ผู้ควบคุมมลพิษคือใคร มีความสำคัญอย่างไร

ผู้ควบคุมมลพิษคือใคร มีความสำคัญอย่างไร

ผู้ควบคุมมลพิษ คือ                ผู้ควบคุมมลพิษ คือผู้ที่มีหน้าที่สำคัญในการจัดการและดูแลมลพิษที่เกิดในโรงงานอุตสาหกรรมต่าง ๆ ซึ่งผู้ปฏิบัติงานในหน้าที่นี้จำเป็นต้องมีความรู้และประสบการณ์ในการจัดกสนกับมลพิษต่าง ๆ เพื่อให้สามารถควบคุมระบบบำบัดมลพิษได้อย่างเชี่ยวชาญ โดยสามารถแบ่งตามประเภทของมลพิษที่เกิดขึ้นได้ดังนี้ ผู้ควบคุมระบบบำบัดมลพิษน้ำ ผู้ควบคุมระบบบำบัดมลพิษอากาศ ผู้ควบคุมระบบการจัดการมลพิษกากอุตสาหกรรม                โรงงานอุตสาหกรรมที่เข้าข่ายตามกฎหมายหรือประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง การกำหนดชนิดและขนาดโรงงาน กำหนดวิธีการควบคุมการปล่อยของเสีย มลพิษหรือ สิ่งใด ๆ ที่มีผลกระทบต่อ สิ่งแวดล้อม กำหนด คุณสมบัติของผู้ควบคุม ผู้ปฏิบัติงานประจำและหลักเกณฑ์การขึ้นทะเบียนผู้ควบคุมดูแลสำหรับระบบป้องกันสิ่งแวดล้อมเป็นพิษ พ.ศ. 2545 ในกฎหมายฉบับนี้จะมีการระบุประเภทและขนาดของโรงงานที่จะต้องมีผู้ควบคุมมลพิษ ประเภทใดบ้าง                อย่างไรก็ดีการเป็นผู้ควบคุมมลพิษนั้นจะมีคุณสมบัติตรงตามกับที่ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรมกำหนดด้วย โดยจะต้องขอขึ้นทะเบียนเป็นผู้ควบคุมระบบบำบัดมลพิษกับหน่วยงานที่ได้รับอนุญาตจากกรมโรงงานอุตสาหกรรม และจะต้องสอบผ่านตามเกณฑ์มาตรฐานที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมทดสอบด้วย โดยแบบทดสอบจะแบ่งประเภทของผู้ควบคุมระบบบำบัดมลพิษเป็น 3 ประเภทตามที่ได้กล่าวเอาไว้แล้วขั้นต้น ผู้ที่สอบผ่านจะได้รับประกาศนียบัตร ซึ่งแสดงว่าคนผู้นั้นสามารถปฏิบัติงานในตำแหน่งอขงผู้ควบคุมระบบมลพิษได้ การสอบเป็นผู้ควบคุมระบบมลพิษสามารถสอบได้มากกว่า 1 ประเภท และสามารถขอขึ้นทะเบียนเป็นผู้ควบคุมระบบบำบัดมลพิษได้มากกว่า 1 ประเภท นอกจากนี้ผู้ควบคุมระบบมลพิษยังต้องต่ออายุการขึ้นทะเบียนทุก ๆ 3 ปีนับแต่วันที่ได้รับอนุญาต ซึ่งการพิจารณาอนุมัติจะขึ้นกับดุลยพินิจของกรมโรงอุตสาหกรรม ขึ้นกับข้อบกพร่องที่พบในระหว่างการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ควบคุมมลพิษ กรณีที่ทดสอบไม่ผ่าน ผู้สนใจจะเป็นผู้ควบคุมมลพิษยังสามารถสมัครสอบในครั้งต่อไปได้ และ               หน้าที่ความรับผิดชอบของผู้ควบคุมระบบบำบัดมลพิษทั้งน้ำ […]