มาทำความเข้าใจเกี่ยวกับ กากของเสียอุตสาหกรรม ตอนที่ 1

มาทำความเข้าใจเกี่ยวกับ กากของเสียอุตสาหกรรม ตอนที่ 1

กากของเสียอุตสาหกรรม
กากของเสียอุตสาหกรรม

เส้นทางการกำจัด กากของเสียอุตสาหกรรม ต้องอาศัยหน่วยงานถึงสามฝ่ายในการกำจัด ได้แก่ โรงงานก่อกำเนิดกากอุตสาหกรรม ผู้ขนส่งกาก และ โรงงานผู้รับบำบัดกำจัดกากอุตสาหกรรม ( บ. รับ กํา จัด กากอุตสาหกรรม )

กากของเสียอุตสาหกรรม หมายถึง

สิ่งที่ไม่ใช้แล้วหรือของเสียที่เกิดจากการประกอบกิจการโรงงาน ตั้งแต่กระบวนการรับวัตถุดิบ การตรวจสอบคุณภาพ การผลิต การบำบัดมลพิษ การซ่อมบำรุงเรื่องจักร หรืออุปกรณ์จนถึงการรื้อถอน หรือ ก่อสร้างอาคารภายในบริเวณโรงงาน รวมถึงกากตะกอน หรือสิ่งตกค้างจากสิ่งเหล่านั้น ของเสียอันตรายที่เกิดจากอาคารสำนักงาน ที่พักคนงานที่อยู่ภายในบริเวณโรงงาน

หรือ ของเสียที่เกิดจากกระบวนการผลิต รวมถึงวัตถุดิบเสื่อมสภาพ ผลิตภัณฑ์เสื่อมสภาพ ของเหลือใช้ ภาชนะบรรจุของปนเปื้อน ประเทศไทยเรามีโรงงานอุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาตอย่างถูกต้องประมาณ 70,000 กว่าแห่ง แต่ละปีจะมีกากของเสียอุตสาหกรรม มากถึง 37 ล้านตัน

ประเภทกากอุตสาหกรรม  แบ่งออกเป็นกี่ประเภท

1.กากของเสียอุตสาหกรรมอันตราย ( Hazardous waste )

หมายถึง ของเสียที่ไม่ใช้แล้ว ที่มีองค์ประกอบของสารที่ก่อให้เกิดอันตราย หรือสารเคมีอันตราย ได้แก่

  1. สารไวไฟ น้ำมัน ประเภทต่าง ๆ Ignitable Substances เช่น ของเสียที่มีน้ำมันเตา กากน้ำมัน น้ำมันใช้แล้ว น้ำมันเครื่องใช้แล้ว
    • สารกัดกร่อน Corrosive Substances  เช่น กรดใช้แล้ว กรดเสื่อมสภาพ น้ำมันผสมกรด
    • สารที่เกิดปฏิกิริยาได้ง่าย Reactive Substances  เช่น กากปูนขาวของเสียที่เป็นตัวทำละลายอินทรีย์
    • สารพิษ Toxic Substances  เช่น สีย้อมที่เป็นสารอินทรีย์ ของเสียที่มีสารประกอบซัลไฟด์
    • สารที่มีองค์ประกอบของสิ่งเจือปนที่เป็นอันตรายตามประกาศของกระทรวงอุตสาหกรรม เช่น นิเกิล แคดเมียม อุปกรณ์ที่มีปรอท

2.กากของเสียอุตสาหกรรมไม่อันตราย ( Non-Hazardous waste )

ของเสียที่ไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม กระดาษ เศษเหล็ก ซึ่งหากกากของเสียอุตสหกรรมไม่ได้รับการจัดการ หรือกำจัดอย่างถูกต้อง จะส่งผลเสียมากมายต่อสิ่งมีชีวิต ระบบนิเวศและสิ่งแวดล้อม

เส้นทางกำจัดกากของเสียอุตสาหกรรม

จุดสำคัญในเส้นทางนี้คือ โรงงานผู้ก่อกำเนิดกากของเสียอุตสาหกรรม เราเรียกว่า WG. เมื่อมีกากเกิดขึ้น โรงงานก็มีหน้าที่ในการจัดการให้ถูกต้องตามกฎหมายและต้องรายงานการจัดการกากเหล่านั้นด้วย  โดยต้องไปขออนุญาติบำบัดหรือกำจัดจากกรมโรงงานอุตสาหกรรม (สก.2)

ในการบำบัดหรือกำจัดนั้น โรงงานผู้ก่อกำเนิดกากอุตสาหกรรมจะดำเนินการเองหรือส่งให้ผู้อื่นจัดการแทนก็ได้ หากส่งให้ผู้อื่นบำบัดหรือกำจัด ก็จะต้องมีการขนส่ง Waste Transporter ผู้ขนส่งกากนั้นเราเรียกว่า WT.  ทำหน้าที่ขนส่งกากอุตสาหกรรมจาก WG ไปส่งให้โรงงานผู้รับบำบัดและกำจัดกาก Waste Processor. โดยใช้ เทคโนโลยี กำจัด กากอุตสาหกรรม

ในเส้นทางการกำจัดกากของเสียอุตสาหกรรมนั้นจะมีสามฝ่ายเข้ามาเกี่ยวข้อง

1.โรงงานก่อกำเนิดกากอุตสาหกรรม หรือ WG.

2.ผู้ขนส่งกาก หรือ WT.

3.โรงงานผู้รับบำบัดกำจัดกากอุตสาหกรรม WP. ( รับซื้อกากอุตสาหกรรม )

ในการกำจัดกากอุตสาหกรรม ยังมีเรื่องราวของวิธีกำจัดกากของเสียอุตสาหกรรม และจัดการกากอุตสาหกรรมอย่างไรให้ถูกวิธี รวมถึง กฎหมายที่สำคัญเกี่ยวกับการจัดการกากอุตสาหกรรม ซึ่งเราจะกล่าวในบทความต่อไป

Share:

Share on facebook
Share on twitter
Share on google
Share on linkedin

More Posts

การป้องกันสารพิษอันตรายนอกโรงงานอุตสาหกรรม

Facebook iconFacebookTwitter iconTwitterLINE iconLineการป้องกันสารพิษอันตราย เป็นหน้าที่อันสำคัญของโรงงานอุตสาหกรรม ที่จะต้องมีวิธีการจัดการและควบคุมป้องกันอันตรายจากสารพิษอย่างมีประสิทธิภาพ ในโรงงานอุตสาหกรรมมีมากมายหลายประเภท แต่ละประเภทมีขบวนการผลิตที่ไม่เหมือนกัน ใช้สารพิษต่างกัน ดังนั้น การป้องกันสารพิษอันตรายแต่ละโรงงาน จึงต้องพิจารณาเป็นราย ๆ ไป  โดยคำนึงถึงความจำเป็นและพื้นฐานความแตกต่างดังกล่าว แต่โดยหลักการทั่วไป เราต้องพิจารณาควบคุมป้องกันอันตรายจากสารพิษ ดังนี้ 1.การควบคุมที่ต้นตอของสารพิษ Source เป็นวิธีแรกที่ควรเลือก และจะได้ผลโดยตรงในการป้องกันพิษจากสาร วิธีการคือ เลือกใช้สารอื่นทดแทน โดยการห้ามใช้สารพิษที่มีพิษมาก

ทำความเข้าใจกับ EIA Report Thailand

Facebook iconFacebookTwitter iconTwitterLINE iconLineเพื่อเป็นการกำหนดมาตรการป้องกันผลกระทบในทางลบด้านสิ่งแวดล้อมได้อย่างมีประสิทธิภาพ จึงต้องจัดทำ EIA Report Thailand ในการทำรายงานวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมต่อไป EIA Report Thailand ย่อมาจาก Environmental Impact Assessment Report หรือการทำรายงานวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม เป็นการศึกษาเพื่อคาดการณ์ผลกระทบทั้งในทางบวกและทางลบจากการพัฒนาโครงการ เพื่อกำหนดมาตรการป้องกัน และ แก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และใช้ในการประกอบการตัดสินใจพัฒนาโครงการ EIA มีข้อดีคือ

ลักษณะของสารพิษที่ใช้ในขบวนการผลิต หรือสารพิษที่เกิดจากขบวนการผลิต

Facebook iconFacebookTwitter iconTwitterLINE iconLineลักษณะสารพิษ หรือวัตถุอันตรายที่ใช้ในขบวนการผลิต หรือสารพิษที่เกิดจากขบวนการผลิต พิจารณาทางด้านฟิสิกส์ แล้วอาจแบ่งได้เป็นลักษณะต่าง ๆ ดังนี้ 1.ของแข็งแขวนลอยในอากาศ Dust ฝุ่นผงดินทราย Quartz และฝุ่นใยหิน Asbestos  เมื่อมนุษย์ปฏิบัติงานในสิ่งแวดล้อมที่มีฝุ่นผง และใยหิน เวลาหายใจเข้าไป สิ่งเหล่านี้จะเข้าไปฝังในเนื้อเยื่อปอด นานเข้าจะทำให้เกิดอาการเหนื่อย หอบหายใจขัด เป็นสาเหตุให้เกิดโรคปอดที่เกิดฝุ่นผงดินทราย เรียก ซิลิโคซีส

ความรู้เกี่ยวกับสารเคมีอันตรายที่ควรเรียนรู้ไว้

Facebook iconFacebookTwitter iconTwitterLINE iconLineโรงงานอุตสาหกรรมควรมีระบบหรือขั้นตอนการจัดการสารเคมีอันตรายอย่างถูกต้อง เพื่อป้องกันและไม่ทำให้ประชาชนผู้อาศัยต้องได้รับสารพิษ หรือเป็นการทำลายสิ่งแวดล้อมเป็นพิษ อาจจะเป็นเรื่องไกลตัวสำหรับประชาชนทั่วไปที่จะต้องเสี่ยงกับการสัมผัสสารเคมีอันตรายในโรงงานอุตสาหกรรม แต่ก็อาจจะต้องสัมผัสกับสารเคมีอันตรายเหล่านี้ได้ หากโรงงานอุตสาหกรรมไม่มีความรับผิดชอบในการกำจัดสารเคมีอันตรายเหล่านี้อย่างถูกต้องตามขั้นตอน ฉะนั้นกลุ่มโรงงานอุตสาหกรรมต้องรับผิดชอบต่อการกำจัดสารเคมีและทำให้ถูกต้องตาม พระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ.2535 และ พระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ.2535 สารเคมีอันตราย คืออะไร หมายถึง สารหรือวัตถุที่มีคุณสมบัติทางเคมีหรือทางกายภาพโดยตัวของมันเอง เมื่อสัมผัสกับสารอื่นแล้วก่อให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพอนามัยของมนุษย์ ต่อทรัพย์สินและสิ่งแวดล้อม สารเคมีอันตราย ตามพรบ.วัตถุอันตราย 2535 มี

Send Us A Message

Free Environmental Law Update

อัพเดทกฎหมายสิ่งแวดล้อม ฟรี!

รับสิทธิ์ง่ายๆ เพียงกรอก Email ของคุณด้านล่าง

เราจะส่งอัพเดทกฎหมายใหม่ที่ประกาศในราชกิจจา ประจำเดือน โดยจะคัดเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับด้านสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัย และความปลอดภัย เพื่อให้ท่านสะดวกในการนำไปประเมินความสอดคล้องในองค์กรของท่านต่อไป

Sign up for free