ปรึกษาด้านสิ่งแวดล้อม

บริการ ที่ปรึกษาด้านสิ่งแวดล้อม

บริการให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมโดยทีมบุคลากรทางสิ่งแวดล้อมที่มากด้วยประสบการณ์ พร้อมดูแลให้คำปรึกษา รวมถึงดำเนินการเป็นผู้ควบคุมดูแลระบบบำบัดทั้ง 3 ด้าน คือ ผู้ควบคุมระบบบำบัดมลพิษน้ำ, ผู้ควบคุมระบบบำบัดมลพิษอากาศ และ ผู้ควบคุมระบบการจัดการกากมลพิษอุตสาหกรรม นอกเหนือจากนี้ยังให้บริการวิเคราะห์คุณภาพสิ่งแวดล้อมโดยผู้ควบคุมระบบบำบัดที่มีความเชี่ยวชาญในทุกรูปแบบอุตสาหกรรม

บริการให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมโดยทีมบุคลากรทางสิ่งแวดล้อมมากด้วยประสบการณ์ในอุตสาหกรรมหลายประเภท มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน ครอบคลุมปัญหามลพิษทั้ง 3 ด้าน มลพิษน้ำ,มลพิษอากาศ และ มลพิษกากอุตสาหกรรม เพื่อให้การจัดการด้านสิ่งแวดล้อมเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ถูกต้องตามกฎหมายและคุ้มค่า

ที่ปรึกษาด้านสิ่งแวดล้อม
 

โดยนอกเหนือจากการให้คำปรึกษาบริษัทฯ ยังให้บริการดำเนินการเป็นผู้ควบคุมดูแลระบบบำบัดทั้ง 3 ด้าน คือ ผู้ควบคุมระบบบำบัดมลพิษน้ำ, ผู้ควบคุมระบบบำบัดมลพิษอากาศ และ ผู้ควบคุมระบบการจัดการกากมลพิษอุตสาหกรรม โดยได้รับการอนุญาติให้ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ควบคุมประเภทนิติบุคคล จากกรมโรงงานอุตสาหกรรม เลขทะเบียน บ123-49-062  การดำเนินการเป็นผู้ควบคุมของทางบริษัทฯ นั้น เราให้ความสำคัญกับการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมให้เป็นไปอย่างเหมาะสมตามหลักกฎหมาย พร้อมให้คำแนะนำและเสนอแนวทางที่มีประสิทธิภาพในการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม