บริษัทตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม ตรวจวัดสิ่งแวดล้อม

บริษัทตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม

ในปัจจุบันมีบริษัทสำหรับตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมเป็นจำนวนมาก ให้กับตามโรงงานอุตสาหกรรม โรงพยาบาล โรงเรียน โรงแรม ซึ่งบริษัทตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมต้องผ่านการรับรองจากกระทรวงอุตสาหกรรม จึงสามารถจัดตั้งเป็นบริษัทตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม ขึ้นมาได้ การตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม เป็นการตรวจวัดเพื่อช่วยให้สิ่งแวดล้อมมีระบบนิเวศที่ดีและได้มาตรฐาน ทั้งในด้านคุณภาพอากาศ น้ำ และกากอุตสาหกรรม โดยบริษัทตรวจวัดฯจำเป็นต้องมีผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านที่มีความรู้และความชำนาญเข้ามาจัดการระบบให้มีประสิทธิภาพ หน้าที่ของบริษัทตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม มีหน้าที่ให้บริการในการเก็บตัวอย่างที่ถูกต้องตามหลักวิชาการ และนำตัวอย่างไปทดสอบเพื่อทำการวิเคราะห์ทดสอบโดยห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ที่ได้รับมาตราฐาน ตลอดจนให้คำปรึกษา การติดตามมาตรการการลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมด้วย มีหน้าที่ให้คำปรึกษาการติดตามมาตรการลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม จัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 2 พ.ศ.2561 และ ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2562 เรื่องของการกำหนดโครงการ กิจการ หรือการดำเนินการ ซึ่งต้องจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไขในการจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โดยประเมินผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการดำเนินโครงการและจัดทำรายงานเพื่อเสนอต่อเจ้าหน้าที่ซึ่งมีอำนาจอนุญาต มีหน้าที่ให้บริการระบบบำบัดน้ำเสีย โดยการออกแบบและติดตั้งระบบบำบัดน้ำเสียเพื่อให้ได้คุณภาพน้ำเสียตามมาตรฐานสิ่งแวดล้อม และปรับปรุงแก้ไขปัญหาระบบน้ำเสียทีมีอยู่เดิม ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นและได้ตามมาตรฐานรวมถึงการให้คำปรึกษาและควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียโดยผู้เชี่ยวชาญด้านการน้ำเสียโดยเฉพาะ มีหน้าที่บริการระบบบำบัดกำจัดมลพิษทางอากาศ ออกแบบและติดตั้งระบบบำบัดอากาศ ท่ออากาศ เพื่อบำบัดฝุ่น โลหะหนัก สารอินทรีย์ระเหยง่าย กลิ่นกากจากอุตสาหกรรมอาหาร กลิ่นเหม็นต่างๆ ควันจากการเผาไหม้ ในโรงงานอุตสาหกรรมและสถานประกอบการอื่นๆ โดยออกแบบตามความเหมาะสมของมลภาวะอากาศนั้นๆ มีหน้าที่ให้บริการระบบน้ำใช้ภายในโรงงานและระบบน้ำดื่ม ด้วยการออกแบบและติดตั้งระบบปรับปรุงคุณภาพน้ำใช้ภายในโรงงานอุตสาหกรรม เช่น […]