การตรวจสอบคุณภาพดินและน้ำใต้ดินของผู้ประกอบกิจการโรงงาน

ผู้ประกอบกิจการโรงงานต้องจัดให้มีการตรวจสอบคุณภาพดินและน้ำใต้ดิน และจัดการให้การปนเปื้อนในดินและน้ำใต้ดินต้องไม่สูงกว่าเกณฑ์การปนเปื้อนในดินและน้ำใต้ดิน โรงงานที่เข้าข่ายรีบตรวจสอบกันนะคะ