ขึ้นทะเบียนผู้ควบคุม

ขึ้นทะเบียนผู้ควบคุม

ผู้ที่จะทำหน้าที่เป็นผู้ควบคุมมลพิษประเภทต่างๆ ต้องผ่านการสอบวัดประเมินผลในความสามารถตามมาตรฐานของกระทรวงแรงงาน จึงสามารถปฏิบัติหน้าที่ในการควบคุมดูแลระบบบำบัดมลพิษในโรงงานอุตสาหกรรมได้ ซึ่งขั้นตอนและวิธีการขึ้นทะเบียนมีดังนี้ 1. ผู้ที่ประสงค์จะขอขึ้นทะเบียนเป็นผู้ควบคุมระบบบำบัดมลพิษต้องสอบผ่านการสอบมาตรฐานที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมจัดสอบขึ้น โดยมีการแบ่งประเภทของผู้ควบคุมเป็น 3 ประเภทได้แก่ -ผู้ควบคุมระบบบำบัดมลพิษอากาศ -ผู้ควบคุมระบบบำบัดมลพิษน้ำ -ผู้ควบคุมระบบบำบัดมลพิษกากอุตสาหกรรม 2. ผู้ที่สอบผ่านจะได้รับประกาศนียบัตรผู้ควบคุมระบบบำบัดมลพิษตามประเภทที่สอบผ่าน และสามารถนำใบประกาศนียบัตรไปขอขึ้นทะเบียนผู้ควบคุมระบบบำบัดมลพิษตามประเภทที่สอบผ่านที่ กรมโรงงานอุตสาหกรรม 3. ผู้สมัครสอบสามารถสมัครสอบได้มากกว่า 1 ประเภท และสามารถขอขึ้นทะเบียนผู้ควบคุมระบบบำบัดมลพิษได้มากกว่า 1 ประเภท 4. ผู้ที่สอบผ่านและขอขึ้นทะเบียนเป็นผู้ควบคุมระบบบำบัดมลพิษต่อกรมโรงงานอุตสาหกรรมต้องต่ออายุการขึ้นทะเบียนทุกๆ 3 ปี นับตั้งแต่ได้รับใบอนุญาต ซึ่งกรมโรงงานอุตสาหกรรม อาจไม่พิจารณาต่อทะเบียนให้ ถ้าตรวจสอบพบข้อบกพร่องในการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ขอต่อใบอายุใบทะเบียน 5. ผู้ที่สอบไม่ผ่านสามารถสมัครสอบได้ในครั้งต่อไป 6. ขั้นตอนของผู้ที่สอบผ่านการสอบมาตรฐานประเภทนั้นๆ สามารถขึ้นทะเบียนได้ตามขั้นตอนดังนี้             *เข้าไปที่ เว็ปไซด์  ประกาศรับสมัครสอบ http://nsers.diw.go.th/Nsers             *เลือกสมัครสอบทาง Internet และ Print ใบสมัครสอบ             *ส่งหลักฐานการสมัครสอบ และสำเนาเอกสารการชำระเงิน จากทางธนาคารส่งไปยัง  “ ตู้ ปณ.101 ที่ทำการไปรษณีย์เขตจตุจักร […]