กากอุตสาหกรรม กำจัดอย่างถูกวิธีเพื่อสิ่งแวดล้อมที่ดี

หากโรงงานไหนไม่มีการขออนุญาตเกี่ยวกับการกำจัดกากอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรมจะไม่ต่อใบอนุญาตโรงงานให้ จะกลายเป็นโรงงานเถื่อน กากอุตสาหกรรม คืออะไร อ่านได้ที่ มาทำความเข้าใจเกี่ยวกับ กากของเสียอุตสาหกรรม ตอนที่ 1 ในการกำจัดกากอุตสาหกรรมอย่างไรให้ถูกวิธี ถูกกฎหมาย ไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม ตามกฎหมายเมื่อมีกากอุตสาหกรรมเกิดขึ้น สิ่งที่ทุกฝ่ายต้องดำเนินการหลัก ๆ มี 2 ข้อคือ 1.ต้องรายงาน 2.ต้องขออนุญาต สำหรับผู้ก่อกำเนิด มีสิ่งที่ต้องดำเนินการอย่างแรกคือ ก่อนอื่นต้องทราบว่าโรงงานของเรามีกากอะไรบ้าง กากนั้นเป็นอันตรายหรือไม่ จากนั้นเราต้องศึกษาว่ากากนั้นมีรหัสประจำตัวอะไร เพราะเราต้องใช้รหัสพวกนี้กรอกในแบบฟอร์มการขออนุญาตโดยกากแต่ละชนิดจะมีรหัส 6 หลักแตกต่างกันไป เช่น 030105 คือขี้เลื่อยหรือเศษไม้ หรือ 150202 เศษผ้าหรือถุงมือปนเปื้อนน้ำมัน ส่วนวิธีการกำจัดกากอุตสาหกรรมก็มีรหัสเช่นกันโดยกำหนดเป็นตัวเลขสามหลัก เช่น 041 คือใช้เป็นเชื้อเพลิงทดแทน (ถ้าอยากทราบว่ารหัสชนิดไหนกากอะไร หรือการกำจัดแบบไหนต้องใช้รหัสอะไร) สามารถดูหรือดาวน์โหลดได้ที่ www.diw.go.th หัวข้อ ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่องการกำจัดสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว พ.ศ.2548 เมื่อทราบรหัสกาก และ รหัสวิธีการกำจัดกากแล้ว ขั้นตอนต่อไปคือการทำรายงาน และขออนุญาตไปยังกรมโรงงานอุตสาหกรรม กรณีที่เราต้องการเก็บกากไว้เกิน 90 วัน […]

EIA รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม

การจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมหรือ EIA เพื่อเป็นเครื่องมือที่จะช่วยพิจารณาว่าโครงการที่กำลังเกิดจะก่อให้เกิดผลเสียหายต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อมหรือไม่ EIA คืออะไร EIA ย่อมาจาก รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (Environmental Impact Assessment)  ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2561 ได้ให้คำนิยาม “การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม” หมายความว่า กระบวนการศึกษาและการประเมินผลที่อาจเกิดขึ้นจากการดำเนินโครงการ หรือ กิจการ หรือ การดำเนินการใด ของรัฐ หรือ ที่รัฐจะอนุญาตให้มีการดำเนินการที่อาจมีผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติ คุณภาพสิ่งแวดล้อม สุขภาพ อนามัย คุณภาพชีวิต หรือ ส่วนได้เสียอื่นใดของชุมชนหรือประชาชน ทั้งทางตรงและทางอ้อม โดยผ่านกระบวนการ การมีส่วนร่วมของประชาชนเพื่อกำหนดมาตรการป้องกันแก้ไขผลกระทบดังกล่าว ผลการศึกษานี้เรียกว่า รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม มีประโยชน์คือ เป็นข้อมูลสนับสนุนการตัดสินใจการลงทุน หรือ พัฒนาโครงการ การเตรียมแผนงาน แผนการเงินในการจัดการสิ่งแวดล้อม รวมทั้งเป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจในขั้นตอนการอนุมัติ/อนุญาตของหน่วยงานที่มีอำนาจตามกฎหมาย เป็นเครื่องมือที่ใช้ในการคาดการณ์ประเด็นปัญหาสำคัญด้านสิ่งแวดล้อม ที่อาจเกิดขึ้นตามหลักวิชาการ ซึ่งจะได้เตรียมป้องกันและแก้ไขไว้ก่อนตั้งแต่ขั้นการเตรียมโครงการ เป็นแนวทางในการกำหนดแผนการติดตามตรวจสอบผลกระทบต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นภายหลังจากได้มีการก่อสร้างและดำเนินการ เป็นเครื่องมือที่จะช่วยพิจารณาว่าโครงการที่กำลังเกิดขึ้น อาจก่อให้เกิดผลเสียหายต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อมหรือไม่ ในระดับมากน้อยอย่างไร และถ้าเกิดผลกระทบต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อมแล้ว  […]