บริษัท สายไฟฟ้าไทย-ยาซากิ จำกัด

ทางลูกค้าต้องการซ่อมตะแกรง Media เนื่องจากมีการหักชำรุด และทำความสะอาดระบบบำบัดอากาศ Wet Scrubber พร้อมทั้งต้องการทราบค่าคุณภาพอาอากศ ก่อน และ หลังทำความสะอาด

บริษัท ซีพีแรม จำกัด

ทางลูกค้ามีปัญหา ท่อรั่ว เนื่องจากหมดอายุการใช้งาน ต้องการเดินท่อใหม่ทั้งระบบ