about us
ความรู้เกี่ยวกับสารเคมีอันตรายที่ควรเรียนรู้ไว้ | SIAMMAT | Trusted Environmental Partner

ความรู้เกี่ยวกับสารเคมีอันตรายที่ควรเรียนรู้ไว้

โรงงานอุตสาหกรรมควรมีระบบหรือขั้นตอนการจัดการสารเคมีอันตรายอย่างถูกต้อง เพื่อป้องกันและไม่ทำให้ประชาชนผู้อาศัยต้องได้รับสารพิษ หรือเป็นการทำลายสิ่งแวดล้อมเป็นพิษ

สารเคมีอันตราย
Chemical plant

อาจจะเป็นเรื่องไกลตัวสำหรับประชาชนทั่วไปที่จะต้องเสี่ยงกับการสัมผัสสารเคมีอันตรายในโรงงานอุตสาหกรรม แต่ก็อาจจะต้องสัมผัสกับสารเคมีอันตรายเหล่านี้ได้ หากโรงงานอุตสาหกรรมไม่มีความรับผิดชอบในการกำจัดสารเคมีอันตรายเหล่านี้อย่างถูกต้องตามขั้นตอน ฉะนั้นกลุ่มโรงงานอุตสาหกรรมต้องรับผิดชอบต่อการกำจัดสารเคมีและทำให้ถูกต้องตาม พระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ.2535 และ พระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ.2535

สารเคมีอันตราย คืออะไร

หมายถึง สารหรือวัตถุที่มีคุณสมบัติทางเคมีหรือทางกายภาพโดยตัวของมันเอง เมื่อสัมผัสกับสารอื่นแล้วก่อให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพอนามัยของมนุษย์ ต่อทรัพย์สินและสิ่งแวดล้อม

สารเคมีอันตราย ตามพรบ.วัตถุอันตราย 2535 มี 9 ประเภทได้แก่

1.วัตถุระเบิดได้

2.ก๊าซไวไฟและไม่ไวไฟ

3.ของเหลวไวไฟ

4.ของแข็งไวไฟ

5.วัตถุออกซิไดซ์และออร์แกนนิคเปอร์ออกไซด์

6.วัตถุมีพิษ ติดเชื้อ

7.วัตถุกัมมันตรังสี

8.วัตถุกัดกร่อน

9.วัตถุอื่น ๆ ที่เป็นอันตราย

10.วัตถุที่ก่อให้เกิดการระคายเคือง

โรงงานสารเคมี
โรงงานที่มีสารเคมี

สารเคมีอันตรายในโรงงานอุตสาหกรรม

เนื่องจากโรงงานอุตสาหกรรมในประเทศไทยมีความจำเป็นต้องใช้เคมีภัณฑ์ต่าง ๆ ที่เป็นวัตถุดิบในขบวนการผลิตมากกว่า 3,000 โรงงาน ซึ่งโรงงานบางแห่งเป็นโรงงานขนาดใหญ่ที่ต้องใช้เคมีภัณฑ์เป็นวัตถุดิบจำนวนมากที่เกี่ยวข้องกับการเก็บรักษา การผลิต การใช้ หรือการขนส่ง ซึ่งยังไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ถูกต้องตามหลักวิชาการ

ประเทศไทยจึงได้มีกฎหมายที่ใช้ในการกำกับดูแลในเรื่องโรงงานและเรื่องสารเคมีอันตรายต่าง ๆ ในอุตสาหกรรม เพื่อให้เกิดความปลอดภัยต่อสิ่งมีชีวิต และสิ่งแวดล้อม ได้แก่ พระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ.2535 และ พระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ.2535

สำหรับอันตรายของสารพิษภายในโรงงาน หากไม่มีมาตรฐานในการป้องกันอันตรายที่ดีพอ หรือขาดสำนึกในเรื่องอันตรายของสารพิษ สารเคมี ละเลยข้อปฏิบัติต่าง ๆ ที่วางไว้ ผลที่ตามมาจะทำให้คนงานเกิดการเจ็บป่วย เป็นโรงแพ้สารพิษ โรคหัวใจ หรือ โรคมะเร็ง

สารพิษและสารเคมีอันตรายต่าง ๆ ที่อยู่ในโรงงานนั้นได้แก่ วัตถุดิบที่นำมาใช้เมื่อผ่านการผลิตแล้วจะได้กากสารพิษ หากถูกออกสู่สภาวะแวดล้อมภายนอกโดยไม่ผ่านขบวนการจัดการที่ถูกต้อง จะก่อให้เกิดปัญหานานานัปการ

ในบทความถัดไปเราจะมาเรียนรู้ทำความเข้าใจเกี่ยวกับ ลักษณะของสารพิษหรือวัตถุอันตรายที่ใช้ในขบวนการผลิตที่เกิดจากขบวนการผลิตแบ่งได้เป็นลักษณะต่าง ๆ มีอะไรบ้าง เช่น ของแข็งแขวนลอยในอากาศ, แก๊สต่าง ๆ ที่ก่อให้เกิดการระคายเคือง หรือ แก๊สที่เมื่อสูดดมเข้าไปแล้วทำให้เกิดอันตรายต่ออวัยวะภายใน หรือแม้แต่ ของเหลว ไอของเหลว โลหะหนัก และการป้องกันสารพิษภายในโรงงานอุตสาหกรรมก็ตาม.

Share:

Share on facebook
Share on twitter
Share on google
Share on linkedin

More Posts

การกำจัดสารเคมีอย่างไรให้ปลอดภัยเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

Facebook iconFacebookTwitter iconTwitterLINE iconLineการกำจัดสารเคมีอย่างไรให้ปลอดภัยเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ทุก ๆ โรงงานอุตสาหกรรมควรหาวิธีการกำจัดสารเคมีให้ถูกต้องตามขั้นตอน และ ให้ได้อย่างปลอดภัย เพื่อช่วยลดมลพิษทางสิ่งแวดล้อมได้ การกำจัดสารเคมีที่ต้องทำลาย อาจจะเป็นสารเคมีที่เก็บไว้นานแล้ว และไม่ต้องการใช้อีก หรือ เป็นสารเคมีที่เกิดขึ้นจากขบวนการของโรงงานอุตสาหกรรม จากการทดลองในห้องปฏิบัติการที่ใช้ประโยชน์ไม่ได้ หรืออาจเป็นสารเคมีที่หกเลอะโดยบังเอิญ และในการกำจัดสารเคมี แต่ละครั้งจะมีวิธีการปฏิบัติไม่เหมือนกัน และในแต่ละครั้งก็อาจเกิดอันตรายในรูปแบบต่าง ๆ ขึ้นกับคุณสมบัติของสารเคมีที่ต้องการกำจัด วิธีการทั่ว ๆ ไปสำหรับการกำจัดสารเคมี

การแยกประเภทของสารเคมี

Facebook iconFacebookTwitter iconTwitterLINE iconLineสารเคมี สามารถแบ่งได้เป็นหลายประเภท แต่ทั้งนี้เมื่อพิจารณาถึงอันตรายต่อสุขภาพแล้ว สามารถแบ่งประเภทของสารเคมีได้เป็น 1.สารเคมีที่ไวไฟ Flammable and Combustible วัตถุไวไฟ หมายถึง  วัตถุที่ง่ายต่อการติดไฟ และ เผาไหม้ ในที่ที่มีอากาศ ของเหลวไวไฟ หมายถึง ของเหลวที่มีจุดวาบไฟ ที่อุณหภูมิต่ำกว่า 37.8 องศาเซลเซียส  ส่วนของเหลวติดไฟได้ หมายถึง

การป้องกันสารพิษอันตรายนอกโรงงานอุตสาหกรรม

Facebook iconFacebookTwitter iconTwitterLINE iconLineการป้องกันสารพิษอันตราย เป็นหน้าที่อันสำคัญของโรงงานอุตสาหกรรม ที่จะต้องมีวิธีการจัดการและควบคุมป้องกันอันตรายจากสารพิษอย่างมีประสิทธิภาพ ในโรงงานอุตสาหกรรมมีมากมายหลายประเภท แต่ละประเภทมีขบวนการผลิตที่ไม่เหมือนกัน ใช้สารพิษต่างกัน ดังนั้น การป้องกันสารพิษอันตรายแต่ละโรงงาน จึงต้องพิจารณาเป็นราย ๆ ไป  โดยคำนึงถึงความจำเป็นและพื้นฐานความแตกต่างดังกล่าว แต่โดยหลักการทั่วไป เราต้องพิจารณาควบคุมป้องกันอันตรายจากสารพิษ ดังนี้ 1.การควบคุมที่ต้นตอของสารพิษ Source เป็นวิธีแรกที่ควรเลือก และจะได้ผลโดยตรงในการป้องกันพิษจากสาร วิธีการคือ เลือกใช้สารอื่นทดแทน โดยการห้ามใช้สารพิษที่มีพิษมาก

ทำความเข้าใจกับ EIA Report Thailand

Facebook iconFacebookTwitter iconTwitterLINE iconLineเพื่อเป็นการกำหนดมาตรการป้องกันผลกระทบในทางลบด้านสิ่งแวดล้อมได้อย่างมีประสิทธิภาพ จึงต้องจัดทำ EIA Report Thailand ในการทำรายงานวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมต่อไป EIA Report Thailand ย่อมาจาก Environmental Impact Assessment Report หรือการทำรายงานวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม เป็นการศึกษาเพื่อคาดการณ์ผลกระทบทั้งในทางบวกและทางลบจากการพัฒนาโครงการ เพื่อกำหนดมาตรการป้องกัน และ แก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และใช้ในการประกอบการตัดสินใจพัฒนาโครงการ EIA มีข้อดีคือ

Send Us A Message

Free Environmental Law Update

อัพเดทกฎหมายสิ่งแวดล้อม ฟรี!

รับสิทธิ์ง่ายๆ เพียงกรอก Email ของคุณด้านล่าง

เราจะส่งอัพเดทกฎหมายใหม่ที่ประกาศในราชกิจจา ประจำเดือน โดยจะคัดเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับด้านสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัย และความปลอดภัย เพื่อให้ท่านสะดวกในการนำไปประเมินความสอดคล้องในองค์กรของท่านต่อไป

Sign up for free