about us
ทำความรู้จักกับหน้าที่ของ บริษัทตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม | SIAMMAT | Trusted Environmental Partner

ทำความรู้จักกับหน้าที่ของ บริษัทตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม

สารบัญ

การตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม เพื่อช่วยให้สิ่งแวดล้อมมีระบบนิเวศที่ดีมีมาตรฐาน โลกสวยงามขึ้น ทั้งในด้านคุณภาพอากาศ ระบบบำบัดมลพิษทางน้ำ กากอุตสาหกรรม โดยบริษัท ตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางที่มีความชำนาญเข้ามาจัดการระบบให้มีผลลัพธ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

บริษัท ตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม ทำหน้าที่

ให้บริการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมแบบครบวงจร การเก็บตัวอย่างที่ถูกต้องตามหลักวิชาการ และวิเคราะห์ผลการทดสอบโดยห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ที่ได้รับมาตรฐาน และให้คำปรึกษาการติดตามมาตรการลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม

บริษัท ตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม มาพร้อมด้วยเครื่องมือและอุปกรณ์ที่ทันสมัย มีบุคคลการที่มีประสบการณ์ และมีความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง บริษัท ตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม  ได้รับการขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชนจากกรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม มีบุคคลกรที่ขึ้นทะเบียนผู้ควบคุมระบบบำบัดมลพิษด้านน้ำ อากาศ และกากอุตสาหกรรม และ บริษัทฯ ได้รับการรับรองความสามารถห้องปฏิบัติการตามมาตรฐาน ISO

บริษัท ตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม  เป็นผู้เชี่ยวชาญที่สามารถตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมได้หลายประเภท ไม่ว่าจะ การตรวจวัดคุณภาพน้ำ ตรวจวัดคุณภาพดินและกากอุตสาหกรรม ตรวจวัดคุณภาพอากาศ ตรวจวัดด้านสุขศาสตร์อุตสาหกรรม ตรวจวัดคุณภาพอาหาร

บริษัทตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม

บริษัท ตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม บริการให้คำปรึกษาการติดตามมาตรการลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม และจัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 2 พ0ศ.2561 และตามประกาสกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2562 เรื่องของการกำหนดโครงการ กิจการ หรือการดำเนินการ ซึ่งต้องจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม รวมถึงหลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไขในการจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โดยประเมินผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการดำเนินโครงการและจัดทำรายงานเพื่อเสนอต่อเจ้าหน้าที่ซึ่งมีอำนาจอนุญาต

บริษัท ตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม  บริการ ระบบกำจัดมลภาวะทางอากาศ ออกแบบและติดตั้งระบบบำบัดอากาศ ระบบท่ออากาศ เพื่อบำบัดฝุ่น โลหะหนัก ไอกรด สารอินทรีย์ระเหยง่าย กลิ่นจากอุตสาหกรรมอาหาร กลิ่นเหม็นต่าง ๆ ควันจากการเผาไหม้ ในโรงงานอุตสาหกรรมและสถานประกอบการทั่วไป โดยออกแบบตามความเหมาะสมของมลภาวะอากาศ

บริษัท ตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม บริการ ระบบบำบัดน้ำเสีย โดยการออกแบบและติดตั้งระบบบำบัดน้ำเสีย เพื่อให้ได้คุณภาพน้ำเสียตามมาตรฐานสิ่งแวดล้อม และ ปรับปรุงแก้ไขระบบบำบัดน้ำเสียที่มีอยู่เดิมให้ทำงานมีประสิทธิภาพดีตามมาตรฐาน รวมถึงให้การปรึกษาและควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย โดยผู้ชำนาญการด้านน้ำเสียโดยเฉพาะ

บริษัท ตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม ให้บริการระบบน้ำใช้ภายในโรงงานและระบบน้ำดื่ม ด้วยการออกแบบและติดตั้งระบบปรับปรุงคุณภาพน้ำใช้ภายในโรงงานอุตสาหกรรม เช่น ติดตั้งระบบ Softener สำหรับ Boiler และ Cooling tower รวมถึงรับติดตั้งระบบน้ำดื่มสำหรับโรงงานอุตสาหกรรมให้มีมาตรฐาน ปลอดภัยต่อผู้บริโภค

Share:

Share on facebook
Share on twitter
Share on google
Share on linkedin

More Posts

การป้องกันสารพิษอันตรายนอกโรงงานอุตสาหกรรม

Facebook iconFacebookTwitter iconTwitterLINE iconLineการป้องกันสารพิษอันตราย เป็นหน้าที่อันสำคัญของโรงงานอุตสาหกรรม ที่จะต้องมีวิธีการจัดการและควบคุมป้องกันอันตรายจากสารพิษอย่างมีประสิทธิภาพ ในโรงงานอุตสาหกรรมมีมากมายหลายประเภท แต่ละประเภทมีขบวนการผลิตที่ไม่เหมือนกัน ใช้สารพิษต่างกัน ดังนั้น การป้องกันสารพิษอันตรายแต่ละโรงงาน จึงต้องพิจารณาเป็นราย ๆ ไป  โดยคำนึงถึงความจำเป็นและพื้นฐานความแตกต่างดังกล่าว แต่โดยหลักการทั่วไป เราต้องพิจารณาควบคุมป้องกันอันตรายจากสารพิษ ดังนี้ 1.การควบคุมที่ต้นตอของสารพิษ Source เป็นวิธีแรกที่ควรเลือก และจะได้ผลโดยตรงในการป้องกันพิษจากสาร วิธีการคือ เลือกใช้สารอื่นทดแทน โดยการห้ามใช้สารพิษที่มีพิษมาก

ทำความเข้าใจกับ EIA Report Thailand

Facebook iconFacebookTwitter iconTwitterLINE iconLineเพื่อเป็นการกำหนดมาตรการป้องกันผลกระทบในทางลบด้านสิ่งแวดล้อมได้อย่างมีประสิทธิภาพ จึงต้องจัดทำ EIA Report Thailand ในการทำรายงานวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมต่อไป EIA Report Thailand ย่อมาจาก Environmental Impact Assessment Report หรือการทำรายงานวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม เป็นการศึกษาเพื่อคาดการณ์ผลกระทบทั้งในทางบวกและทางลบจากการพัฒนาโครงการ เพื่อกำหนดมาตรการป้องกัน และ แก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และใช้ในการประกอบการตัดสินใจพัฒนาโครงการ EIA มีข้อดีคือ

ลักษณะของสารพิษที่ใช้ในขบวนการผลิต หรือสารพิษที่เกิดจากขบวนการผลิต

Facebook iconFacebookTwitter iconTwitterLINE iconLineลักษณะสารพิษ หรือวัตถุอันตรายที่ใช้ในขบวนการผลิต หรือสารพิษที่เกิดจากขบวนการผลิต พิจารณาทางด้านฟิสิกส์ แล้วอาจแบ่งได้เป็นลักษณะต่าง ๆ ดังนี้ 1.ของแข็งแขวนลอยในอากาศ Dust ฝุ่นผงดินทราย Quartz และฝุ่นใยหิน Asbestos  เมื่อมนุษย์ปฏิบัติงานในสิ่งแวดล้อมที่มีฝุ่นผง และใยหิน เวลาหายใจเข้าไป สิ่งเหล่านี้จะเข้าไปฝังในเนื้อเยื่อปอด นานเข้าจะทำให้เกิดอาการเหนื่อย หอบหายใจขัด เป็นสาเหตุให้เกิดโรคปอดที่เกิดฝุ่นผงดินทราย เรียก ซิลิโคซีส

ความรู้เกี่ยวกับสารเคมีอันตรายที่ควรเรียนรู้ไว้

Facebook iconFacebookTwitter iconTwitterLINE iconLineโรงงานอุตสาหกรรมควรมีระบบหรือขั้นตอนการจัดการสารเคมีอันตรายอย่างถูกต้อง เพื่อป้องกันและไม่ทำให้ประชาชนผู้อาศัยต้องได้รับสารพิษ หรือเป็นการทำลายสิ่งแวดล้อมเป็นพิษ อาจจะเป็นเรื่องไกลตัวสำหรับประชาชนทั่วไปที่จะต้องเสี่ยงกับการสัมผัสสารเคมีอันตรายในโรงงานอุตสาหกรรม แต่ก็อาจจะต้องสัมผัสกับสารเคมีอันตรายเหล่านี้ได้ หากโรงงานอุตสาหกรรมไม่มีความรับผิดชอบในการกำจัดสารเคมีอันตรายเหล่านี้อย่างถูกต้องตามขั้นตอน ฉะนั้นกลุ่มโรงงานอุตสาหกรรมต้องรับผิดชอบต่อการกำจัดสารเคมีและทำให้ถูกต้องตาม พระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ.2535 และ พระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ.2535 สารเคมีอันตราย คืออะไร หมายถึง สารหรือวัตถุที่มีคุณสมบัติทางเคมีหรือทางกายภาพโดยตัวของมันเอง เมื่อสัมผัสกับสารอื่นแล้วก่อให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพอนามัยของมนุษย์ ต่อทรัพย์สินและสิ่งแวดล้อม สารเคมีอันตราย ตามพรบ.วัตถุอันตราย 2535 มี

Send Us A Message

Free Environmental Law Update

อัพเดทกฎหมายสิ่งแวดล้อม ฟรี!

รับสิทธิ์ง่ายๆ เพียงกรอก Email ของคุณด้านล่าง

เราจะส่งอัพเดทกฎหมายใหม่ที่ประกาศในราชกิจจา ประจำเดือน โดยจะคัดเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับด้านสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัย และความปลอดภัย เพื่อให้ท่านสะดวกในการนำไปประเมินความสอดคล้องในองค์กรของท่านต่อไป

Sign up for free