ทำความรู้จักกับผู้ควบคุมมลพิษ และระบบบำบัดน้ำเสีย

ระบบบำบัดน้ำเสีย

ผู้ควบคุมมลพิษ และระบบบำบัดน้ำเสียคือ ผู้ได้รับอนุญาตในการทำหน้าที่ตรวจสอบ ควบคุม กำกับดูแล ดำเนินการ และบำรุงรักษาระบบบำบัดมลพิษทางน้ำ อากาศ รวมถึงกากอุตสาหกรรมด้วย หรือควบคุมการทำงานของเครื่องจักรอุปกรณ์ เครื่องมือ และเครื่องใช้สำหรับการควบคุม บำบัด หรือกำจัดมลพิษชนิดต่าง ๆ ที่ติดตั้งสำหรับระบบป้องกันสิ่งแวดล้อมที่เป็นพิษภายในโรงงาน คุณสมบัติของผู้ควบคุมมลพิษ และระบบบำบัดน้ำเสีย คุณสมบัติตามประกาศของกรมโรงงานอุตสาหกรรม การจะเป็นผู้ควบคุมมลพิษ และระบบบำบัดน้ำเสียนั้น จะต้องเป็นบุคคลที่มีคุณสมบัติ ตรงตามที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมกำหนด ดังนี้ค่ะ วุฒิการศึกษาต้องจบไม่ต่ำกว่าวุฒิปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ) สาขาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม หรือวิศวกรรมสุขาภิบาล หรือคณะวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ) สาขาสิ่งแวดล้อม หรือ วุฒิการศึกษาต้องจบไม่ต่ำกว่าวุฒิปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ) หรือคณะวิทยาศาสตร์บัณฑิต (วท.บ) สาขาที่มีวิชาเรียนด้านสิ่งแวดล้อม ไม่น้อยกว่า 18 หน่วยกิต (หรือตามที่กรมโรงงานเห็นชอบ) หรือ วุฒิการศึกษาต้องจบไม่ต่ำกว่าวุฒิปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ) หรือคณะวิทยาศาสตร์บัณฑิต (วท.บ) สาขาที่ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรผู้ควบคุมระบบบำบัดมลพิษจากหน่วยงานฝึกอบรมที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมให้การรับรอง การขึ้นทะเบียนเป็นผู้ควบคุมมลพิษ และระบบบำบัดน้ำเสีย สมัครผ่านเว็บไซต์ระบบการขึ้นทะเบียนและแจ้งการมีบุคลากรด้านสิ่งแวดล้อมประจำโรงงาน ที่เว็บไซต์http://nsers.diw.go.th/DIW/Default.aspx ทำการ […]