เหตุผลที่พื้นที่อับอากาศเป็นอันตราย และมาตรการการจัดการที่เหมาะสม

เหตุผลที่พื้นที่อับอากาศเป็นอันตราย เชื่อว่าหลายคนคงผ่านตาเกี่ยวกับอันตรายในพื้นที่อับอากาศกันมาบ้างแล้ว ไม่ว่าจะเป็นข่าวการเสียชีวิตเมื่อลงไปขุดบ่อบาดาล หรือคนงานที่หมดสติเมื่อลงไปทำงานในบ่อปฏิกูล ซึ่งมักจะเป็นข่าวโด่งดังในทุก ๆ ครั้งที่เกิดเหตุการณ์ในลักษณะดังกล่าว แต่คงยังไม่เข้าใจว่าเหตุใดจึงเกิดเหตุการณ์ในลักษณะดังกล่าว จึงขออธิบายก่อนว่าพื้นที่อับอากาศ (Confined Space) คือสถานที่ที่มีทางเข้าออกจำกัด จนทำให้การระบายอากาศตามธรรมชาติไม่เพียงพอกับความต้องการของผู้ที่อยู่ภายในพื้นที่ดังกล่าว เมื่ออากาศไม่เพียงพอก็จะส่งผลต่อความปลอดภัยของผู้ปฏิบัติงานได้ อันเนื่องมาจากการสะสมของสารเคมีที่เป็นพิษ สารไวไฟ ปริมาณออกซิเจนที่ไม่เพียงพอ โดยมากคือพื้นที่ที่มีลักษณะเป็นถัง อุโมงค์ ไซโล ท่อ ถ้ำ บ่อ เตา ห้องใต้ดิน หรือพื้นที่อื่น ๆ ที่มีลักษณะปิดดังกล่าว โดยมีเกณฑ์ในการพิจารณาว่าพื้นที่นั้นเป็นพื้นที่อับอากาศหรือไม่ ใช้หลักในการพิจารณาดังนี้                1. พื้นที่ที่มีขนาดเล็ก ทำให้แก๊สหรือไอต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นภายในพื้นที่นั้นไม่สามารถระบายออกไปได้ ส่งผลกระทบต่อร่างกายของมนุษย์ที่อยู่ในพื้นที่ หากสูดดมแก๊สที่เป็นพิษเข้าไป หรือเมื่อได้รับออกซิเจนไม่เพียงพอ รวมถึงแก๊สติดไฟที่อยู่ในพื้นที่ดังกล่าว                2. พื้นที่ที่บุคคลอื่น ๆ ที่อยู่นอกพื้นที่ไม่สามารถสังเกตเห็น หรือเข้าไปให้ความช่วยเหลือได้ยาก                3. ช่องทางเข้า-ออก มักอยู่ห่างออกมา มีขนาดเล็ก หรือมีจำนวนจำกัด                4. เป็นสถานที่ที่ไม่สามารถทำงานได้อย่างต่อเนื่อง […]