about us
ความรู้เกี่ยวกับสารเคมีอันตรายที่ควรเรียนรู้ไว้ | SIAMMAT | Trusted Environmental Partner

ความรู้เกี่ยวกับสารเคมีอันตรายที่ควรเรียนรู้ไว้

โรงงานอุตสาหกรรมควรมีระบบหรือขั้นตอนการจัดการสารเคมีอันตรายอย่างถูกต้อง เพื่อป้องกันและไม่ทำให้ประชาชนผู้อาศัยต้องได้รับสารพิษ หรือเป็นการทำลายสิ่งแวดล้อมเป็นพิษ

สารเคมีอันตราย
Chemical plant

อาจจะเป็นเรื่องไกลตัวสำหรับประชาชนทั่วไปที่จะต้องเสี่ยงกับการสัมผัสสารเคมีอันตรายในโรงงานอุตสาหกรรม แต่ก็อาจจะต้องสัมผัสกับสารเคมีอันตรายเหล่านี้ได้ หากโรงงานอุตสาหกรรมไม่มีความรับผิดชอบในการกำจัดสารเคมีอันตรายเหล่านี้อย่างถูกต้องตามขั้นตอน ฉะนั้นกลุ่มโรงงานอุตสาหกรรมต้องรับผิดชอบต่อการกำจัดสารเคมีและทำให้ถูกต้องตาม พระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ.2535 และ พระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ.2535

สารเคมีอันตราย คืออะไร

หมายถึง สารหรือวัตถุที่มีคุณสมบัติทางเคมีหรือทางกายภาพโดยตัวของมันเอง เมื่อสัมผัสกับสารอื่นแล้วก่อให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพอนามัยของมนุษย์ ต่อทรัพย์สินและสิ่งแวดล้อม

สารเคมีอันตราย ตามพรบ.วัตถุอันตราย 2535 มี 9 ประเภทได้แก่

1.วัตถุระเบิดได้

2.ก๊าซไวไฟและไม่ไวไฟ

3.ของเหลวไวไฟ

4.ของแข็งไวไฟ

5.วัตถุออกซิไดซ์และออร์แกนนิคเปอร์ออกไซด์

6.วัตถุมีพิษ ติดเชื้อ

7.วัตถุกัมมันตรังสี

8.วัตถุกัดกร่อน

9.วัตถุอื่น ๆ ที่เป็นอันตราย

10.วัตถุที่ก่อให้เกิดการระคายเคือง

โรงงานสารเคมี
โรงงานที่มีสารเคมี

สารเคมีอันตรายในโรงงานอุตสาหกรรม

เนื่องจากโรงงานอุตสาหกรรมในประเทศไทยมีความจำเป็นต้องใช้เคมีภัณฑ์ต่าง ๆ ที่เป็นวัตถุดิบในขบวนการผลิตมากกว่า 3,000 โรงงาน ซึ่งโรงงานบางแห่งเป็นโรงงานขนาดใหญ่ที่ต้องใช้เคมีภัณฑ์เป็นวัตถุดิบจำนวนมากที่เกี่ยวข้องกับการเก็บรักษา การผลิต การใช้ หรือการขนส่ง ซึ่งยังไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ถูกต้องตามหลักวิชาการ

ประเทศไทยจึงได้มีกฎหมายที่ใช้ในการกำกับดูแลในเรื่องโรงงานและเรื่องสารเคมีอันตรายต่าง ๆ ในอุตสาหกรรม เพื่อให้เกิดความปลอดภัยต่อสิ่งมีชีวิต และสิ่งแวดล้อม ได้แก่ พระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ.2535 และ พระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ.2535

สำหรับอันตรายของสารพิษภายในโรงงาน หากไม่มีมาตรฐานในการป้องกันอันตรายที่ดีพอ หรือขาดสำนึกในเรื่องอันตรายของสารพิษ สารเคมี ละเลยข้อปฏิบัติต่าง ๆ ที่วางไว้ ผลที่ตามมาจะทำให้คนงานเกิดการเจ็บป่วย เป็นโรงแพ้สารพิษ โรคหัวใจ หรือ โรคมะเร็ง

สารพิษและสารเคมีอันตรายต่าง ๆ ที่อยู่ในโรงงานนั้นได้แก่ วัตถุดิบที่นำมาใช้เมื่อผ่านการผลิตแล้วจะได้กากสารพิษ หากถูกออกสู่สภาวะแวดล้อมภายนอกโดยไม่ผ่านขบวนการจัดการที่ถูกต้อง จะก่อให้เกิดปัญหานานานัปการ

ในบทความถัดไปเราจะมาเรียนรู้ทำความเข้าใจเกี่ยวกับ ลักษณะของสารพิษหรือวัตถุอันตรายที่ใช้ในขบวนการผลิตที่เกิดจากขบวนการผลิตแบ่งได้เป็นลักษณะต่าง ๆ มีอะไรบ้าง เช่น ของแข็งแขวนลอยในอากาศ, แก๊สต่าง ๆ ที่ก่อให้เกิดการระคายเคือง หรือ แก๊สที่เมื่อสูดดมเข้าไปแล้วทำให้เกิดอันตรายต่ออวัยวะภายใน หรือแม้แต่ ของเหลว ไอของเหลว โลหะหนัก และการป้องกันสารพิษภายในโรงงานอุตสาหกรรมก็ตาม.

Share:

Share on facebook
Share on twitter
Share on google
Share on linkedin

More Posts

การป้องกันสารพิษอันตรายนอกโรงงานอุตสาหกรรม

Facebook iconFacebookTwitter iconTwitterLINE iconLineการป้องกันสารพิษอันตราย เป็นหน้าที่อันสำคัญของโรงงานอุตสาหกรรม ที่จะต้องมีวิธีการจัดการและควบคุมป้องกันอันตรายจากสารพิษอย่างมีประสิทธิภาพ ในโรงงานอุตสาหกรรมมีมากมายหลายประเภท แต่ละประเภทมีขบวนการผลิตที่ไม่เหมือนกัน ใช้สารพิษต่างกัน ดังนั้น การป้องกันสารพิษอันตรายแต่ละโรงงาน จึงต้องพิจารณาเป็นราย ๆ ไป  โดยคำนึงถึงความจำเป็นและพื้นฐานความแตกต่างดังกล่าว แต่โดยหลักการทั่วไป เราต้องพิจารณาควบคุมป้องกันอันตรายจากสารพิษ ดังนี้ 1.การควบคุมที่ต้นตอของสารพิษ Source เป็นวิธีแรกที่ควรเลือก และจะได้ผลโดยตรงในการป้องกันพิษจากสาร วิธีการคือ เลือกใช้สารอื่นทดแทน โดยการห้ามใช้สารพิษที่มีพิษมาก

ทำความเข้าใจกับ EIA Report Thailand

Facebook iconFacebookTwitter iconTwitterLINE iconLineเพื่อเป็นการกำหนดมาตรการป้องกันผลกระทบในทางลบด้านสิ่งแวดล้อมได้อย่างมีประสิทธิภาพ จึงต้องจัดทำ EIA Report Thailand ในการทำรายงานวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมต่อไป EIA Report Thailand ย่อมาจาก Environmental Impact Assessment Report หรือการทำรายงานวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม เป็นการศึกษาเพื่อคาดการณ์ผลกระทบทั้งในทางบวกและทางลบจากการพัฒนาโครงการ เพื่อกำหนดมาตรการป้องกัน และ แก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และใช้ในการประกอบการตัดสินใจพัฒนาโครงการ EIA มีข้อดีคือ

ลักษณะของสารพิษที่ใช้ในขบวนการผลิต หรือสารพิษที่เกิดจากขบวนการผลิต

Facebook iconFacebookTwitter iconTwitterLINE iconLineลักษณะสารพิษ หรือวัตถุอันตรายที่ใช้ในขบวนการผลิต หรือสารพิษที่เกิดจากขบวนการผลิต พิจารณาทางด้านฟิสิกส์ แล้วอาจแบ่งได้เป็นลักษณะต่าง ๆ ดังนี้ 1.ของแข็งแขวนลอยในอากาศ Dust ฝุ่นผงดินทราย Quartz และฝุ่นใยหิน Asbestos  เมื่อมนุษย์ปฏิบัติงานในสิ่งแวดล้อมที่มีฝุ่นผง และใยหิน เวลาหายใจเข้าไป สิ่งเหล่านี้จะเข้าไปฝังในเนื้อเยื่อปอด นานเข้าจะทำให้เกิดอาการเหนื่อย หอบหายใจขัด เป็นสาเหตุให้เกิดโรคปอดที่เกิดฝุ่นผงดินทราย เรียก ซิลิโคซีส

ทำความรู้จักกับหน้าที่ของ บริษัทตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม

Facebook iconFacebookTwitter iconTwitterLINE iconLineการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม เพื่อช่วยให้สิ่งแวดล้อมมีระบบนิเวศที่ดีมีมาตรฐาน โลกสวยงามขึ้น ทั้งในด้านคุณภาพอากาศ ระบบบำบัดมลพิษทางน้ำ กากอุตสาหกรรม โดยบริษัท ตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางที่มีความชำนาญเข้ามาจัดการระบบให้มีผลลัพธ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ บริษัท ตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม ทำหน้าที่ ให้บริการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมแบบครบวงจร การเก็บตัวอย่างที่ถูกต้องตามหลักวิชาการ และวิเคราะห์ผลการทดสอบโดยห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ที่ได้รับมาตรฐาน และให้คำปรึกษาการติดตามมาตรการลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม บริษัท ตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม มาพร้อมด้วยเครื่องมือและอุปกรณ์ที่ทันสมัย มีบุคคลการที่มีประสบการณ์ และมีความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง บริษัท ตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม 

Send Us A Message

Free Environmental Law Update

อัพเดทกฎหมายสิ่งแวดล้อม ฟรี!

รับสิทธิ์ง่ายๆ เพียงกรอก Email ของคุณด้านล่าง

เราจะส่งอัพเดทกฎหมายใหม่ที่ประกาศในราชกิจจา ประจำเดือน โดยจะคัดเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับด้านสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัย และความปลอดภัย เพื่อให้ท่านสะดวกในการนำไปประเมินความสอดคล้องในองค์กรของท่านต่อไป

Sign up for free