บริษัทตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม ตรวจวัดสิ่งแวดล้อม

บริษัทตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม

ในปัจจุบันมีบริษัทสำหรับตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมเป็นจำนวนมาก ให้กับตามโรงงานอุตสาหกรรม โรงพยาบาล โรงเรียน โรงแรม ซึ่งบริษัทตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมต้องผ่านการรับรองจากกระทรวงอุตสาหกรรม จึงสามารถจัดตั้งเป็นบริษัทตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม ขึ้นมาได้

การตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม เป็นการตรวจวัดเพื่อช่วยให้สิ่งแวดล้อมมีระบบนิเวศที่ดีและได้มาตรฐาน ทั้งในด้านคุณภาพอากาศ น้ำ และกากอุตสาหกรรม โดยบริษัทตรวจวัดฯจำเป็นต้องมีผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านที่มีความรู้และความชำนาญเข้ามาจัดการระบบให้มีประสิทธิภาพ

บริษัทตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม

หน้าที่ของบริษัทตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม

มีหน้าที่ให้บริการในการเก็บตัวอย่างที่ถูกต้องตามหลักวิชาการ และนำตัวอย่างไปทดสอบเพื่อทำการวิเคราะห์ทดสอบโดยห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ที่ได้รับมาตราฐาน ตลอดจนให้คำปรึกษา การติดตามมาตรการการลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมด้วย

มีหน้าที่ให้คำปรึกษาการติดตามมาตรการลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม จัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 2 พ.ศ.2561 และ ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2562 เรื่องของการกำหนดโครงการ กิจการ หรือการดำเนินการ ซึ่งต้องจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไขในการจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โดยประเมินผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการดำเนินโครงการและจัดทำรายงานเพื่อเสนอต่อเจ้าหน้าที่ซึ่งมีอำนาจอนุญาต

มีหน้าที่ให้บริการระบบบำบัดน้ำเสีย โดยการออกแบบและติดตั้งระบบบำบัดน้ำเสียเพื่อให้ได้คุณภาพน้ำเสียตามมาตรฐานสิ่งแวดล้อม และปรับปรุงแก้ไขปัญหาระบบน้ำเสียทีมีอยู่เดิม ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นและได้ตามมาตรฐานรวมถึงการให้คำปรึกษาและควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียโดยผู้เชี่ยวชาญด้านการน้ำเสียโดยเฉพาะ

มีหน้าที่บริการระบบบำบัดกำจัดมลพิษทางอากาศ ออกแบบและติดตั้งระบบบำบัดอากาศ ท่ออากาศ เพื่อบำบัดฝุ่น โลหะหนัก สารอินทรีย์ระเหยง่าย กลิ่นกากจากอุตสาหกรรมอาหาร กลิ่นเหม็นต่างๆ ควันจากการเผาไหม้ ในโรงงานอุตสาหกรรมและสถานประกอบการอื่นๆ โดยออกแบบตามความเหมาะสมของมลภาวะอากาศนั้นๆ

มีหน้าที่ให้บริการระบบน้ำใช้ภายในโรงงานและระบบน้ำดื่ม ด้วยการออกแบบและติดตั้งระบบปรับปรุงคุณภาพน้ำใช้ภายในโรงงานอุตสาหกรรม เช่น ระบบติดตั้ง Softener สำหรับ Boiler และ Cooling Tower รวมถึงรับติดตั้งระบบน้ำดื่มสำหรับโรงงานอุตสาหกรรมให้มีมาตรฐาน และปลอดภัยต่อผู้บริโภค

เครื่องมือ เครื่องใช้ ของบริษัทตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม

บริษัทตรวจวัดฯ ส่วนใหญ่แล้วจะมีเครื่องมือและอุปกรณ์ที่ทันสมัย ง่ายต่อการเข้าปฏิบัติงาน และล้ำด้วยเทคโนโลยี เพราะงานเหล่านี้เป็นงานที่ต้องใช้ความละเอียด โดยบุคลากรที่ปฏิบัติงานต้องมีประสบการณ์และมีความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง และต้องได้รับการขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชนจากกรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม มีบุคลากรที่ผ่านการสอบ และได้รับการขึ้นทะเบียนผู้ควบคุมระบบบำบัดมลพิษทางด้านน้ำ อากาศ และกากอุตสาหกรรม และ บริษัทตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมเองก็ต้องได้รับรองความสามารถทางห้องปฏิบัติการตามมาตรฐาน ISO

ทั้งนี้ บริษัทตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม ต้องมีผู้เชี่ยวชาญหลายประเภท ที่สามารถตรวจวัดคุณภาพน้ำ ดิน อากาศ และกากอุตสาหกรรม ตรวจวัดด้านสุขศาสตร์อุตสาหกรรม ตรวจวัดคุณภาพอาหารได้ด้วยเช่นกัน

ตัวอย่างรายชื่อตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม ได้แก่

-บริษัท CESTHAILAND

-บริษัท พลัส บิลดิ้ง อินสเปคเตอร์ จำกัด

-บริษัท โกลบอล เนไวรอนเมนทัล แมนเนจเม้นท์ จำกัด

-บริษัท เอ็ม อี ที จำกัด

– บริษัท เอซ ซี ไอ อีโค่ เซอร์วิสเซส จำกัด เป็นต้น


สนใจ Siammat บริษัทที่ปรึกษาสิ่งแวดล้อม บริษัทตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม จัดการด้านสิ่งแวดล้อม อาทิเช่น ออกแบบระบบบำบัดน้ำเสีย งานทำความสะอาดบ่อพักน้ำเสีย โดยมีใบอนุญาตบุคลากรตามที่กฎหมายกำหนด ที่ปรึกษาด้านสิ่งแวดล้อม กำจัดกากอุตสาหกรรม และ ตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม

Your Environmental Management Must Be Better
“เราอยากให้การจัดการสิ่งแวดล้อมของคุณดีขึ้น”

ติดต่อเราได้ที่

Head Office
02-8137550-1
02-8137552

Amata City Chonburi
089-2012642

หน้าที่ของบริษัทตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม

บริษัทตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม

มีหน้าที่ให้บริการในการเก็บตัวอย่างที่ถูกต้องตามหลักวิชาการ และนำตัวอย่างไปทดสอบเพื่อทำการวิเคราะห์ทดสอบโดยห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ที่ได้รับมาตราฐาน ตลอดจนให้คำปรึกษา การติดตามมาตรการการลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมด้วย

Share:

More Posts

พื้นที่อับอากาศ

พื้นที่อับอากาศหรือ Confined Space คืออะไร และงานล้างพื้นที่อับอากาศมีความสำคัญและควรเตรียมการอย่างไรบ้าง

Facebook iconFacebookTwitter iconTwitterLINE iconLineพื้นที่อับอากาศหรือ Confined Space คือ สถานที่ หรือพื้นที่ทำงาน ที่มีทางเข้าออกจำกัด และมีการระบายอากาศที่ธรรมชาติน้อย ทำให้อากาศถ่ายเทหมุนเวียนภายในอยู่ในสภาพที่ไม่ถูกสุขลักษณะและปลอดภัย ซึ่งอาจเป็นที่สะสมของสารเคมี สารพิษ สารไวไฟ รวมถึงออกซิเจนที่ไม่เพียงพอด้วย เช่น ในถ้ำ  อุโมงค์ บ่อน้ำ หลุม ห้องใต้ดิน ถังน้ำมัน ห้องนิรภัย หรือแม้แต่ภาชนะ

ขึ้นทะเบียนผู้ควบคุม

ขึ้นทะเบียนผู้ควบคุม

Facebook iconFacebookTwitter iconTwitterLINE iconLineผู้ที่จะทำหน้าที่เป็นผู้ควบคุมมลพิษประเภทต่างๆ ต้องผ่านการสอบวัดประเมินผลในความสามารถตามมาตรฐานของกระทรวงแรงงาน จึงสามารถปฏิบัติหน้าที่ในการควบคุมดูแลระบบบำบัดมลพิษในโรงงานอุตสาหกรรมได้ ซึ่งขั้นตอนและวิธีการขึ้นทะเบียนมีดังนี้ 1. ผู้ที่ประสงค์จะขอขึ้นทะเบียนเป็นผู้ควบคุมระบบบำบัดมลพิษต้องสอบผ่านการสอบมาตรฐานที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมจัดสอบขึ้น โดยมีการแบ่งประเภทของผู้ควบคุมเป็น 3 ประเภทได้แก่ -ผู้ควบคุมระบบบำบัดมลพิษอากาศ -ผู้ควบคุมระบบบำบัดมลพิษน้ำ -ผู้ควบคุมระบบบำบัดมลพิษกากอุตสาหกรรม 2. ผู้ที่สอบผ่านจะได้รับประกาศนียบัตรผู้ควบคุมระบบบำบัดมลพิษตามประเภทที่สอบผ่าน และสามารถนำใบประกาศนียบัตรไปขอขึ้นทะเบียนผู้ควบคุมระบบบำบัดมลพิษตามประเภทที่สอบผ่านที่ กรมโรงงานอุตสาหกรรม 3. ผู้สมัครสอบสามารถสมัครสอบได้มากกว่า 1 ประเภท และสามารถขอขึ้นทะเบียนผู้ควบคุมระบบบำบัดมลพิษได้มากกว่า 1

EIA Monitoring มีความสำคัญอย่างไร

Facebook iconFacebookTwitter iconTwitterLINE iconLineEIA Monitoring หรือ Environmental Impact Assessment คือ การวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม เป็นการศึกษาเพื่อคาดการณ์ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมทั้งในทางที่ดี และทางที่ไม่ดี อันเกิดจากการพัฒนาโครงการ หรือกิจการที่สำคัญ หรือมีขนาดใหญ่ เพื่อกำหนดมาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นกับสิ่งแวดล้อม และใช้ประกอบการตัดสินใจพัฒนาหรือปรับปรุงโครงการกิจการ ผลการศึกษาต้องจัดทำเป็นเอกสาร เรียกว่ารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โรงงานประเภทที่เข้าข่ายการจัดทำ EIA ตามที่กฎหมายกำหนดต้องจัดทำรายงาน Monitor

ขยะอันตราย

การจัดการขยะอันตรายสำคัญอย่างไร

Facebook iconFacebookTwitter iconTwitterLINE iconLineขยะอันตราย หรือขยะที่มีพิษ (Hazardous Waste) คือ ของเสีย วัสดุที่ไม่ใช้งานแล้ว ผลิตภัณฑ์ที่เสื่อมสภาพ หรือภาชนะบรรจุใช้แล้วที่มีองค์ประกอบ หรือปนเปื้อนวัตถุมีพิษ และสารเคมีอันตรายชนิดต่าง ๆ ที่พิษต่อสิ่งแวดล้อม และสิ่งมีชีวิต สารไวไฟ สารเคมีที่มีฤทธิ์กัดกร่อน สารกัมมันตรังสี และเชื้อโรคต่าง ๆ องค์ประกอลเหฃ่านี้เป็นอันตรายต่อมนุษย์ สัตว์ พืช

Send Us A Message

Free Environmental Law Update

อัพเดทกฎหมายสิ่งแวดล้อม ฟรี!

รับสิทธิ์ง่ายๆ เพียงกรอก Email ของคุณด้านล่าง

เราจะส่งอัพเดทกฎหมายใหม่ที่ประกาศในราชกิจจา ประจำเดือน โดยจะคัดเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับด้านสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัย และความปลอดภัย เพื่อให้ท่านสะดวกในการนำไปประเมินความสอดคล้องในองค์กรของท่านต่อไป

Sign up for free

Malcare WordPress Security