มาทำความรู้จักกับ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย

ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย
ผู้ควบคุมระบบการจัดการมลพิษกากอุตสาหกรรม

ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย คือผู้ที่มีความรู้และประสบการณ์ด้านการบำบัดน้ำเสีย การควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียทางกายภาพ ทางเคมี ทางชีวภาพ ได้อย่างเชี่ยวชาญ

การดูแลระบบบำบัดน้ำเสีย ต้องอาศัย ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย เข้ามาเป็นผู้ดูแลหลัก ซึ่งจะต้องได้รับการอบรมให้ทราบถึงวิธีการต่าง ๆ การใช้เครื่องจักรและอุปกรณ์ในระบบบำบัดน้ำเสีย การควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียทางกายภาพ ทางเคมี ทางชีวภาพ รวมถึงการบำบัดน้ำเสียทางธรรมชาติ รวมถึง การตรวจสอบคุณภาพน้ำเสียโรงงานอุตสาหกรรม การจัดการลดมลพิษที่แหล่งกำเนิดให้ได้อย่างมีมาตรฐาน

ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย หรือ ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย หมายถึง ผู้ควบคุมหรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย ซึ่งได้รับอนุญาตตามมาตรา 73

ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย มีหน้าที่

1.จัดเก็บสถิติและข้อมูลซึ่งแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียในแต่ละวัน ตามแบบ ทส.1 และจัดเก็บไว้ ณ สถานที่ตั้งแหล่งกำเนิดมลพิษนั้นเป็นเวลา 2 ปี

2.จัดทำรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียในแต่ละเดือน ตามแบบ ทส.2 เสนอต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น ภายในวันที่ 15 ของเดือนถัดไป

คุณสมบัติของผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย

เนื่องด้วย สมาคมส่งเสริมความปลอดภัยและอนามัยในการทำงาน (ประเทศไทย) ได้รับการขึ้นทะเบียนให้เป็นหน่วยงานด้านการจัดฝึกอบรมบุคลากรด้านสิ่งแวดล้อมประจำโรงงาน ที่ได้รับการขึ้นทะเบียนจากกรมโรงงานอุตสาหกรรม ในหลักสูตรที่ว่า ผู้ปฏิบัติงานประจำระบบบำบัดมลพิษน้ำ ผู้ปฏิบัติงานประจำระบบบำบัดมลพิษอากาศ และ มลพิษกากอุตสาหกรรม

และตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม กำหนดคุณสมบัติของผู้ควบคุมดูแล ผู้ปฏิบัติงานประจำ และ หลักเกณฑ์การขึ้นทะเบียน ผู้ควบคุมดูแล สำหรับระบบป้องกันสิ่งแวดล้อมเป็นพิษ กำหนดให้ผู้ปฏิบัติงานประจำระบบบำบัดมลพิษน้ำ ผู้ปฏิบัติงานประจำระบบบำบัด ผู้ควบคุมดูแลผู้ปฏัติงานประจำเครื่อง ที่รับผิดชอบระบบป้องกันสิ่งแวดล้อมเป็นพิษต้องมีคุณวุฒิดังต่อไปนี้

ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย ต้องเป็นผู้ที่มีคุณวุฒิวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต หรือ วิทยาศาสตร์บัณฑิตสาขาเคมี หรือ สาขาเคมีเทคนิค หรือ สาขาอื่นที่มีประสบการณ์ทางด้านสิ่งแวดล้อม ซึ่งได้รับความเห็นชอบจากดรงงานอุตสาหกรรม และสำหรับกรณีที่เป็นบริษัทวิศวกรที่ปรึกษาต้องประกอบด้วยคุณวุฒิดังกล่าวข้างต้น

คุณสมบัติเบื้องต้นของผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย

สำเร็จการศึกษาขั้นต่ำ วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาสุขาภิบาลหรือสิ่งแวดล้อม หรือ วิทยาศาสตรบัณฑิต ในทุกสาขาสิ่งแวดล้อม หรือ วิทยาศาสตรบัณฑิต ที่มีเรียนด้านสิ่งแวดล้อม

การอบรมผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย

ผู้ควบคุมระบบการจัดการมลพิษกากอุตสาหกรรม

ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย ควรได้รับการอบรมได้ทราบถึงวิธีการใช้เครื่องจักรและอุปกรณ์ในระบบบำบัดน้ำเสีย เทคโนโลยี และ การควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียทางกายภาพ ทางเคมี ทางชีวภาพ การบำบัดน้ำเสียทางธรรมชาติ การบำบัดธาตุอาหารและการจัดการสลัดจ์ สถานการณ์มลพิษทางน้ำและผลกระทบ การตรวจสอบคุณภาพน้ำเสียโรงงานอุตสาหกรรม การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมและการลดมลพิษที่แหล่งกำเนิด กฎหมายสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวกับการจัดการมลพิษโรงงาน ให้สามารถควบคุมดูแลการทำงานของระบบป้องกันสิ่งแวดล้อมเป็นพิษภายในโรงงานได้อย่างถูกต้องตามหลักวิชาการอย่างมีมาตรฐาน

ทีมงาน Siammat ยินดีให้บริการด้าน ดูแลระบบบำบัดน้ำเสีย บริษัท ระบบ บํา บัด น้ำ เสีย

Share:

Share on facebook
Share on twitter
Share on google
Share on linkedin

More Posts

การป้องกันสารพิษอันตรายนอกโรงงานอุตสาหกรรม

Facebook iconFacebookTwitter iconTwitterLINE iconLineการป้องกันสารพิษอันตราย เป็นหน้าที่อันสำคัญของโรงงานอุตสาหกรรม ที่จะต้องมีวิธีการจัดการและควบคุมป้องกันอันตรายจากสารพิษอย่างมีประสิทธิภาพ ในโรงงานอุตสาหกรรมมีมากมายหลายประเภท แต่ละประเภทมีขบวนการผลิตที่ไม่เหมือนกัน ใช้สารพิษต่างกัน ดังนั้น การป้องกันสารพิษอันตรายแต่ละโรงงาน จึงต้องพิจารณาเป็นราย ๆ ไป  โดยคำนึงถึงความจำเป็นและพื้นฐานความแตกต่างดังกล่าว แต่โดยหลักการทั่วไป เราต้องพิจารณาควบคุมป้องกันอันตรายจากสารพิษ ดังนี้ 1.การควบคุมที่ต้นตอของสารพิษ Source เป็นวิธีแรกที่ควรเลือก และจะได้ผลโดยตรงในการป้องกันพิษจากสาร วิธีการคือ เลือกใช้สารอื่นทดแทน โดยการห้ามใช้สารพิษที่มีพิษมาก

ทำความเข้าใจกับ EIA Report Thailand

Facebook iconFacebookTwitter iconTwitterLINE iconLineเพื่อเป็นการกำหนดมาตรการป้องกันผลกระทบในทางลบด้านสิ่งแวดล้อมได้อย่างมีประสิทธิภาพ จึงต้องจัดทำ EIA Report Thailand ในการทำรายงานวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมต่อไป EIA Report Thailand ย่อมาจาก Environmental Impact Assessment Report หรือการทำรายงานวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม เป็นการศึกษาเพื่อคาดการณ์ผลกระทบทั้งในทางบวกและทางลบจากการพัฒนาโครงการ เพื่อกำหนดมาตรการป้องกัน และ แก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และใช้ในการประกอบการตัดสินใจพัฒนาโครงการ EIA มีข้อดีคือ

ลักษณะของสารพิษที่ใช้ในขบวนการผลิต หรือสารพิษที่เกิดจากขบวนการผลิต

Facebook iconFacebookTwitter iconTwitterLINE iconLineลักษณะสารพิษ หรือวัตถุอันตรายที่ใช้ในขบวนการผลิต หรือสารพิษที่เกิดจากขบวนการผลิต พิจารณาทางด้านฟิสิกส์ แล้วอาจแบ่งได้เป็นลักษณะต่าง ๆ ดังนี้ 1.ของแข็งแขวนลอยในอากาศ Dust ฝุ่นผงดินทราย Quartz และฝุ่นใยหิน Asbestos  เมื่อมนุษย์ปฏิบัติงานในสิ่งแวดล้อมที่มีฝุ่นผง และใยหิน เวลาหายใจเข้าไป สิ่งเหล่านี้จะเข้าไปฝังในเนื้อเยื่อปอด นานเข้าจะทำให้เกิดอาการเหนื่อย หอบหายใจขัด เป็นสาเหตุให้เกิดโรคปอดที่เกิดฝุ่นผงดินทราย เรียก ซิลิโคซีส

ความรู้เกี่ยวกับสารเคมีอันตรายที่ควรเรียนรู้ไว้

Facebook iconFacebookTwitter iconTwitterLINE iconLineโรงงานอุตสาหกรรมควรมีระบบหรือขั้นตอนการจัดการสารเคมีอันตรายอย่างถูกต้อง เพื่อป้องกันและไม่ทำให้ประชาชนผู้อาศัยต้องได้รับสารพิษ หรือเป็นการทำลายสิ่งแวดล้อมเป็นพิษ อาจจะเป็นเรื่องไกลตัวสำหรับประชาชนทั่วไปที่จะต้องเสี่ยงกับการสัมผัสสารเคมีอันตรายในโรงงานอุตสาหกรรม แต่ก็อาจจะต้องสัมผัสกับสารเคมีอันตรายเหล่านี้ได้ หากโรงงานอุตสาหกรรมไม่มีความรับผิดชอบในการกำจัดสารเคมีอันตรายเหล่านี้อย่างถูกต้องตามขั้นตอน ฉะนั้นกลุ่มโรงงานอุตสาหกรรมต้องรับผิดชอบต่อการกำจัดสารเคมีและทำให้ถูกต้องตาม พระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ.2535 และ พระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ.2535 สารเคมีอันตราย คืออะไร หมายถึง สารหรือวัตถุที่มีคุณสมบัติทางเคมีหรือทางกายภาพโดยตัวของมันเอง เมื่อสัมผัสกับสารอื่นแล้วก่อให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพอนามัยของมนุษย์ ต่อทรัพย์สินและสิ่งแวดล้อม สารเคมีอันตราย ตามพรบ.วัตถุอันตราย 2535 มี

Send Us A Message

Free Environmental Law Update

อัพเดทกฎหมายสิ่งแวดล้อม ฟรี!

รับสิทธิ์ง่ายๆ เพียงกรอก Email ของคุณด้านล่าง

เราจะส่งอัพเดทกฎหมายใหม่ที่ประกาศในราชกิจจา ประจำเดือน โดยจะคัดเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับด้านสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัย และความปลอดภัย เพื่อให้ท่านสะดวกในการนำไปประเมินความสอดคล้องในองค์กรของท่านต่อไป

Sign up for free