อันตรายกรดซัลฟูริก (Sulfuric acid)

โรงงานอุตสาหกรรมส่วนใหญ่มีการนำกรดซัลฟูริกมาใช้ประโยชน์ ไม่ว่าจะเป็น ใช้ปรับสภาพความเป็นกรดด่างในกระบวนการผลิต ใช้ล้างทําความสะอาดชิ้นงาน ใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิตสารประกอบเคมี ใช้เป็นตัวเร่งปฏิกิริยา ใช้เป็นตัวสกัดแร่ และใช้เป็นสารอิเล็กโตรไลต์ Blog นี้ เรามาศึกษาความเป็นอันตรายของกรดซัลฟูริก เพื่อสามารถใช้งานอย่างถูกต้องและปลอดภัยและถูกกฎหมายด้วยจ้า

ดัชนีคุณภาพอากาศ (Air Quality Index : AQI)

คุณเคยสงสัยหรือไม่ว่าอักษรย่อ AQI ที่โชว์ให้เห็นที่ Application ต่าง ๆ คืออะไร ต่างจากค่า PM2.5 อย่างไร ดัชนีคุณภาพอากาศ (Air Quality Index : AQI) เป็นการรายงานข้อมูลคุณภาพอากาศในรูปแบบที่ง่ายต่อความเข้าใจของประชาชนทั่วไป

การกำหนดรายการตรวจสุขภาพคนงาน

การตรวจสุขภาพคนงาน มีเป้าหมายที่จะป้องกันโรคจากการทำงาน เพื่อให้คนงานมีสุขภาพอนามัยดี เป็นกำลังของการเพิ่มผลผลิต ควรจัดเป็นสวัสดิการให้แก่พนักงาน และควรต้องมีการพิจารณากลุ่มคนงานตามลักษณะปัจจัยเสี่ยงที่ได้รับ