การติดฉลากวัตถุอันตราย

วัตถุอันตรายมักถูกเก็บกักและขนส่งในปริมาณมาก ๆ การรั่วไหลโดยอุบัติเหตุของวัตุอันตรายเหล่านี้ทำให้เกิดอันตรายต่อสาธารณชนและสิ่งแวดล้อม เหตุการณ์ดังกล่าวอาจสามารถจัดการได้อย่างรวดเร็วเมื่อสามารถบ่งชี้และบอกลักษณะของวัตถุอันตรายได้