพิษในตำแหน่งงานต่าง ๆ ดังนี้ ลำดับที่ ประเภทของโรงงาน ประเภทของผู้ควบคุมมลพิษ

ระบบบำบัดน้ำเสียที่มีประสิทธิภาพ

ระบบบำบัดน้ำเสียมีความสำคัญอย่างไร และแนวทางการจัดการให้มีประสิทธิภาพ

Facebook iconFacebookTwitter iconTwitterLINE iconLineระบบบำบัดน้ำเสียมีความสำคัญอย่างไร เชื่อว่าหลายคนคงจะรู้จักน้ำเสียกันเป็นอย่างดีแล้ว ยิ่งในบริเวณพื้นที่ที่อยู่ใกล้แหล่งอุตสาหกรรมก็มักพบปัญหาน้ำเสียรั่วไหลออกมาปนเปื้อนแหล่งน้ำตามธรรมชาติ จนทำให้สัตว์น้ำตามแหล่งน้ำธรรมชาติตายเป้นจำนวนมาก หรือบางแห่งที่อยู่ใกล้แหล่งอุตสาหกรรมอาจต้องเผชิญกับกลิ่นของน้ำเสียที่ทางโรงงานยังบำบัดไม่แล้วเสร็จ ปัญหาต่าง ๆ เหล่านี้จำเป็นต้องได้รับการแก้ไขด้วยระบบบำบัดน้ำเสียที่มีประสิทธิภาพ ซึ่งนอกจากจะเพื่อสิ่งแวดล้อมที่ดีแล้ว ยังเป็นข้อบังคับทางกฎหมายสำหรับโรงงานอุตสาหกรรมบางประเภทอีกด้วย                น้ำเสียคือน้ำหรือของเหลวที่มีสารเจือปน และกากตะกอนต่าง ๆ ในปริมาณสูง จนเป็นน้ำที่ไม่สามารถนำไปใช้ประโยชน์อื่น ๆ ได้ และไม่เหมาะสมสำหรับงานประเภทอื่น ๆ กลายเป็นมลพิษทั้งต่อการอยู่อาศัยของผู้คน และส่งผลเสียต่อสิ่งแวดล้อม

เหตุผลที่การดูแลรักษาน้ำใต้ดินมีความสำคัญ

Facebook iconFacebookTwitter iconTwitterLINE iconLineเหตุผลที่การดูแลรักษาน้ำใต้ดินมีความสำคัญ       หลายคนคงเคยได้ยินคำว่าน้ำบาดาลหรือน้ำใต้ดินกันมาบ้างแล้ว ซึ่งในอดีตถือเป็นแหล่งน้ำสำคัญสำหรับพื้นที่กันดาร น้ำบาดาลแต่ละแห่งจะมีระดับความลึกจากผิวดินที่แตกต่างกัน รวมทั้งมีคุณภาพ หรือสารเคมีต่าง ๆ แตกต่างกัน บางแห่งที่น้ำบาดาลมีคุณภาพดี เหมาะกับการรับประทานก็อาจมีการนำมาจำหน่ายในรูปแบบของน้ำแร่ได้อีกด้วย แต่ในปัจจุบันแหล่งน้ำใต้ดินถือเป็นดัชนีชี้วัดสภาพทางสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ เนื่องจากน้ำบาดาลเกิดจากการสะสมของน้ำฝนในชั้นบรรยากาศที่ซึมผ่านชั้นของดินและหินแล้วอยู่รวมกันใต้พื้นดิน บางแห่งก็จะอยู่ระหว่างชั้นหินและชั้นดิน แต่บางแห่งอาจสะสมอยู่ตามรูพรุนของชั้นหิน ซึ่งอาจลึกลงไปได้หลายเมตรเลยทีเดียว หลายแห่งจึงสามารถทำการขุดเจาะเพื่อนำน้ำบาดาลมาใช้งานได้                ความสำคัญของน้ำบาดาลนั้นมีมาอย่างช้านานแล้ว ถือเป็นแหล่งน้ำที่มนุษย์นำมาใช้กันมานานแล้ว และมีปริมาณมากถึง 29%

Send Us A Message

Free Environmental Law Update

อัพเดทกฎหมายสิ่งแวดล้อม ฟรี!

รับสิทธิ์ง่ายๆ เพียงกรอก Email ของคุณด้านล่าง

เราจะส่งอัพเดทกฎหมายใหม่ที่ประกาศในราชกิจจา ประจำเดือน โดยจะคัดเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับด้านสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัย และความปลอดภัย เพื่อให้ท่านสะดวกในการนำไปประเมินความสอดคล้องในองค์กรของท่านต่อไป

Sign up for free