EIA Monitoring มีความสำคัญอย่างไร

EIA Monitoring หรือ Environmental Impact Assessment คือ การวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม เป็นการศึกษาเพื่อคาดการณ์ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมทั้งในทางที่ดี และทางที่ไม่ดี อันเกิดจากการพัฒนาโครงการ หรือกิจการที่สำคัญ หรือมีขนาดใหญ่ เพื่อกำหนดมาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นกับสิ่งแวดล้อม และใช้ประกอบการตัดสินใจพัฒนาหรือปรับปรุงโครงการกิจการ ผลการศึกษาต้องจัดทำเป็นเอกสาร เรียกว่ารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โรงงานประเภทที่เข้าข่ายการจัดทำ EIA ตามที่กฎหมายกำหนดต้องจัดทำรายงาน Monitor ส่งหน่วยงานภาครัฐที่รับผิดชอบเป็นประจำปีละ 2 ครั้ง คือครั้งแรกต้องส่งภายในเดือนกรกฎาคม (รวบรวมผลการติดตามตรวจสอบระหว่างเดือนมกราคมถึงมิถุนายน) และครั้งที 2 ต้องส่งภายในเดือนมกราคม (รวบรวมผลการติดตามตรวจสอบระหว่างเดือนกรกฎาคมถึงธันวาคมของปีก่อน) วัตถุประสงค์ของการจัดทำ EIA Monitoring เพื่อให้มาตรการด้านสิ่งแวดล้อมตามที่มีกำหนดเอาไว้ในรายงาน EIA ของแต่ละโครงการ โดยจะต้องได้รับความเห็นชอบจากนั้นจึงนำไปปฏิบัติอย่างครบถ้วน และมีประสิทธิภาพ เพื่อติดตามและประเมินแนวโน้มถึงสถานการณ์ที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม หลังจากที่โครงการพัฒนาหรือดำเนินการ เพื่อประเมินความเหมาะสมของมาตรการจัดการสิ่งแวดล้อม สำหรับนำไ ปใช้ปรับปรุงหรือเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติตามมาตรการด้านสิ่งแวดล้อม เพื่อป้องกัน และแก้ไขผลกระทบที่คาดการณ์ว่าจะเกิดขึ้นจากการดำเนินโครงการต่อผู้ใช้บริการภายในโครงการ หรือชุมชนในบริเวณใกล้เคียงได้อย่างแม่นยำและรวดเร็ว เพื่อใช้เป็นฐานข้อมูลของโครงการเพื่อกำหนดมาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบที่คาดว่าจะเกิดขึ้นหากดำเนินโครงการที่มีต่อชุมชนบริเวณใกล้เคียง รวมทั้งปัญหาการร้องเรียนต่าง ๆ กรณีไม่ปฏิบัติหรือไม่ส่งรายงาน EIA Monitoring จะเป็นอย่างไร […]