พื้นที่อับอากาศ (Confined Space) คืออะไร

พื้นที่อับอากาศ

               พื้นที่อับอากาศ (Confined Space) คือสถานที่ทำงานซึ่งมีเนื้อที่จำกัด ทางเข้าออกมักคับแคบ จึงส่งผลให้ความร้อนและอากาศระบายได้ไม่เพียงพอ จนเกิดการสะสมของสารเคมีที่เป็นพิษต่อสิ่งมีชีวิต หรือเป็นสารไวไฟ หรือมีระดับออกซิเจนที่ไม่เพียงพอต่อการใช้ชีวิต ลักษระของพื้นที่ที่มีลักษณะดังกล่าวได้แก่ถังบรรจุน้ำมัน ถังหมักด้วยจุลินทรีย์ ไซโลเก็บของแห้ง ท่อขนาดใหญ่ ถัง ถ้ำ บ่อ อุโมงค์ เตาขนาดใหญ่ หรือห้องใต้ดิน เมื่อแก๊สหรือไอที่เกิดขึ้นภายในพื้นที่อับอากาศไม่สามารถระบายออกไปได้ ผู้ปฏิบัติงานที่อยู่ภายในอาจสูดดมแก๊สพิษที่สะสมอยู่ในบริเวณดังกล่าวเข้าไปในร่างกาย ก็อาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพหรือชีวิตได้ หรือหากเกิดการสะสมของแก๊สที่ติดไฟได้ง่าย ก็อาจส่งผลให้เกิดเพลิงไหม้ หรือระเบิดที่เป็นอันตรายต่อผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่อับอากาศได้ นอกจากนี้ความคับแคบของสถานที่ปฏิบัติงานเมื่อเกิดอุปกรณ์หรือวัสดุตกหล่นลงมาก็จะหลีกเลี่ยงได้ยาก รวมทั้งสถานที่อับอากาศมักมีแสงสว่างจำกัดเกิดความเสี่ยงที่จะสะดุดหกล้ม หรือชนสิ่งกีดขวางอื่น ๆ ได้ง่าย ซึ่งเมื่อเกิดเหตุที่เป็นอันตรายต่าง ๆ ตามที่กล่าวมานี้ การเข้าไปให้ความช่วยเหลือก็ยังทำได้ยากด้วยความจำกัดของพื้นที่เข้าออก เกิดเป็นความจำเป็นที่การปฏิบัติงานในพื้นที่ Confined Space จำเป็นต้องได้รับการดูแลและเอาใจใส่เป็นพิเศษ

อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล
อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคลจะช่วยลดโอกาสการเกิดอันตรายต่อผู้ปฏิบัติงานได้โดยตรง

               อย่างไรก็ดีเมื่อทราบเป็นอย่างดีแล้วว่าพื้นที่ Confined Space มีความเสี่ยงที่จะเกิดอันตรายก็สามารถกำหนดมาตรการป้องกัน เพื่อลดโอกาสการเกิดอันตรายต่าง ๆ ที่มีโอกาสเกิดขึ้นได้ ดังนี้

  1. การตรวจวิเคราะห์คุณภาพอากาศในพื้นที่อับอากาศ เพื่อให้มั่นใจว่าอากาศที่อยู่ภายในบริเวณ Confined Space มีความปลอดภัยกับผู้ปฏิบัติงาน จำเป็นต้องมีการตรวจสอบคุณภาพอากาศก่อนเข้าปฏิบัติงานทุกครั้ง ทั้งตรวจสอบปริมาณออกซิเจนในพื้นที่ดังกล่าว รวมถึงก๊าซพิษที่ส่งผลต่อระบบทางเดินหายใจอื่น ๆ ด้วย
  2. การเตรียมอุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคลจะช่วยลดโอกาสการเกิดอันตรายต่อผู้ปฏิบัติงานได้โดยตรง ไม่ว่าจะเป็นหน้ากากป้องกันสารพิษ หมวกนิรภัยเพื่อลดแรงกรณีที่มีสิ่งของตกหล่นจากที่สูงลงมา เข็มขัดนิรภัยเมื่อพื้นที่อับอากาศมีความเสี่ยงที่จะตกหล่นจากที่สูงได้ง่าย เพื่อไม่ให้เสี่ยงกับการตกกระแทก หรืออุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลอื่น ๆ ซึ่งต้องพิจารณาตามสภาพของพื้นที่อับอากาศแต่ละแห่งด้วย
  3. การเตรียมแสงสว่างให้เพียงพอ เมื่อ Confined Space เป็นพื้นที่มีช่องระบายอากาศและทางเข้าออกจำกัด จึงมักเกิดปัญหาแสงสว่างไม่เพียงพอตามไปด้วย เมื่อแสงสว่างไม่เพียงพอนอกจากจะทำให้ยากกับการปฏิบัติงานแล้ว ยังเสี่ยงที่จะเกิดอันตรายจากการมองทัศนวิสัยที่ไม่เหมาะสม อย่างการหกล้ม เดินชนสิ่งกีดขวาง หรืออันตรายจากการใช้เครื่องมือเครื่องจักรอย่างไม่เหมาะสม ดังนั้นจึงควรติดตั้งอุปกรณ์ให้แสงสว่างส่วนบุคคล หรือเพิ่มแสงสว่างในพื้นที่ปฏิบัติงานให้เพียงพอก่อนทำงาน
  4. การหลีกเลี่ยงไม่นำสารไวไฟ หรือสิ่งที่ติดไฟได้ง่ายเข้าไปในพื้นที่ปฏิบัติงาน เนื่องจากใน Confined Space นั้น มีโอกาสที่จะเกิดการสะสมของก๊าซไวไฟจนถึงระดับที่เป็นอันตรายโดยไม่รู้ตัว เมื่อเกิดประกายไฟทั้งจากอุปกรณ์การทำงานบางชนิด หรือพฤติกรรมส่วนบุคคลอย่างการสูบบุหรี่ก็อาจทำให้เกิดอุบัติเหตุที่รุนแรงถึงชีวิตได้
  5. การฝึกอบรมผู้ปฏิบัติงานใน Confined Space เพื่อให้มั่นใจว่าผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่ที่มีลักษณะพิเศาอย่างพื้นที่อับอากาศจะสามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องและมีความปลอดภัย จำเป็นต้องทำการฝึกสอนให้ผู้ปฏิบัติงานทราบถึงวิธีการทำงานที่ถูกต้อง รวมถึงการใช้อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลอย่างถูกต้องด้วย
  6. การจัดเตรียมทีมงานสำหรับสถานการณ์ฉุกเฉิน เนื่องจากเหตุฉุกเฉินหรือสถานการณ์ที่ไม่คาดฝันนั้นมีโอกาสเกิดขึ้นได้ตลอดเวลา ดังนั้นการเตรียมทีมงานเข้ารับมือกับสถานการณ์ฉุกเฉินต่าง ๆ จึงมีความสำคัญและจำเป็นเป็นอย่างมาก และทีมงานรับมือกับสถานการณ์ฉุกเฉินควรได้รับการฝึกอบรมให้มีความพร้อมรับมือเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินได้อย่างทันท่วงที
  7. การกำหนดผู้ควบคุมการปฏิบัติงาน ผู้เข้าปฏิบัติงานใน Confined Space นั้น จะต้องเป็นบุคคลที่ได้รับอนุญาตแล้วเท่านั้น เพราะหากเกิดเหตุฉุกเฉิน เกิดการสูญหาย หรือเกิดอุบัติเหตุจะได้ง่ายต่อการรับมือ การเคลื่อนย้ายและอพยพผู้คนออกจากพื้นที่อับอากาศ ดังนั้นจึงต้องมีการกำหนดผู้ทำหน้าที่ควบคุมงานที่ควบคุมดูแลผู้ปฏิบัติงานทุก ๆ คนในพื้นที่อับอากาศ รวมทั้งควบคุมไม่ให้ผู้ไม่เกี่ยวข้องเข้าไปยังพื้นที่อับอากาศได้
  8. การตรวจสุขภาพของผู้ปฏิบัติงานอย่างสม่ำเสมอ เนื่องจากการปฏิบัติงานในพื้นที่อับอากาศแม้ว่าจะไม่พบอันตรายต่อสุขภาพหรือชีวิตในทันที แต่การได้รับสารพิษ หรือหายใจในระดับที่ออกซิเจนไม่เพียงพออย่างต่อเนื่องอาจส่งผลต่อสุขภาพในระยะยาวได้เป็นอย่างมาก อย่างโรคที่เกี่ยวข้องกับระบบทางเดินหายใจ โรคที่เกิดจากการเคลื่อนไหวร่างกายในท่าทางที่ผิดปกติ รวมถึงสภาวะจิตใจเมื่อทำงานอย่างระแวดระวังและตึงเครียดเป็นเวลานาน ๆ ซึ่งอาจส่งผลให้สุขภาพร่างกายเกอดปัญหาและไม่มีความพร้อมในการปฏิบัติงานได้โดยไม่รู้ตัว เกิดความจำเป็นที่จะต้องตรวจสุขภาพร่างกายอย่างสม่ำเสมอ เพื่อหาทางรับมือกับปัญหาสุขภาพได้อย่างทันท่วงที

               แม้ว่าการทำงานใน Confined Space จะมีความเสี่ยง และต้องใช้ความระมัดระวังค่อนข้างสูง แต่หากมีการเตรียมความพร้อมที่ดีและเหมาะสม เชื่อได้ว่าหากเกิดสถานการณ์ฉุกเฉินขึ้นมาจริง ๆ ผู้ปฏิบัติงานทุกคนจะสามารถตั้งสติและหาวิธีการรับมือได้อย่างเหมาะสม ส่งผลให้ระดับความรุนแรงของอันตรายลดลง และเกิดความสูญเสียที่น้อยที่สุดได้เป็นอย่างดี


สนใจ Siammat บริษัทที่ปรึกษาด้านสิ่งแวดล้อม จัดการด้านสิ่งแวดล้อม อาทิเช่น ดูแลระบบบำบัดน้ำเสีย ออกแบบระบบบำบัดน้ำเสีย งานทำความสะอาดบ่อพักน้ำเสีย และ งานใน พื้นที่อับอากาศ โดยมีใบอนุญาตบุคลากรตามที่กฎหมายกำหนด ที่ปรึกษาด้านสิ่งแวดล้อม กำจัดกากอุตสาหกรรม และ ตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม

Your Environmental Management Must Be Better
“เราอยากให้การจัดการสิ่งแวดล้อมของคุณดีขึ้น”

ติดต่อเราได้ที่

Head Office
02-8137550-1
02-8137552

Amata City Chonburi
089-2012642

Share:

Share on facebook
Share on twitter
Share on google
Share on linkedin

More Posts

หลักการเลือกโรงงานบำบัดน้ำเสีย

Facebook iconFacebookTwitter iconTwitterLINE iconLine               โรงงานบำบัดน้ำเสียคือผู้ให้บริการบำบัดน้ำเสียแทนผู้ประกอบการที่อาจมีปัญหาหรือข้อจำกัดในการบำบัดน้ำเสียด้วยตนเอง รวมถึงการจัดการบำบัดน้ำเสียจากชุมชนให้กับหน่วยงานภาครัฐ โดยผู้ประกอบกิจการที่จะสามารถดำเนินการบำบัดน้ำเสียได้นั้นจะต้องได้รับใบอนุญาตจากกรมควบคุมมลพิษ เพื่อให้มั่นใจว่าสามารถดำเนินการบำบัดน้ำเสียได้ตรงตามมาตรฐานน้ำที่กฎหมายกำหนด ลดโอกาสการก่อมลพิษให้กับสิ่งแวดล้อม และลดโอกาสที่น้ำเสียเหล่านั้นจะส่งผลกระทบต่อชุมชนที่อยู่ในบริเวณใกล้เคียงอีกด้วย รูปแบบการให้บริการของโรงงานบำบัดน้ำเสีย รองรับการบำบัดน้ำเสียภาคอุตสาหกรรมหรือชุมชนแหล่งอุตสาหกรรมอย่างนิคมอุตสาหกรรมมักมีผู้ประกอบการที่หลากหลาย และมีข้อจำกัดในการบำบัดน้ำเสียบางประเภท โดยเฉพาะน้ำเสียที่มีค่าเป็นพิษต่อสิ่งแวดล้อมในปริมาณมาก ๆ ไม่ว่าจะเป็นโลหะหนักที่มีความเป็นพิษสูง หรือน้ำเสียที่มีค่า pH สูง หรือต่ำจนเป็นอันตรายต่อสิ่งมีชีวิตในสภาพแวดล้อมธรรมชาติ จำเป็นต้องผ่านกระบวนการบำบัดลักษณะพิเศษ เพื่อให้มีความปลอดภัยกับสภาพแวดล้อมในอนาคต หรือตามแหล่งชุมชนที่มีผู้คนอยู่เป็นจำนวนมาก ซึ่งกิจกรรมในชีวิตประจำวันของผู้คนเหล่านี้ มักสร้างผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมได้เป็นอย่างมาก

พื้นที่อับอากาศ

สุขภาพกับการทำงานใน “พื้นที่อับอากาศ”

Facebook iconFacebookTwitter iconTwitterLINE iconLine               สุขภาพกับการทำงานในการทำงานนั้นเป็นสิ่งที่อยู่คู่กัน โดยเฉพาะผู้ที่ทำงานในพื้นที่อับอากาศ ซึ่งเป็นสถานที่ทำงานที่มีเนื้อที่จำกัด ทางเข้าออกคับแคบ จึงเกิดการระบายความร้อน และอากาศที่ไม่เพียงพอ จนเกิดการสะสมของสารเคมีที่เป็นพิษ สารไวไฟ ปริมาณออกซิเจนไม่เพียงพอกับการดำรงชีวิตของมนุษย์ ตัวอย่างพื้นที่ลักษณะนี้ได้แก่ถังน้ำมัน ถังสำหรับหมักดอง ไซโล ท่อขนาดใหญ่ ถังน้ำ ถ้ำ บ่อ อุโมงค์ เตา หรือห้องใต้ดิน ซึ่งพื้นที่เหล่านี้แก๊สหรือไอที่เกิดขึ้นจะไม่สามารถระบายไปได้ ผู้ที่เข้าไปในพื้นที่ดังกล่าวอาจสูดดมเอาแก๊สพิษต่าง

บ่อบำบัดน้ำเสีย

สิ่งที่จะพิจารณาเมื่อต้องการทำบ่อบำบัดน้ำเสีย

Facebook iconFacebookTwitter iconTwitterLINE iconLine               น้ำเสีย คือน้ำที่ผ่านกระบวนการใช้งานของมนุษย์จนมีคุณภาพที่ไม่เหมาะสม หรือเป็นอันตรายต่อสภาพแวดล้อม ไม่ว่าจะเป็นกระบวนการที่เกิดในกิจวัตรประจำวันอย่างการประกอบอาหาร การอาบน้ำชำระร่างกาย หรือการซักทำความสะอาดเสื้อผ้า กระบวนการภาคการเกษตร รวมถึงกระบวนการในภาคอุตสาหกรรมที่มักส่งผลให้เกิดปริมาณน้ำเสียในปริมาณมาก ๆ และเป็นอันตรายต่อสภาพแวดล้อมค่อนข้างสูง ซึ่งลักษณะและที่มาของน้ำเสียเหล่านี้คือตัวกำหนดว่าบ่อบำบัดน้ำเสียควรประกอบไปด้วยอะไรบ้าง                การบำบัดน้ำเสียคือการนำน้ำเสียมาผ่านกระบวนการขจัดสิ่งสกปรก และสารที่เป็นอันตรายต่าง ๆ ที่ปนเปื้อนอยู่ในน้ำเสีย กระบวนการบำบัดน้ำเสียที่ดีควรปรับให้คุณภาพของน้ำเสียให้ได้มาตรฐานตรงตามกับที่กฎหมายกำหนดเอาไว้ หรือสามารถนำกลับไปใช้งานได้ใหม่โดยไม่ก่อให้เกิดอันตายต่อสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อม โดยสิ่งที่ต้องพิจารณาเพื่อกำหนดขนาดและลักษณะของบ่อบำบัดน้ำเสียนั้นมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ ปริมาณของน้ำเสีย แน่นอนว่าปริมาณน้ำเสียในกิจกรรมต่าง

น้ำใต้ดิน

รูปแบบระบบเติมน้ำใต้ดินมีอะไรบ้าง และสำคัญอย่างไร

Facebook iconFacebookTwitter iconTwitterLINE iconLine               น้ำใต้ดิน คือ น้ำที่ถูกกักเก็บเอาไว้ระหว่างช่องว่างของเม็ดแร่ ดินและหิน ซึ่งน้ำอาจไม่ลักษณะไม่อิ่มตัวหากช่องว่างที่กักเก็บไว้มีการเคลื่อนไหวระหว่างน้ำและอากาศมักเรียกว่าน้ำในดิน หรือ Soil Water แต่หากน้ำที่อยู่ใต้ดินอยู่ลึกลงไปมากจนอยู่ระหว่างช่องว่าง รอยแตกหรือโพรงของชั้นหินมักเรียกว่าน้ำบาดาล หรือ Ground Water ซึ่งหินที่โอบอุ้มน้ำที่อยู่ภายใต้ดินในลักษณะนี้มักมีลักษณะเป็นหินอุ้มน้ำเพื่อให้สามารถกักเก็บน้ำเอาไว้ได้ น้ำในบริเวณลักษณะอิ่มตัว แต่อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามสภาพแวดล้อมโดยรอบ หรือที่เรียกว่าวัฎจักรของน้ำระหว่างไอน้ำ น้ำบนดิน และน้ำที่อยู่ใต้ดินนั่นเอง                อย่างไรก็ดีบางครั้งน้ำใต้ดินอาจเกิดการเปลี่ยนแปลงระดับน้ำอย่างผิดปกติ

Send Us A Message

Free Environmental Law Update

อัพเดทกฎหมายสิ่งแวดล้อม ฟรี!

รับสิทธิ์ง่ายๆ เพียงกรอก Email ของคุณด้านล่าง

เราจะส่งอัพเดทกฎหมายใหม่ที่ประกาศในราชกิจจา ประจำเดือน โดยจะคัดเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับด้านสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัย และความปลอดภัย เพื่อให้ท่านสะดวกในการนำไปประเมินความสอดคล้องในองค์กรของท่านต่อไป

Sign up for free