เครื่องฟอกอากาศที่เหมาะสมกับพื้นที่ พร้อมรับฝุ่นเจ้าปัญหา ภาค 2

มาแล้วค่ะ หลังจากทางแอดได้นำเสนอฝุ่นเจ้าปัญหาไปแล้ว ทางเราก็ต้องหาทางป้องกันกันนะคะ ไปค่ะ เข้าสู่โหมดวิชาการโดยเร็ว

มาแล้วค่ะ หลังจากทางแอดได้นำเสนอฝุ่นเจ้าปัญหาไปแล้ว ทางเราก็ต้องหาทางป้องกันกันนะคะ ไปค่ะ เข้าสู่โหมดวิชาการโดยเร็ว

การฟอกอากาศเพื่อให้ได้รับฝุ่น PM2.5 ในระดับที่ไม่เป็นอันตรายต่อสุขภาพเป็นสิ่งจำเป็น แต่การฟอกอากาศเป็นวิธีการที่ได้ผลดีกับอากาศในอาคาร เช่น ที่พักอาศัย สำนักงาน โรงเรียน สาธารณะสถาน ที่จัดสภาพแวดล้อมเป็นระบบปิด การเลือกเครื่องฟอกอากาศมีปัจจัยหลายอย่างที่ต้องพิจารณา ได้แก่ ขนาดห้อง ค่า CADR (Clean Air Delivery Rate) ค่าระดับเสียง อัตรากินไฟ ค่าใช้จ่ายในการเปลี่ยนตัวกรอง โดยปัจจัยที่สำคัญที่สุด ที่จะกล่าวถึงเพียงเรื่องเดียวในที่นี้ คือ ค่า CADR ของเครื่องที่เหมาะกับขนาดห้องและสภาพแวดล้อมในห้อง

ค่า CADR บอกถึงปริมาณอากาศที่ถูกฟอกผ่านตัวกรองเพื่อเอาฝุ่นในอากาศไปเก็บไว้ที่ตัวกรอง วัดเป็นอัตราการฟอกอากาศ มีหน่วยเป็น ลบ.ฟ./นาที (ในยุโรป) หรือ ลบ.ม./ชั่วโมง (ในเอเชีย) ยกตัวอย่าง เครื่องฟอกอากาศที่ใช้ HEPA เป็นตัวกรอง มีค่า CADR 200 ลบ.ม./ชั่วโมง หมายถึง ในแต่ละชั่วโมงอากาศ 200 ลูกบาศก์เมตร จะถูกฟอกผ่านตัวกรองในเครื่อง หากนำเครื่องนี้ไปใช้ในห้องที่มีขนาด 6 x 6 x 2.4 ลูกบาศก์เมตร เครื่องจะฟอกอากาศทั้งห้องภายใน 26 นาที ดังนั้นในเวลา 1 ชั่วโมง เครื่องสามารถฟอกอากาศในห้องนี้ได้ 2.3 รอบ หรือทำให้เกิดอากาศหมุนเวียน (Air Change Rate Per Hour – ACH) เท่ากับ 2.3 รอบ/ชั่วโมง

ในการฟอกอากาศเพื่อลดมลพิษทางอากาศ US Department of State แนะนำว่าการใช้เครื่องฟอกอากาศที่สามารถทำให้อากาศในห้องหมุนเวียนผ่านตัวเครื่องได้ถึง 4 รอบ/ชั่วโมง หรือค่า ACH (Air Change Rate Per Hour) = 4 จะช่วยลดฝุ่นในห้องขนาดเล็กได้โดยง่าย สำหรับห้องที่มีควันและมลสารอื่นปนเปื้อนอย่างมาก ควรมีค่า ACH ไม่ต่ำกว่า 8 นอกจากนี้ยังมีค่า ACH ที่แนะนำสำหรับห้องที่มีสภาพแวดล้อมต่าง ๆ ดังนี้

 การเลือกเครื่องฟอกอากาศที่เหมาะสมกับขนาดห้อง สามารถคำนวณค่า CADR ขั้นต่ำได้จากสมการ นี้

ค่า CADRขั้นต่ำ  = ขนาดห้อง x ค่า ACH

เมื่อ

CADR คือ ค่า Clean Air Delivery Rate

ACH คือ Air Change Per Hour

ปัจจุบันเครื่องฟอกอากาศที่มีประสิทธิภาพดีจะใช้แผ่นกรองชนิด HEPA (High –Efficiency Particulate Air) ดักจับฝุ่นเอาไว้บนเส้นใยของตัวกรอง โดยถ้าเป็น True HEPA จะสามารถกรองฝุ่นที่มีขนาด 0.3 ไมครอน ได้มากถึง 99.97% หรือมีฝุ่นขนาด 0.3 ไมครอน หลุดรอดไปได้ไม่เกิน 0.03% แต่ HEPA มีหลาย class เครื่องฟอกอากาศที่จำหน่ายอยู่ในท้องตลาดอาจใช้ตัวกรอง HEPA ที่มีประสิทธิภาพต่ำกว่า true HEPA

เนื่องจากตัวกรองไม่สามารถดักจับฝุ่นในอากาศได้ทั้งหมด ในทางปฏิบัติจึงมีการแนะนำให้เลือกใช้เครื่องฟอกอากาศที่มีค่ามากกว่า CADR ขั้นต่ำ

Credit: ผศ.ดร.เอื้อมพร มัชฌิมวงศ์

แหล่งอ้างอิง: epa.gov

reviewsofairpurifiers.com

wikipedia.org

 

“เรื่องป้องกันฝุ่นยังไม่จบแค่นี้นะคะ แอดจะนำเสนอไส้กรองในวาระโอกาสต่อไปนะคะ”

Share:

More Posts

บริษัทตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม

บริษัทตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม ตรวจวัดสิ่งแวดล้อม

FacebookFacebookXTwitterLINELineในปัจจุบันมีบริษัทสำหรับตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมเป็นจำนวนมาก ให้กับตามโรงงานอุตสาหกรรม โรงพยาบาล โรงเรียน โรงแรม ซึ่งบริษัทตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมต้องผ่านการรับรองจากกระทรวงอุตสาหกรรม จึงสามารถจัดตั้งเป็นบริษัทตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม ขึ้นมาได้ การตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม เป็นการตรวจวัดเพื่อช่วยให้สิ่งแวดล้อมมีระบบนิเวศที่ดีและได้มาตรฐาน ทั้งในด้านคุณภาพอากาศ น้ำ และกากอุตสาหกรรม โดยบริษัทตรวจวัดฯจำเป็นต้องมีผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านที่มีความรู้และความชำนาญเข้ามาจัดการระบบให้มีประสิทธิภาพ หน้าที่ของบริษัทตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม มีหน้าที่ให้บริการในการเก็บตัวอย่างที่ถูกต้องตามหลักวิชาการ และนำตัวอย่างไปทดสอบเพื่อทำการวิเคราะห์ทดสอบโดยห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ที่ได้รับมาตราฐาน ตลอดจนให้คำปรึกษา การติดตามมาตรการการลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมด้วย มีหน้าที่ให้คำปรึกษาการติดตามมาตรการลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม จัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 2

พื้นที่อับอากาศ

พื้นที่อับอากาศหรือ Confined Space คืออะไร และงานล้างพื้นที่อับอากาศมีความสำคัญและควรเตรียมการอย่างไรบ้าง

FacebookFacebookXTwitterLINELineพื้นที่อับอากาศหรือ Confined Space คือ สถานที่ หรือพื้นที่ทำงาน ที่มีทางเข้าออกจำกัด และมีการระบายอากาศที่ธรรมชาติน้อย ทำให้อากาศถ่ายเทหมุนเวียนภายในอยู่ในสภาพที่ไม่ถูกสุขลักษณะและปลอดภัย ซึ่งอาจเป็นที่สะสมของสารเคมี สารพิษ สารไวไฟ รวมถึงออกซิเจนที่ไม่เพียงพอด้วย เช่น ในถ้ำ  อุโมงค์ บ่อน้ำ หลุม ห้องใต้ดิน ถังน้ำมัน ห้องนิรภัย หรือแม้แต่ภาชนะ หรือสิ่งที่คล้ายๆกัน ซึ่งส่งผลต่อออกซิเจนที่มีไม่เพียงพอกับสุขภาพของผู้ที่เข้าไปในพื้นที่ และอาจทำให้สภาพอากาศภายในมีลักษณะที่ไม่ถูกสุขลักษณะและไม่ปลอดภัย

ขึ้นทะเบียนผู้ควบคุม

ขึ้นทะเบียนผู้ควบคุม

FacebookFacebookXTwitterLINELineผู้ที่จะทำหน้าที่เป็นผู้ควบคุมมลพิษประเภทต่างๆ ต้องผ่านการสอบวัดประเมินผลในความสามารถตามมาตรฐานของกระทรวงแรงงาน จึงสามารถปฏิบัติหน้าที่ในการควบคุมดูแลระบบบำบัดมลพิษในโรงงานอุตสาหกรรมได้ ซึ่งขั้นตอนและวิธีการขึ้นทะเบียนมีดังนี้ 1. ผู้ที่ประสงค์จะขอขึ้นทะเบียนเป็นผู้ควบคุมระบบบำบัดมลพิษต้องสอบผ่านการสอบมาตรฐานที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมจัดสอบขึ้น โดยมีการแบ่งประเภทของผู้ควบคุมเป็น 3 ประเภทได้แก่ -ผู้ควบคุมระบบบำบัดมลพิษอากาศ -ผู้ควบคุมระบบบำบัดมลพิษน้ำ -ผู้ควบคุมระบบบำบัดมลพิษกากอุตสาหกรรม 2. ผู้ที่สอบผ่านจะได้รับประกาศนียบัตรผู้ควบคุมระบบบำบัดมลพิษตามประเภทที่สอบผ่าน และสามารถนำใบประกาศนียบัตรไปขอขึ้นทะเบียนผู้ควบคุมระบบบำบัดมลพิษตามประเภทที่สอบผ่านที่ กรมโรงงานอุตสาหกรรม 3. ผู้สมัครสอบสามารถสมัครสอบได้มากกว่า 1 ประเภท และสามารถขอขึ้นทะเบียนผู้ควบคุมระบบบำบัดมลพิษได้มากกว่า 1 ประเภท 4. ผู้ที่สอบผ่านและขอขึ้นทะเบียนเป็นผู้ควบคุมระบบบำบัดมลพิษต่อกรมโรงงานอุตสาหกรรมต้องต่ออายุการขึ้นทะเบียนทุกๆ

EIA Monitoring มีความสำคัญอย่างไร

FacebookFacebookXTwitterLINELineEIA Monitoring หรือ Environmental Impact Assessment คือ การวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม เป็นการศึกษาเพื่อคาดการณ์ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมทั้งในทางที่ดี และทางที่ไม่ดี อันเกิดจากการพัฒนาโครงการ หรือกิจการที่สำคัญ หรือมีขนาดใหญ่ เพื่อกำหนดมาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นกับสิ่งแวดล้อม และใช้ประกอบการตัดสินใจพัฒนาหรือปรับปรุงโครงการกิจการ ผลการศึกษาต้องจัดทำเป็นเอกสาร เรียกว่ารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โรงงานประเภทที่เข้าข่ายการจัดทำ EIA ตามที่กฎหมายกำหนดต้องจัดทำรายงาน Monitor ส่งหน่วยงานภาครัฐที่รับผิดชอบเป็นประจำปีละ 2 ครั้ง

Send Us A Message

Free Environmental Law Update

อัพเดทกฎหมายสิ่งแวดล้อม ฟรี!

รับสิทธิ์ง่ายๆ เพียงกรอก Email ของคุณด้านล่าง

เราจะส่งอัพเดทกฎหมายใหม่ที่ประกาศในราชกิจจา ประจำเดือน โดยจะคัดเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับด้านสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัย และความปลอดภัย เพื่อให้ท่านสะดวกในการนำไปประเมินความสอดคล้องในองค์กรของท่านต่อไป

Sign up for free

Malcare WordPress Security