หลักการเลือกโรงงานบำบัดน้ำเสีย

               โรงงานบำบัดน้ำเสียคือผู้ให้บริการบำบัดน้ำเสียแทนผู้ประกอบการที่อาจมีปัญหาหรือข้อจำกัดในการบำบัดน้ำเสียด้วยตนเอง รวมถึงการจัดการบำบัดน้ำเสียจากชุมชนให้กับหน่วยงานภาครัฐ โดยผู้ประกอบกิจการที่จะสามารถดำเนินการบำบัดน้ำเสียได้นั้นจะต้องได้รับใบอนุญาตจากกรมควบคุมมลพิษ เพื่อให้มั่นใจว่าสามารถดำเนินการบำบัดน้ำเสียได้ตรงตามมาตรฐานน้ำที่กฎหมายกำหนด ลดโอกาสการก่อมลพิษให้กับสิ่งแวดล้อม และลดโอกาสที่น้ำเสียเหล่านั้นจะส่งผลกระทบต่อชุมชนที่อยู่ในบริเวณใกล้เคียงอีกด้วย

รูปแบบการให้บริการของโรงงานบำบัดน้ำเสีย

รูปแบบการให้บริการของโรงงานบำบัดน้ำเสีย
 1. รองรับการบำบัดน้ำเสียภาคอุตสาหกรรมหรือชุมชน
  แหล่งอุตสาหกรรมอย่างนิคมอุตสาหกรรมมักมีผู้ประกอบการที่หลากหลาย และมีข้อจำกัดในการบำบัดน้ำเสียบางประเภท โดยเฉพาะน้ำเสียที่มีค่าเป็นพิษต่อสิ่งแวดล้อมในปริมาณมาก ๆ ไม่ว่าจะเป็นโลหะหนักที่มีความเป็นพิษสูง หรือน้ำเสียที่มีค่า pH สูง หรือต่ำจนเป็นอันตรายต่อสิ่งมีชีวิตในสภาพแวดล้อมธรรมชาติ จำเป็นต้องผ่านกระบวนการบำบัดลักษณะพิเศษ เพื่อให้มีความปลอดภัยกับสภาพแวดล้อมในอนาคต หรือตามแหล่งชุมชนที่มีผู้คนอยู่เป็นจำนวนมาก ซึ่งกิจกรรมในชีวิตประจำวันของผู้คนเหล่านี้ มักสร้างผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมได้เป็นอย่างมาก จำเป็นต้องได้รับการบำบัดอย่างเหมาะสมก่อนส่งออกไปยังสภาพแวดล้อม
 2. การให้บริการติดตั้งและจัดทำระบบบำบัดน้ำเสีย
  โรงงานบำบัดน้ำเสีย
  นอกจากให้บริการบำบัดน้ำเสียตามแหล่งน้ำเสียต่าง ๆ แล้ว ยังให้บริการติดตั้ง หรือจัดวางระบบบำบัดน้ำเสียให้กับภาคอุตสาหกรรม ผู้ประกอบการ หรือแหล่งชุมชนต่าง ๆ แล้ว ยังมักให้บริการติดตั้ง หรืออกแบบระบบบำบัดน้ำเสียให้กับผู้สนใจได้อีกด้วย โดยเป็นการนำประสบการณ์ในการบำบัดน้ำเสียมาแนะนำ และจัดวางให้การบำบัดน้ำเสียของผู้สนใจมีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น
 3. การให้บริการตรวจวิเคราะห์น้ำเสีย
  ตามโรงงานบำบัดน้ำเสียจะต้องมีการตรวจวิเคราะห์น้ำและทำรายงานให้กับกรมควบคุมมลพาตามระยะเวลาที่กำหนด ดังนั้นผู้สนใจที่มีระบบบำบัดน้ำเสียอยู่แล้ว แต่ไม่สามารถตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำได้ ก็สามารถใช้บริการตรวจวิเคราะห์จากโรงงานที่ให้บริการบำบัดน้ำเสียได้ และผลการตรวจวิเคราะห์ที่ได้ยังสามารถใช้ยื่นให้กรมควบคุมมลพิษ หรือกรมโรงงานอุตสาหกรรมตรวจสอบได้อีกด้วย
 4. การจัดการกากอุตสาหกรรมที่เกิดจากน้ำเสีย
  ขั้นตอนการบำบัดน้ำเสียหนึ่งที่มีความสำคัญนั้นก็คือการทำให้ของเสียในน้ำรวมตัวกันเป็นกากตะกอน ก่อนจะตกตะกอนออกมาเป็นของแข็ง ซึ่งของแข็งเหล่านี้มักมีการปนเปื้อนของโลหะหนัก จุลินทรีย์ และสารพิษต่าง ๆ ที่ทำให้เกิดมลพิษต่อสิ่งแวดล้อม จำเป็นต้องได้รับการจัดการกากอุตสาหกรรมเหล่านี้อย่างเหมาะสม ซึ่งผู้ให้บริการบำบัดน้ำเสียส่วนมากจะมีบริการการจัดการกากอุตสาหกรรมรองรับเอาไว้อยู่แล้ว
 5. การให้บริการปรึกษาแนะนำระบบบำบัดน้ำเสีย
  บางครั้งแม้ว่าผู้ประกอบการจะมีระบบบำบัดน้ำเสียอยู่แล้ว แต่ก็อาจมีปัญหาติดขัดบางประการอย่างระบบหมุนเวียนน้ำเสียที่ไม่สม่ำเสมอ หรือค่าคุณภาพของน้ำที่ผ่านการบำบัดไม่ได้ตามเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนด จำเป็นต้องหาจุดบกพร่องของระบบบำบัดน้ำเสียที่มีอยู่เพื่อกำหนดมาตรการแก้ไขที่เหมาะสมต่อไป

               ในปัจจุบันเนื่องจากปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมที่รุนแรงมากขึ้น ประเทศไทยจึงได้ออกกฏหมายเพื่อควบคุมน้ำเสียจากโรงงาน หรือชุมชนเพิ่มขึ้น ทำให้การจัดการระบบบำบัดน้ำเพื่อบริหารจัดการน้ำที่มีสิ่งเจือปนต่าง ๆ มีความสำคัญและจำเป็นมากขึ้น เพื่อรักษาให้คุณภาพน้ำตามธรรมชาติมีมลพิษที่น้อยที่สุด และทำให้สิ่งมีชีวิตตามธรรมชาติเกิดความเสียหายน้อยที่สุด แต่เนื่องจากข้อจำกัดด้านสถานที่ หรือความสามารถในการบำบัดน้ำเสียของผู้ประกอบการหรือชุมชนบางที่เกิดเป็นความจำเป็นต้องใช้บริการโรงงานบำบัดน้ำเสียมาทำงานในส่วนนี้แทน โดยมี

วิธีการเลือกบริษัทที่ให้บริการบำบัดน้ำเสีย

 1. ทีมผู้เชี่ยวชาญในระบบบำบัดน้ำเสีย การทำงานในระบบบำบัดน้ำเสียจำเป็นต้องมีผู้เชี่ยวชาญ หรือวิศวกรคอยควบคุมงานเพิ่อให้การปฏิบัติงานมีความถูกต้อง ไม่เกิดข้อผิดพลาดที่จะส่งผลต่อความเสียหายต่อลูกค้า และชื่อเสียงของบริษัทเอง บริษัทจึงควรมีทีมผู้เชี่ยวชาญไว้คอยให้บริการ
 2. วัสดุอุปกรณ์ที่มีมาตรฐาน ระบบบำบัดน้ำเสียมีความสำคัญเพราะช่วยแก้ปัญหาน้ำเสีย จึงจำเป็นต้องมีวัสดุอุปกรณ์ที่มีคุณภาพ สามารถทนทานต่อสารเคมี สารอันตรายที่ใช้หรือปนเปื้อนในน้ำเสียได้ดี โดยไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
 3. ความสามารถในการให้คำปรึกษาระบบบำบัดน้ำเสีย คำแนะนำที่ดีย่อมทำให้ลูกค้าเกิดความพึงพอใจ เกิดความอยากใช้บริการ และความไว้วางใจที่ดี
 4. ประสบการณ์ในธุรกิจบำบัดน้ำเสีย โรงงานบำบัดน้ำเสียที่ได้มาตรฐานจะมีทีมงานผู้เชี่ยวชาญในการจัดการระบบบำบัดน้ำเสียได้เป็นอย่างดี มีประสบการณ์การทำงานด้านระบบบำบัดน้ำเสีย เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้ใช้บริการ
 5. คุณภาพของสินค้าและการทำงานของบริษัท ระบบการบำบัดน้ำเสียที่ดีมีความสำคัญมาก บริษัทที่ดีควรมีการทำงานอย่างเป็นระบบ ตั้งแต่การให้บริการคำแนะนำไปจนถึงบริการหลังการขาย พนักงานมีความตั้งใจในการให้บริการกับลูกค้าอย่างเต็มที่
 6. บริการหลังการขาย ทั้งงานติดตั้ง ให้คำปรึกษาหรือรับบำบัดน้ำเสียให้กับลูกค้า บริษัทควรมีการตรวจสอบระบบบำบัดน้ำว่าสามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีโอกาสเกิดปัญหาใด ๆ หรือไม่ เพื่อป้องกันข้อผิดพลาด ความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นได้ และช่วยสร้างความเชื่อมั่นให้กับลูกค้าได้ดี
 7. การประเมินหน้างานเพื่อเก็บข้อมูล ตัวอย่างน้ำเสียต้องได้รับการประเมินเพื่อความชัดเจน และตรวจสอบประสิทธิภาพของระบบบำบัดน้ำเสียที่ใช้งาน หากไม่มีการประเมินหน้างานอาจเกิดความเสี่ยงในการทำงานได้
 8. ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ โรงงานบำบัดน้ำเสียที่ดีควรกำหนดค่าใช้จ่ายในการให้บริการให้ชัดเจน เพื่อให้ลูกค้าสามารถกำหนดงบประมาณที่เหมาะสมได้ เมื่อได้รับการติดต่อบริษัทที่ให้บริการอาจเข้ามา ตรวจสอบหน้างานเพื่อสรุปค่าใช้จ่ายที่ต้องใช้ และเพื่อให้ลูกค้าสามารถเปรียบเทียบค่าใช้จ่ายดังกล่าวว่ามีความคุ้มค่าหรือไม่
 9. การให้บริการที่ครบวงจร นอกจากการบำบัดน้ำเสียแล้ว บริษัทรับบำบัดน้ำเสียที่ดียังควรให้บริการแบบครบวงจร เพื่ออำนวยความสะดวกสบายให้แก่ลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการ พร้อมให้บริการอย่างใส่ใจ
 10. ได้รับการรับรองมาตรฐานทางสิ่งแวดล้อม เพื่อให้มั่นใจว่าการจัดการระบบบำบัดน้ำเสียมีประสิทธิภาพ บริษัทผู้มห้บริการควรดำเนินการควบคุมและระมัดระวังการทำงานตามมาตรฐานสากล และไม่สร้างมลพิษต่อสิ่งแวดล้อมอีกด้วย

สนใจ Siammat บริษัทที่ปรึกษาด้านสิ่งแวดล้อม จัดการด้านสิ่งแวดล้อม อาทิเช่น ดูแลระบบบำบัดน้ำเสีย ออกแบบระบบบำบัดน้ำเสีย งานทำความสะอาดบ่อพักน้ำเสีย โดยมีใบอนุญาตบุคลากรตามที่กฎหมายกำหนด ที่ปรึกษาด้านสิ่งแวดล้อม กำจัดกากอุตสาหกรรม และ ตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม

Your Environmental Management Must Be Better
“เราอยากให้การจัดการสิ่งแวดล้อมของคุณดีขึ้น”

ติดต่อเราได้ที่

Head Office
02-8137550-1
02-8137552

Amata City Chonburi
089-2012642

รูปแบบการให้บริการของโรงงานบำบัดน้ำเสีย

1. รองรับการบำบัดน้ำเสียภาคอุตสาหกรรมหรือชุมชน
2. การให้บริการติดตั้งและจัดทำระบบบำบัดน้ำเสีย
3. การให้บริการตรวจวิเคราะห์น้ำเสีย
4. การจัดการกากอุตสาหกรรมที่เกิดจากน้ำเสีย
5. การให้บริการปรึกษาแนะนำระบบบำบัดน้ำเสีย

วิธีการเลือกบริษัทที่ให้บริการบำบัดน้ำเสีย

1. ทีมผู้เชี่ยวชาญในระบบบำบัดน้ำเสีย
2. วัสดุอุปกรณ์ที่มีมาตรฐาน
3. ความสามารถในการให้คำปรึกษาระบบบำบัดน้ำเสีย
4. ประสบการณ์ในธุรกิจบำบัดน้ำเสีย
5. คุณภาพของสินค้าและการทำงานของบริษัท
6. บริการหลังการขาย
7. การประเมินหน้างานเพื่อเก็บข้อมูล
8. ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ
9. การให้บริการที่ครบวงจร
10. ได้รับการรับรองมาตรฐานทางสิ่งแวดล้อม

Share:

More Posts

บริษัทตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม

บริษัทตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม ตรวจวัดสิ่งแวดล้อม

FacebookFacebookXTwitterLINELineในปัจจุบันมีบริษัทสำหรับตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมเป็นจำนวนมาก ให้กับตามโรงงานอุตสาหกรรม โรงพยาบาล โรงเรียน โรงแรม ซึ่งบริษัทตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมต้องผ่านการรับรองจากกระทรวงอุตสาหกรรม จึงสามารถจัดตั้งเป็นบริษัทตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม ขึ้นมาได้ การตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม เป็นการตรวจวัดเพื่อช่วยให้สิ่งแวดล้อมมีระบบนิเวศที่ดีและได้มาตรฐาน ทั้งในด้านคุณภาพอากาศ น้ำ และกากอุตสาหกรรม โดยบริษัทตรวจวัดฯจำเป็นต้องมีผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านที่มีความรู้และความชำนาญเข้ามาจัดการระบบให้มีประสิทธิภาพ หน้าที่ของบริษัทตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม มีหน้าที่ให้บริการในการเก็บตัวอย่างที่ถูกต้องตามหลักวิชาการ และนำตัวอย่างไปทดสอบเพื่อทำการวิเคราะห์ทดสอบโดยห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ที่ได้รับมาตราฐาน ตลอดจนให้คำปรึกษา การติดตามมาตรการการลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมด้วย มีหน้าที่ให้คำปรึกษาการติดตามมาตรการลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม จัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 2

พื้นที่อับอากาศ

พื้นที่อับอากาศหรือ Confined Space คืออะไร และงานล้างพื้นที่อับอากาศมีความสำคัญและควรเตรียมการอย่างไรบ้าง

FacebookFacebookXTwitterLINELineพื้นที่อับอากาศหรือ Confined Space คือ สถานที่ หรือพื้นที่ทำงาน ที่มีทางเข้าออกจำกัด และมีการระบายอากาศที่ธรรมชาติน้อย ทำให้อากาศถ่ายเทหมุนเวียนภายในอยู่ในสภาพที่ไม่ถูกสุขลักษณะและปลอดภัย ซึ่งอาจเป็นที่สะสมของสารเคมี สารพิษ สารไวไฟ รวมถึงออกซิเจนที่ไม่เพียงพอด้วย เช่น ในถ้ำ  อุโมงค์ บ่อน้ำ หลุม ห้องใต้ดิน ถังน้ำมัน ห้องนิรภัย หรือแม้แต่ภาชนะ หรือสิ่งที่คล้ายๆกัน ซึ่งส่งผลต่อออกซิเจนที่มีไม่เพียงพอกับสุขภาพของผู้ที่เข้าไปในพื้นที่ และอาจทำให้สภาพอากาศภายในมีลักษณะที่ไม่ถูกสุขลักษณะและไม่ปลอดภัย

ขึ้นทะเบียนผู้ควบคุม

ขึ้นทะเบียนผู้ควบคุม

FacebookFacebookXTwitterLINELineผู้ที่จะทำหน้าที่เป็นผู้ควบคุมมลพิษประเภทต่างๆ ต้องผ่านการสอบวัดประเมินผลในความสามารถตามมาตรฐานของกระทรวงแรงงาน จึงสามารถปฏิบัติหน้าที่ในการควบคุมดูแลระบบบำบัดมลพิษในโรงงานอุตสาหกรรมได้ ซึ่งขั้นตอนและวิธีการขึ้นทะเบียนมีดังนี้ 1. ผู้ที่ประสงค์จะขอขึ้นทะเบียนเป็นผู้ควบคุมระบบบำบัดมลพิษต้องสอบผ่านการสอบมาตรฐานที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมจัดสอบขึ้น โดยมีการแบ่งประเภทของผู้ควบคุมเป็น 3 ประเภทได้แก่ -ผู้ควบคุมระบบบำบัดมลพิษอากาศ -ผู้ควบคุมระบบบำบัดมลพิษน้ำ -ผู้ควบคุมระบบบำบัดมลพิษกากอุตสาหกรรม 2. ผู้ที่สอบผ่านจะได้รับประกาศนียบัตรผู้ควบคุมระบบบำบัดมลพิษตามประเภทที่สอบผ่าน และสามารถนำใบประกาศนียบัตรไปขอขึ้นทะเบียนผู้ควบคุมระบบบำบัดมลพิษตามประเภทที่สอบผ่านที่ กรมโรงงานอุตสาหกรรม 3. ผู้สมัครสอบสามารถสมัครสอบได้มากกว่า 1 ประเภท และสามารถขอขึ้นทะเบียนผู้ควบคุมระบบบำบัดมลพิษได้มากกว่า 1 ประเภท 4. ผู้ที่สอบผ่านและขอขึ้นทะเบียนเป็นผู้ควบคุมระบบบำบัดมลพิษต่อกรมโรงงานอุตสาหกรรมต้องต่ออายุการขึ้นทะเบียนทุกๆ

EIA Monitoring มีความสำคัญอย่างไร

FacebookFacebookXTwitterLINELineEIA Monitoring หรือ Environmental Impact Assessment คือ การวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม เป็นการศึกษาเพื่อคาดการณ์ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมทั้งในทางที่ดี และทางที่ไม่ดี อันเกิดจากการพัฒนาโครงการ หรือกิจการที่สำคัญ หรือมีขนาดใหญ่ เพื่อกำหนดมาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นกับสิ่งแวดล้อม และใช้ประกอบการตัดสินใจพัฒนาหรือปรับปรุงโครงการกิจการ ผลการศึกษาต้องจัดทำเป็นเอกสาร เรียกว่ารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โรงงานประเภทที่เข้าข่ายการจัดทำ EIA ตามที่กฎหมายกำหนดต้องจัดทำรายงาน Monitor ส่งหน่วยงานภาครัฐที่รับผิดชอบเป็นประจำปีละ 2 ครั้ง

Send Us A Message

Free Environmental Law Update

อัพเดทกฎหมายสิ่งแวดล้อม ฟรี!

รับสิทธิ์ง่ายๆ เพียงกรอก Email ของคุณด้านล่าง

เราจะส่งอัพเดทกฎหมายใหม่ที่ประกาศในราชกิจจา ประจำเดือน โดยจะคัดเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับด้านสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัย และความปลอดภัย เพื่อให้ท่านสะดวกในการนำไปประเมินความสอดคล้องในองค์กรของท่านต่อไป

Sign up for free

Malcare WordPress Security