หลักการเลือกโรงงานบำบัดน้ำเสีย

               โรงงานบำบัดน้ำเสียคือผู้ให้บริการบำบัดน้ำเสียแทนผู้ประกอบการที่อาจมีปัญหาหรือข้อจำกัดในการบำบัดน้ำเสียด้วยตนเอง รวมถึงการจัดการบำบัดน้ำเสียจากชุมชนให้กับหน่วยงานภาครัฐ โดยผู้ประกอบกิจการที่จะสามารถดำเนินการบำบัดน้ำเสียได้นั้นจะต้องได้รับใบอนุญาตจากกรมควบคุมมลพิษ เพื่อให้มั่นใจว่าสามารถดำเนินการบำบัดน้ำเสียได้ตรงตามมาตรฐานน้ำที่กฎหมายกำหนด ลดโอกาสการก่อมลพิษให้กับสิ่งแวดล้อม และลดโอกาสที่น้ำเสียเหล่านั้นจะส่งผลกระทบต่อชุมชนที่อยู่ในบริเวณใกล้เคียงอีกด้วย รูปแบบการให้บริการของโรงงานบำบัดน้ำเสีย รองรับการบำบัดน้ำเสียภาคอุตสาหกรรมหรือชุมชนแหล่งอุตสาหกรรมอย่างนิคมอุตสาหกรรมมักมีผู้ประกอบการที่หลากหลาย และมีข้อจำกัดในการบำบัดน้ำเสียบางประเภท โดยเฉพาะน้ำเสียที่มีค่าเป็นพิษต่อสิ่งแวดล้อมในปริมาณมาก ๆ ไม่ว่าจะเป็นโลหะหนักที่มีความเป็นพิษสูง หรือน้ำเสียที่มีค่า pH สูง หรือต่ำจนเป็นอันตรายต่อสิ่งมีชีวิตในสภาพแวดล้อมธรรมชาติ จำเป็นต้องผ่านกระบวนการบำบัดลักษณะพิเศษ เพื่อให้มีความปลอดภัยกับสภาพแวดล้อมในอนาคต หรือตามแหล่งชุมชนที่มีผู้คนอยู่เป็นจำนวนมาก ซึ่งกิจกรรมในชีวิตประจำวันของผู้คนเหล่านี้ มักสร้างผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมได้เป็นอย่างมาก จำเป็นต้องได้รับการบำบัดอย่างเหมาะสมก่อนส่งออกไปยังสภาพแวดล้อม การให้บริการติดตั้งและจัดทำระบบบำบัดน้ำเสียโรงงานบำบัดน้ำเสียนอกจากให้บริการบำบัดน้ำเสียตามแหล่งน้ำเสียต่าง ๆ แล้ว ยังให้บริการติดตั้ง หรือจัดวางระบบบำบัดน้ำเสียให้กับภาคอุตสาหกรรม ผู้ประกอบการ หรือแหล่งชุมชนต่าง ๆ แล้ว ยังมักให้บริการติดตั้ง หรืออกแบบระบบบำบัดน้ำเสียให้กับผู้สนใจได้อีกด้วย โดยเป็นการนำประสบการณ์ในการบำบัดน้ำเสียมาแนะนำ และจัดวางให้การบำบัดน้ำเสียของผู้สนใจมีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น การให้บริการตรวจวิเคราะห์น้ำเสียตามโรงงานบำบัดน้ำเสียจะต้องมีการตรวจวิเคราะห์น้ำและทำรายงานให้กับกรมควบคุมมลพาตามระยะเวลาที่กำหนด ดังนั้นผู้สนใจที่มีระบบบำบัดน้ำเสียอยู่แล้ว แต่ไม่สามารถตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำได้ ก็สามารถใช้บริการตรวจวิเคราะห์จากโรงงานที่ให้บริการบำบัดน้ำเสียได้ และผลการตรวจวิเคราะห์ที่ได้ยังสามารถใช้ยื่นให้กรมควบคุมมลพิษ หรือกรมโรงงานอุตสาหกรรมตรวจสอบได้อีกด้วย การจัดการกากอุตสาหกรรมที่เกิดจากน้ำเสียขั้นตอนการบำบัดน้ำเสียหนึ่งที่มีความสำคัญนั้นก็คือการทำให้ของเสียในน้ำรวมตัวกันเป็นกากตะกอน ก่อนจะตกตะกอนออกมาเป็นของแข็ง ซึ่งของแข็งเหล่านี้มักมีการปนเปื้อนของโลหะหนัก จุลินทรีย์ และสารพิษต่าง ๆ ที่ทำให้เกิดมลพิษต่อสิ่งแวดล้อม จำเป็นต้องได้รับการจัดการกากอุตสาหกรรมเหล่านี้อย่างเหมาะสม ซึ่งผู้ให้บริการบำบัดน้ำเสียส่วนมากจะมีบริการการจัดการกากอุตสาหกรรมรองรับเอาไว้อยู่แล้ว การให้บริการปรึกษาแนะนำระบบบำบัดน้ำเสียบางครั้งแม้ว่าผู้ประกอบการจะมีระบบบำบัดน้ำเสียอยู่แล้ว แต่ก็อาจมีปัญหาติดขัดบางประการอย่างระบบหมุนเวียนน้ำเสียที่ไม่สม่ำเสมอ หรือค่าคุณภาพของน้ำที่ผ่านการบำบัดไม่ได้ตามเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนด จำเป็นต้องหาจุดบกพร่องของระบบบำบัดน้ำเสียที่มีอยู่เพื่อกำหนดมาตรการแก้ไขที่เหมาะสมต่อไป […]

Free Environmental Law Update

อัพเดทกฎหมายสิ่งแวดล้อม ฟรี!

รับสิทธิ์ง่ายๆ เพียงกรอก Email ของคุณด้านล่าง

เราจะส่งอัพเดทกฎหมายใหม่ที่ประกาศในราชกิจจา ประจำเดือน โดยจะคัดเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับด้านสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัย และความปลอดภัย เพื่อให้ท่านสะดวกในการนำไปประเมินความสอดคล้องในองค์กรของท่านต่อไป

Sign up for free

Malcare WordPress Security