บริษัทที่ปรึกษาสิ่งแวดล้อมมีหน้าที่ความรับผิดชอบใดบ้าง

บริษัทที่ปรึกษาสิ่งแวดล้อมมีหน้าที่ความรับผิดชอบใดบ้าง
บริษัทที่ปรึกษาสิ่งแวดล้อม
นิคมอุตสาหกรรม ไม่ว่าจะเป็นสวนอุตสาหกรรม เขตประกอบการอุตสาหกรรมทุกขนาด ซึ่งต้องจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม

บริษัทที่ปรึกษาสิ่งแวดล้อมคือ

บริษัทที่ให้คำปรึกษาด้านสิ่งแวดล้อม เพื่อช่วยให้บริษัทและผู้ประกอบการต่าง ๆ สามารถปฏิบัติตามกฎหมาย และข้อบังคับด้านสิ่งแวดล้อม บริษัทที่ปรึกษาด้านสิ่งแวดล้อมสามารถให้ความช่วยเหลือ บริษัท และผู้ประกอบการในการประเมินการปนเปื้อนของน้ำ อากาศ และพื้นดิน ที่ปรึกษาจะช่วยประเมินผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม เพื่อพัฒนาระบบการจัดการขยะ และทำการสำรวจภาคสนามเพื่อรวบรวม และประเมินข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อมที่จะช่วยให้บริษัท และผู้ประกอบการสามารถกำหนดผลกระทบที่โครงการหรือกิจกรรมที่กำลังดำเนินการว่ามีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมอย่างไร

               การปฏิบัติตามกฎระเบียบด้านสิ่งแวดล้อมของกิจกรรมและกิจการแต่ละประเภท อาจต้องทำการศึกษาถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมอย่างกว้างขวาง ซึ่งบริษัทและผู้ประกอบการยังขาดประสบการณ์หรือความเข้าใจในวิธีการศึกษาผลกระทบเหล่านี้ บริษัทที่ปรึกษาสิ่งแวดล้อมที่ได้รับการฝึกฝนวิธีการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมีความพร้อมในการทำความเข้าใจกับโครงการและกิจกรรมต่างที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมเป็นอย่างดี ที่ปรึกษาจึงสามารถสืบค้นข้อมูลที่จำเป็น เพื่อยื่นแสดงให้กับหน่วยงานภาครัฐที่รับผิดชอบด้านสิ่งแวดล้อม

               บริษัทที่ปรึกษาสิ่งแวดล้อมจึงเป็นผู้ช่วยให้บริษัทและผู้ประกอบการสามารถดำเนินการอย่างเหมาะสม หลีกเลี่ยงการปนเปื้อนที่จะส่งผลให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และสามารถปฏิบัติงานได้สอดคล้องตามกฎหมาย สามารถพัฒนาระบบการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมให้สอดคล้องกับกฎหมายและข้อกำหนด

บริการของบริษัทที่ปรึกษาสิ่งแวดล้อม โดยทั่วไปจะประกอบไปด้วย

 1. จัดทำแผนการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (Natural Resource and Environmental Planning)
 2. ประเมินผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม (Environmental Impact Assessment หรือ EIA)
 3. ประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น (Initial Environmental Examination หรือ IEE)
 4. ตรวจประเมินและติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม (Environmental Auditing and Monitoring)
 5. ประชาสัมพันธ์ และสนับสนุนการมีส่วนร่วมภาคประชาชน (Public Participation)
 6. ประเมินผลกระทบทางสุขภาพ (Health Impact Assessment)
 7. วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม (Environmental Engineering)
 8. ระบบสารสนเทศด้านภูมิศาสตร์และแบบจำลอง (GIS and Computer Modeling)
 9. สนุบสนันการพัฒนาทรัพยากรบุคคล (Human Resource Development) ด้วยการฝึกอบรมเพิ่มทักษะและเทคโนโลยีด้านสิ่งแวดล้อม
 10. จัดทำรายงานเกี่ยวกับผลการศึกษามาตรการป้องกั นและแก้ไขผลกระทบที่มีต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อม และความปลอดภัย (Environmental and Safety Assessment หรือ ESA)
 11. รายงานประมวลหลังการปฏิบัติงานหรือทำกิจกรรม (Code of Practice หรือ CoP / Mini CoP)
 12. ประเมินผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ (Environmental and Health Impact Assessment หรือ EHIA)
 13. รายงานแผนการบริหารจัดการด้านความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อม (Safety and Environmental Management หรือ SEM)
 14. รายงานกรณีมีการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของโครงการ (Project description Change report)

งานบริษัทที่ปรึกษาสิ่งแวดล้อมจำแนกตามรูปแบบของสถานประกอบการ

               นิคมอุตสาหกรรม ไม่ว่าจะเป็นสวนอุตสาหกรรม เขตประกอบการอุตสาหกรรมทุกขนาด ซึ่งต้องจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม เพื่อการวางผังแม่บท (MASTER PLAN) และการออกแบบเบื้องต้นทางวิศวกรรม (CONCEPTUAL DESIGN) ทางที่ปรึกษาจึงเน้นการให้บริการการวางผัง และการออกแบบเพื่อประกอบการจัดทำรายงาน รวมถึงการดำเนินการขออนุญาตกับหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง เป็นการบริการแบบครบวงจร ควบคุมโดยผู้เชี่ยวชาญ

               อุตสาหกรรมอลูมิเนียม ผลิตภัณฑ์อลูมิเนียมนั้นมีหลากหลาย และใช้ประโยชน์ในอุตสาหกรรมที่หลากหลายทั้งยานยนต์ บรรจุภัณฑ์ และสิ่งก่อสร้าง ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้กำหนดมาตรการควบคุมอุตสาหกรรมหลอมอะลูมิเนียมที่มีกำลังการผลิตตั้งแต่ 50 ตัน/วัน ขึ้นไปในการจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม (EIA) ที่บริษัทที่ปรึกษาสิ่งแวดล้อมสามารถช่วยอำนวยความสะดวกในการดำเนินการ

               อุตสาหกรรมเหล็กหรือเหล็กกล้า ทั้งอุตสาหกรรมเหล็กขั้นต้น และเหล็กขั้นกลาง ได้แก่โรงงานประเภทถลุง หลอม และหล่อเหล็ก และอุตสาหกรรมเหล็กขั้นปลาย ได้แก่โรงงานรีดเหล็ก ทุบขึ้นรูปด้วยความร้อน การเคลือบผิว และการหล่อเหล็กรูปพรรณ โดยอุตสาหกรรมเหล็กเหล่านี้หากมีกำลังการผลิตแต่ละชนิดหรือรวมกันตั้งแต่ 100 ตัน/วัน ขึ้นไปจะต้องจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) ต้องคำนวณอัตราการผลิตเพื่อยื่นขอการส่งเสริมการลงทุนหรือคิดอัตราการหลอม (MELTING RATE) ตามกฎหมายด้วย

               อุตสาหกรรมถลุงแร่หรือหลอมโลหะ ไม่ว่าจะเป็นแร่เหล็ก ทองแดง สังกะสี หรือตะกั่ว และโลหะอื่น ๆ ที่มีขนาดตามที่กฎหมายกำหนดจะต้องจัดทำรายงาน EHIA และรายงานผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมสำหรับโครงการ หรือกิจการที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อชุมชนอย่างรุนแรงได้

               โรงไฟฟ้าพลังความร้อน โรงไฟฟ้าพลังความร้อนทุกประเภท ยกเว้นโรงงานไฟฟ้าที่ใช้ขยะมูลฝอยเป็นเชื้อเพลิงที่มีกำลังการผลิตกระแสไฟฟ้าตั้งแต่ 10 เมกะวัตต์ขึ้นไป มีข้อบังคับให้จัดทำรายงานผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และกรณีที่โรงไฟฟ้าตั้งอยู่ภายในนิคม อุตสาหกรรมจะต้องมีการกำหนดอัตราการระบายมลพิษทางอากาศให้เพียงพอ ส่วนโรงไฟฟ้าชีวมวลต่าง ๆ ทั้งโรงไฟฟ้าในโรงงานน้ำตาล หรือปาล์ม ต้องทำความเข้าใจกับชุมชนในการรับฟังความคิดเห็นอย่างทั่วถึงและรอบด้าน โรงงานไฟฟ้าพลังความร้อนที่ใช้ถ่านหินและชีวมวลเป็นเชื้อเพลิง เมื่อมีกำลังการผลิตไฟฟ้าเกิน 100 และ 150 เมกะวัตต์ และโรงงานไฟฟ้าที่ใช้ก๊าซธรรมชาติ เมื่อมีกำลังการผลิตไฟฟ้าเกินกว่า 3,000 เมกะวัตต์ ต้องจัดทำรายงาน EHIA ด้วย เพื่อความสะดวกแนะนำให้ใช้บริการบริษัทที่ปรึกษาสิ่งแวดล้อม

โครงการผลิตไฟฟ้าทดแทนด้วยพลังงานแสงอาทิตย์

               พลังงานทดแทนประเภทพลังงานแสงอาทิตย์กำลังได้รับความนิยมจากผู้ประกอบการโรงงานอุตสาหกรรมเพิ่มมากขึ้น แต่การจัดวางระบบผลิตไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์เริ่มมีต้นทุนในการผลิตลดลงมา และเป็นระบบผลิตไฟฟ้าที่ภาครัฐมีมาตรการส่งเสริมการลงทุน เพราะสามารถประหยัดพลังงานแบบองค์รวมของประเทศได้ดี การลงทุนผลิตไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์ในภาคอุตสาหกรรมจึงมีความคุ้มค่าเป็นอย่างมาก สามารถลดค่าใช้จ่ายด้านพลังงานไฟฟ้าได้เป็นอย่างดี แต่การดำเนินการจะต้องพิจารณาจัดทำรายงาน IEE/ESA และ COP ด้วย เพื่อดำเนินขออนุญาตกับหน่วยงานภาครัฐที่รับผิดชอบ

               จึงอาจกล่าวได้ว่าภาคอุตสาหกรรมหลายประเภทมีความจำเป็นที่จะต้องทำรายงานเสนอภาครัฐ หรือติดตามผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาต่อสภาพแวดล้อมและชุมชน ซึ่งหากผู้ประกอบการดำเนินการอาจต้องใช้เวลาศึกษาและทำความเข้าใจที่ยุ่งยาก แนะนำให้ใช้บริการบริษัทที่ปรึกษาสิ่งแวดล้อมที่มีความชำนาญเพื่อความสะดวกรวดเร็วในการดำเนินการ


สนใจ Siammat บริษัทที่ปรึกษาสิ่งแวดล้อม จัดการด้านสิ่งแวดล้อม อาทิเช่น ออกแบบระบบบำบัดน้ำเสีย งานทำความสะอาดบ่อพักน้ำเสีย โดยมีใบอนุญาตบุคลากรตามที่กฎหมายกำหนด ที่ปรึกษาด้านสิ่งแวดล้อม กำจัดกากอุตสาหกรรม และ ตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม

Your Environmental Management Must Be Better
“เราอยากให้การจัดการสิ่งแวดล้อมของคุณดีขึ้น”

ติดต่อเราได้ที่

Head Office
02-8137550-1
02-8137552

Amata City Chonburi
089-2012642

บริษัทที่ปรึกษาสิ่งแวดล้อมคือ

บริษัทที่ปรึกษาสิ่งแวดล้อมมีหน้าที่ความรับผิดชอบใดบ้าง

บริษัทที่ให้คำปรึกษาด้านสิ่งแวดล้อม เพื่อช่วยให้บริษัทและผู้ประกอบการต่าง ๆ สามารถปฏิบัติตามกฎหมาย และข้อบังคับด้านสิ่งแวดล้อม บริษัทที่ปรึกษาด้านสิ่งแวดล้อมสามารถให้ความช่วยเหลือ บริษัท และผู้ประกอบการในการประเมินการปนเปื้อนของน้ำ อากาศ และพื้นดิน ที่ปรึกษาจะช่วยประเมินผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม เพื่อพัฒนาระบบการจัดการขยะ และทำการสำรวจภาคสนามเพื่อรวบรวม และประเมินข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อมที่จะช่วยให้บริษัท และผู้ประกอบการสามารถกำหนดผลกระทบที่โครงการหรือกิจกรรมที่กำลังดำเนินการว่ามีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมอย่างไร

บริการของบริษัทที่ปรึกษาสิ่งแวดล้อม โดยทั่วไปจะประกอบไปด้วย

บริษัทที่ปรึกษาสิ่งแวดล้อม

1. จัดทำแผนการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (Natural Resource and Environmental Planning)
2. ประเมินผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม (Environmental Impact Assessment หรือ EIA)
3. ประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น (Initial Environmental Examination หรือ IEE)
4. ตรวจประเมินและติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม (Environmental Auditing and Monitoring)
5. ประชาสัมพันธ์ และสนับสนุนการมีส่วนร่วมภาคประชาชน (Public Participation)
6. ประเมินผลกระทบทางสุขภาพ (Health Impact Assessment)
7. วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม (Environmental Engineering)
8. ระบบสารสนเทศด้านภูมิศาสตร์และแบบจำลอง (GIS and Computer Modeling)
9. สนุบสนันการพัฒนาทรัพยากรบุคคล (Human Resource Development) ด้วยการฝึกอบรมเพิ่มทักษะและเทคโนโลยีด้านสิ่งแวดล้อม
10. จัดทำรายงานเกี่ยวกับผลการศึกษามาตรการป้องกั นและแก้ไขผลกระทบที่มีต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อม และความปลอดภัย (Environmental and Safety Assessment หรือ ESA)
11. รายงานประมวลหลังการปฏิบัติงานหรือทำกิจกรรม (Code of Practice หรือ CoP / Mini CoP)
ประเมินผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ (Environmental and Health Impact Assessment หรือ EHIA)
12. รายงานแผนการบริหารจัดการด้านความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อม (Safety and Environmental Management หรือ SEM)
13. รายงานกรณีมีการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของโครงการ (Project description Change report)

งานบริษัทที่ปรึกษาสิ่งแวดล้อมจำแนกตามรูปแบบของสถานประกอบการ

นิคมอุตสาหกรรม ไม่ว่าจะเป็นสวนอุตสาหกรรม เขตประกอบการอุตสาหกรรมทุกขนาด ซึ่งต้องจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม เพื่อการวางผังแม่บท (MASTER PLAN) และการออกแบบเบื้องต้นทางวิศวกรรม (CONCEPTUAL DESIGN) ทางที่ปรึกษาจึงเน้นการให้บริการการวางผัง และการออกแบบเพื่อประกอบการจัดทำรายงาน รวมถึงการดำเนินการขออนุญาตกับหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง เป็นการบริการแบบครบวงจร ควบคุมโดยผู้เชี่ยวชาญ

Share:

More Posts

บริษัทตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม

บริษัทตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม ตรวจวัดสิ่งแวดล้อม

Facebook iconFacebookTwitter iconTwitterLINE iconLineในปัจจุบันมีบริษัทสำหรับตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมเป็นจำนวนมาก ให้กับตามโรงงานอุตสาหกรรม โรงพยาบาล โรงเรียน โรงแรม ซึ่งบริษัทตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมต้องผ่านการรับรองจากกระทรวงอุตสาหกรรม จึงสามารถจัดตั้งเป็นบริษัทตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม ขึ้นมาได้ การตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม เป็นการตรวจวัดเพื่อช่วยให้สิ่งแวดล้อมมีระบบนิเวศที่ดีและได้มาตรฐาน ทั้งในด้านคุณภาพอากาศ น้ำ และกากอุตสาหกรรม โดยบริษัทตรวจวัดฯจำเป็นต้องมีผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านที่มีความรู้และความชำนาญเข้ามาจัดการระบบให้มีประสิทธิภาพ หน้าที่ของบริษัทตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม มีหน้าที่ให้บริการในการเก็บตัวอย่างที่ถูกต้องตามหลักวิชาการ และนำตัวอย่างไปทดสอบเพื่อทำการวิเคราะห์ทดสอบโดยห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ที่ได้รับมาตราฐาน ตลอดจนให้คำปรึกษา การติดตามมาตรการการลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมด้วย มีหน้าที่ให้คำปรึกษาการติดตามมาตรการลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม จัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม

พื้นที่อับอากาศ

พื้นที่อับอากาศหรือ Confined Space คืออะไร และงานล้างพื้นที่อับอากาศมีความสำคัญและควรเตรียมการอย่างไรบ้าง

Facebook iconFacebookTwitter iconTwitterLINE iconLineพื้นที่อับอากาศหรือ Confined Space คือ สถานที่ หรือพื้นที่ทำงาน ที่มีทางเข้าออกจำกัด และมีการระบายอากาศที่ธรรมชาติน้อย ทำให้อากาศถ่ายเทหมุนเวียนภายในอยู่ในสภาพที่ไม่ถูกสุขลักษณะและปลอดภัย ซึ่งอาจเป็นที่สะสมของสารเคมี สารพิษ สารไวไฟ รวมถึงออกซิเจนที่ไม่เพียงพอด้วย เช่น ในถ้ำ  อุโมงค์ บ่อน้ำ หลุม ห้องใต้ดิน ถังน้ำมัน ห้องนิรภัย หรือแม้แต่ภาชนะ

ขึ้นทะเบียนผู้ควบคุม

ขึ้นทะเบียนผู้ควบคุม

Facebook iconFacebookTwitter iconTwitterLINE iconLineผู้ที่จะทำหน้าที่เป็นผู้ควบคุมมลพิษประเภทต่างๆ ต้องผ่านการสอบวัดประเมินผลในความสามารถตามมาตรฐานของกระทรวงแรงงาน จึงสามารถปฏิบัติหน้าที่ในการควบคุมดูแลระบบบำบัดมลพิษในโรงงานอุตสาหกรรมได้ ซึ่งขั้นตอนและวิธีการขึ้นทะเบียนมีดังนี้ 1. ผู้ที่ประสงค์จะขอขึ้นทะเบียนเป็นผู้ควบคุมระบบบำบัดมลพิษต้องสอบผ่านการสอบมาตรฐานที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมจัดสอบขึ้น โดยมีการแบ่งประเภทของผู้ควบคุมเป็น 3 ประเภทได้แก่ -ผู้ควบคุมระบบบำบัดมลพิษอากาศ -ผู้ควบคุมระบบบำบัดมลพิษน้ำ -ผู้ควบคุมระบบบำบัดมลพิษกากอุตสาหกรรม 2. ผู้ที่สอบผ่านจะได้รับประกาศนียบัตรผู้ควบคุมระบบบำบัดมลพิษตามประเภทที่สอบผ่าน และสามารถนำใบประกาศนียบัตรไปขอขึ้นทะเบียนผู้ควบคุมระบบบำบัดมลพิษตามประเภทที่สอบผ่านที่ กรมโรงงานอุตสาหกรรม 3. ผู้สมัครสอบสามารถสมัครสอบได้มากกว่า 1 ประเภท และสามารถขอขึ้นทะเบียนผู้ควบคุมระบบบำบัดมลพิษได้มากกว่า 1

EIA Monitoring มีความสำคัญอย่างไร

Facebook iconFacebookTwitter iconTwitterLINE iconLineEIA Monitoring หรือ Environmental Impact Assessment คือ การวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม เป็นการศึกษาเพื่อคาดการณ์ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมทั้งในทางที่ดี และทางที่ไม่ดี อันเกิดจากการพัฒนาโครงการ หรือกิจการที่สำคัญ หรือมีขนาดใหญ่ เพื่อกำหนดมาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นกับสิ่งแวดล้อม และใช้ประกอบการตัดสินใจพัฒนาหรือปรับปรุงโครงการกิจการ ผลการศึกษาต้องจัดทำเป็นเอกสาร เรียกว่ารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โรงงานประเภทที่เข้าข่ายการจัดทำ EIA ตามที่กฎหมายกำหนดต้องจัดทำรายงาน Monitor

Send Us A Message

Free Environmental Law Update

อัพเดทกฎหมายสิ่งแวดล้อม ฟรี!

รับสิทธิ์ง่ายๆ เพียงกรอก Email ของคุณด้านล่าง

เราจะส่งอัพเดทกฎหมายใหม่ที่ประกาศในราชกิจจา ประจำเดือน โดยจะคัดเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับด้านสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัย และความปลอดภัย เพื่อให้ท่านสะดวกในการนำไปประเมินความสอดคล้องในองค์กรของท่านต่อไป

Sign up for free

Malcare WordPress Security