มาทำความรู้จักกับ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย

ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย
ผู้ควบคุมระบบการจัดการมลพิษกากอุตสาหกรรม

ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย คือผู้ที่มีความรู้และประสบการณ์ด้านการบำบัดน้ำเสีย การควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียทางกายภาพ ทางเคมี ทางชีวภาพ ได้อย่างเชี่ยวชาญ

การดูแลระบบบำบัดน้ำเสีย ต้องอาศัย ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย เข้ามาเป็นผู้ดูแลหลัก ซึ่งจะต้องได้รับการอบรมให้ทราบถึงวิธีการต่าง ๆ การใช้เครื่องจักรและอุปกรณ์ในระบบบำบัดน้ำเสีย การควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียทางกายภาพ ทางเคมี ทางชีวภาพ รวมถึงการบำบัดน้ำเสียทางธรรมชาติ รวมถึง การตรวจสอบคุณภาพน้ำเสียโรงงานอุตสาหกรรม การจัดการลดมลพิษที่แหล่งกำเนิดให้ได้อย่างมีมาตรฐาน

ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย หรือ ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย หมายถึง ผู้ควบคุมหรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย ซึ่งได้รับอนุญาตตามมาตรา 73

ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย มีหน้าที่

1.จัดเก็บสถิติและข้อมูลซึ่งแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียในแต่ละวัน ตามแบบ ทส.1 และจัดเก็บไว้ ณ สถานที่ตั้งแหล่งกำเนิดมลพิษนั้นเป็นเวลา 2 ปี

2.จัดทำรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียในแต่ละเดือน ตามแบบ ทส.2 เสนอต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น ภายในวันที่ 15 ของเดือนถัดไป

คุณสมบัติของผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย

เนื่องด้วย สมาคมส่งเสริมความปลอดภัยและอนามัยในการทำงาน (ประเทศไทย) ได้รับการขึ้นทะเบียนให้เป็นหน่วยงานด้านการจัดฝึกอบรมบุคลากรด้านสิ่งแวดล้อมประจำโรงงาน ที่ได้รับการขึ้นทะเบียนจากกรมโรงงานอุตสาหกรรม ในหลักสูตรที่ว่า ผู้ปฏิบัติงานประจำระบบบำบัดมลพิษน้ำ ผู้ปฏิบัติงานประจำระบบบำบัดมลพิษอากาศ และ มลพิษกากอุตสาหกรรม

และตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม กำหนดคุณสมบัติของผู้ควบคุมดูแล ผู้ปฏิบัติงานประจำ และ หลักเกณฑ์การขึ้นทะเบียน ผู้ควบคุมดูแล สำหรับระบบป้องกันสิ่งแวดล้อมเป็นพิษ กำหนดให้ผู้ปฏิบัติงานประจำระบบบำบัดมลพิษน้ำ ผู้ปฏิบัติงานประจำระบบบำบัด ผู้ควบคุมดูแลผู้ปฏัติงานประจำเครื่อง ที่รับผิดชอบระบบป้องกันสิ่งแวดล้อมเป็นพิษต้องมีคุณวุฒิดังต่อไปนี้

ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย ต้องเป็นผู้ที่มีคุณวุฒิวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต หรือ วิทยาศาสตร์บัณฑิตสาขาเคมี หรือ สาขาเคมีเทคนิค หรือ สาขาอื่นที่มีประสบการณ์ทางด้านสิ่งแวดล้อม ซึ่งได้รับความเห็นชอบจากดรงงานอุตสาหกรรม และสำหรับกรณีที่เป็นบริษัทวิศวกรที่ปรึกษาต้องประกอบด้วยคุณวุฒิดังกล่าวข้างต้น

คุณสมบัติเบื้องต้นของผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย

สำเร็จการศึกษาขั้นต่ำ วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาสุขาภิบาลหรือสิ่งแวดล้อม หรือ วิทยาศาสตรบัณฑิต ในทุกสาขาสิ่งแวดล้อม หรือ วิทยาศาสตรบัณฑิต ที่มีเรียนด้านสิ่งแวดล้อม

การอบรมผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย

ผู้ควบคุมระบบการจัดการมลพิษกากอุตสาหกรรม

ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย ควรได้รับการอบรมได้ทราบถึงวิธีการใช้เครื่องจักรและอุปกรณ์ในระบบบำบัดน้ำเสีย เทคโนโลยี และ การควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียทางกายภาพ ทางเคมี ทางชีวภาพ การบำบัดน้ำเสียทางธรรมชาติ การบำบัดธาตุอาหารและการจัดการสลัดจ์ สถานการณ์มลพิษทางน้ำและผลกระทบ การตรวจสอบคุณภาพน้ำเสียโรงงานอุตสาหกรรม การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมและการลดมลพิษที่แหล่งกำเนิด กฎหมายสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวกับการจัดการมลพิษโรงงาน ให้สามารถควบคุมดูแลการทำงานของระบบป้องกันสิ่งแวดล้อมเป็นพิษภายในโรงงานได้อย่างถูกต้องตามหลักวิชาการอย่างมีมาตรฐาน

ทีมงาน Siammat ยินดีให้บริการด้าน ดูแลระบบบำบัดน้ำเสีย บริษัท ระบบ บํา บัด น้ำ เสีย

Share:

More Posts

บริษัทตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม

บริษัทตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม ตรวจวัดสิ่งแวดล้อม

FacebookFacebookXTwitterLINELineในปัจจุบันมีบริษัทสำหรับตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมเป็นจำนวนมาก ให้กับตามโรงงานอุตสาหกรรม โรงพยาบาล โรงเรียน โรงแรม ซึ่งบริษัทตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมต้องผ่านการรับรองจากกระทรวงอุตสาหกรรม จึงสามารถจัดตั้งเป็นบริษัทตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม ขึ้นมาได้ การตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม เป็นการตรวจวัดเพื่อช่วยให้สิ่งแวดล้อมมีระบบนิเวศที่ดีและได้มาตรฐาน ทั้งในด้านคุณภาพอากาศ น้ำ และกากอุตสาหกรรม โดยบริษัทตรวจวัดฯจำเป็นต้องมีผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านที่มีความรู้และความชำนาญเข้ามาจัดการระบบให้มีประสิทธิภาพ หน้าที่ของบริษัทตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม มีหน้าที่ให้บริการในการเก็บตัวอย่างที่ถูกต้องตามหลักวิชาการ และนำตัวอย่างไปทดสอบเพื่อทำการวิเคราะห์ทดสอบโดยห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ที่ได้รับมาตราฐาน ตลอดจนให้คำปรึกษา การติดตามมาตรการการลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมด้วย มีหน้าที่ให้คำปรึกษาการติดตามมาตรการลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม จัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 2

พื้นที่อับอากาศ

พื้นที่อับอากาศหรือ Confined Space คืออะไร และงานล้างพื้นที่อับอากาศมีความสำคัญและควรเตรียมการอย่างไรบ้าง

FacebookFacebookXTwitterLINELineพื้นที่อับอากาศหรือ Confined Space คือ สถานที่ หรือพื้นที่ทำงาน ที่มีทางเข้าออกจำกัด และมีการระบายอากาศที่ธรรมชาติน้อย ทำให้อากาศถ่ายเทหมุนเวียนภายในอยู่ในสภาพที่ไม่ถูกสุขลักษณะและปลอดภัย ซึ่งอาจเป็นที่สะสมของสารเคมี สารพิษ สารไวไฟ รวมถึงออกซิเจนที่ไม่เพียงพอด้วย เช่น ในถ้ำ  อุโมงค์ บ่อน้ำ หลุม ห้องใต้ดิน ถังน้ำมัน ห้องนิรภัย หรือแม้แต่ภาชนะ หรือสิ่งที่คล้ายๆกัน ซึ่งส่งผลต่อออกซิเจนที่มีไม่เพียงพอกับสุขภาพของผู้ที่เข้าไปในพื้นที่ และอาจทำให้สภาพอากาศภายในมีลักษณะที่ไม่ถูกสุขลักษณะและไม่ปลอดภัย

ขึ้นทะเบียนผู้ควบคุม

ขึ้นทะเบียนผู้ควบคุม

FacebookFacebookXTwitterLINELineผู้ที่จะทำหน้าที่เป็นผู้ควบคุมมลพิษประเภทต่างๆ ต้องผ่านการสอบวัดประเมินผลในความสามารถตามมาตรฐานของกระทรวงแรงงาน จึงสามารถปฏิบัติหน้าที่ในการควบคุมดูแลระบบบำบัดมลพิษในโรงงานอุตสาหกรรมได้ ซึ่งขั้นตอนและวิธีการขึ้นทะเบียนมีดังนี้ 1. ผู้ที่ประสงค์จะขอขึ้นทะเบียนเป็นผู้ควบคุมระบบบำบัดมลพิษต้องสอบผ่านการสอบมาตรฐานที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมจัดสอบขึ้น โดยมีการแบ่งประเภทของผู้ควบคุมเป็น 3 ประเภทได้แก่ -ผู้ควบคุมระบบบำบัดมลพิษอากาศ -ผู้ควบคุมระบบบำบัดมลพิษน้ำ -ผู้ควบคุมระบบบำบัดมลพิษกากอุตสาหกรรม 2. ผู้ที่สอบผ่านจะได้รับประกาศนียบัตรผู้ควบคุมระบบบำบัดมลพิษตามประเภทที่สอบผ่าน และสามารถนำใบประกาศนียบัตรไปขอขึ้นทะเบียนผู้ควบคุมระบบบำบัดมลพิษตามประเภทที่สอบผ่านที่ กรมโรงงานอุตสาหกรรม 3. ผู้สมัครสอบสามารถสมัครสอบได้มากกว่า 1 ประเภท และสามารถขอขึ้นทะเบียนผู้ควบคุมระบบบำบัดมลพิษได้มากกว่า 1 ประเภท 4. ผู้ที่สอบผ่านและขอขึ้นทะเบียนเป็นผู้ควบคุมระบบบำบัดมลพิษต่อกรมโรงงานอุตสาหกรรมต้องต่ออายุการขึ้นทะเบียนทุกๆ

EIA Monitoring มีความสำคัญอย่างไร

FacebookFacebookXTwitterLINELineEIA Monitoring หรือ Environmental Impact Assessment คือ การวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม เป็นการศึกษาเพื่อคาดการณ์ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมทั้งในทางที่ดี และทางที่ไม่ดี อันเกิดจากการพัฒนาโครงการ หรือกิจการที่สำคัญ หรือมีขนาดใหญ่ เพื่อกำหนดมาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นกับสิ่งแวดล้อม และใช้ประกอบการตัดสินใจพัฒนาหรือปรับปรุงโครงการกิจการ ผลการศึกษาต้องจัดทำเป็นเอกสาร เรียกว่ารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โรงงานประเภทที่เข้าข่ายการจัดทำ EIA ตามที่กฎหมายกำหนดต้องจัดทำรายงาน Monitor ส่งหน่วยงานภาครัฐที่รับผิดชอบเป็นประจำปีละ 2 ครั้ง

Send Us A Message

Free Environmental Law Update

อัพเดทกฎหมายสิ่งแวดล้อม ฟรี!

รับสิทธิ์ง่ายๆ เพียงกรอก Email ของคุณด้านล่าง

เราจะส่งอัพเดทกฎหมายใหม่ที่ประกาศในราชกิจจา ประจำเดือน โดยจะคัดเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับด้านสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัย และความปลอดภัย เพื่อให้ท่านสะดวกในการนำไปประเมินความสอดคล้องในองค์กรของท่านต่อไป

Sign up for free

Malcare WordPress Security