ทำไมผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่อับอากาศต้องได้รับการฝึกอบรม

ทำไมผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่อับอากาศต้องได้รับการฝึกอบรม

               พื้นที่อับอากาศ คือบริเวณพื้นที่ที่มีขนาดเพียงพอที่คนสามารถเข้าไปปฏิบัติงานได้ แต่มีทางเข้าออกน้อย หรือจำกัดมักมีเพียง 1 – 2 ทางเข้าออกเท่านั้น ตัวอย่างเช่นถังไซโล ห้องนิรภัย ถ้ำ อุโมงค์ หลุมที่มีขนาดใหญ่ ท่อ แทงค์น้ำ พื้นที่ใต้พื้นอาคาร เป็นต้น นอกจากทางเข้าออกจะมีจำกัดแล้ว ยังอยู่ไกลจากบริเวณที่ต้องปฏิบัติงาน หรือมีขนาดคับแคบอีกด้วย มักเป็นพื้นที่ที่ไม่ได้ออกแบบมาเพื่อการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง หรือเป็นระยะเวลานาน ๆ ซึ่งด้วยลักษณะเช่นนี้ทำให้พื้นที่ดังกล่าวมีความเสี่ยงที่จะเกิดอันตรายได้ง่าย ไม่ว่าจะเป็นปริมาณออกซิเจนที่ต่ำหรือน้อยเกินไปจนผลเสียกับร่างกายของผู้ปฏิบัติงาน ความเข้มข้นของสารเคมีบางชนิดที่เป็นอันตราย หรือก่อให้เกิดการระคายเคืองตามส่วนต่าง ๆ ของร่างกายของผู้ปฏิบัติงาน และยังเสี่ยงที่จะถูกวัตถุต่าง ๆ ตกกระแทกลงมาได้มาก ซึ่งเมื่อเกิดเหตุการณ์ที่เป็นอันตรายต่าง ๆ เหล่านี้แล้ว ยังมีความเสี่ยงที่จะไม่สามารถเข้าให้การช่วยเหลือได้อย่างทันท่วงทีอีกด้วย                เมื่อการปฏิบัติงานในพื้นที่อับอากาศมีความเสี่ยงที่จะเกิดอันตรายได้ง่าย และอาจรุนแรงได้มาก จึงเกิดความจำเป็นที่จะต้องเตรียมความพร้อมของผู้ปฏิบัติงานภายในพื้นที่ดังกล่าวให้ดี เพื่อให้เกิดความพร้อมในการปฏิบัติงาน สามารถป้องกันการเกิดอันตรายต่าง ๆ ในขณะปฏิบัติงาน และสามารถรับมือเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินได้อย่างเหมาะสมนั้น ผู้ปฏิบัติงานจำเป็นต้องได้รับการฝึกอบรมเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนปฏิบัติงานในสถานที่อับอากาศตามที่มีกำหนดเอาไว้ในประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและหลักสูตรการฝึกอบรมความปลอดภัยในการทำงานในที่อับอากาศ พ.ศ. 2549 ดังนี้นายจ้างต้องจัดให้มีการฝึกอบรมความปลอดภัยในการทำงานในสถานที่อับอากาศให้กับผู้มีหน้าที่รับปฏิบัติงานในสถานที่อับอากาศ หรือมีส่วนเกี่ยวข้องกับผู้ปฏิบัติงาน และควรฝึกอบรมกับหน่วยงานของกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน […]

เทคนิคการเลือกระบบบำบัดน้ำเสีย ในโรงงาน

เทคนิคการเลือกระบบบำบัดน้ำเสีย ในโรงงาน

    โรงงานสถานที่ผลิตคือสถานที่มีกิจกรรมต่าง ๆ เกิดขึ้นมามากมาย และในแต่ละกิจกรรมต่าง ๆ ก็จะมีขนาดใหญ่และปริมาณมาก ๆ ทำให้โรงงานกลายเป็นแหล่งที่เกิดของเสียต่าง ๆ ขึ้นมามากมายโดยเฉพาะน้ำเสียที่หากปนเปื้อนออกไปในสภาพแวดล้อมก็อาจส่งผลให้เกิดปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมได้ ยิ่งปนเปื้อนลงไปในแหล่งน้ำตามธรรมชาติ ก็อาจทำให้การนำไปใช้งานเพื่อการบริโภคและทำการเกษตรมีอันตรายได้ เกิดความจำเป็นที่จะต้องจัดทำระบบบำบัดน้ำเสีย ในโรงงานขึ้นมา ซึ่งการบำบัดน้ำเสียหมายถึงการขจัดหรือทำลายสิ่งปนเปื้อนต่าง ๆ ในน้ำเสียให้หมดไป หรือให้เหลือในปริมาณที่น้อยที่สุดตามมาตรฐานที่กฎหมายกำหนด แต่เนื่องจากกิจกรรมภายในโรงงานอุตสาหกรรมต่าง ๆ นั้นมีความแตกต่างกันอย่างโรงงานอาหารน้ำเสียก็มักมีการปนเปื้อนของเศษอาหาร คราบไขมัน และเชื้อจุลินทรีย์ต่าง ๆ แต่ในส่วนของโรงงานเยื่อกระดาษน้ำเสียก็มักมีการปนเปื้อนของสารเคมีที่ใช้ในกระบวนการผลิตเยื่อกระดาษ หรืออุตสาหกรรมไฟฟ้าน้ำเสียก็จะมีการปนเปื้อนของโลหะและสารเคมีชนิดต่าง ๆ ดังนั้นระบบบำบัดน้ำเสีย ในโรงงานจึงมีความแตกต่างกัน ซึ่งโดยทั่วไป ระบบบำบัดน้ำเสียในโรงงานสามารถแบ่งประเภทของระบบบำบัดน้ำเสียได้ดังนี้ 1. การบำบัดน้ำเสียขั้นต้นเป็นขั้นตอนการบำบัดทางกายภาพ โดยแยกสิ่งสกปรกที่มีขนาดใหญ่ เป็นของแข็งที่ไม่ละลายน้ำออกไป เป็นการแยกโดยใช้ตะแกรง หรือทำให้เกิดการตกตะกอนในถังตกตะกอน เรียกว่าการทำ Sludge เป็นขั้นตอนที่ช่วยป้องกันไม่ให้เกิดการอุดตันภายในท่อระบายน้ำ ป้องกันความเสียหายของเครื่องสูบน้ำ และขั้นตอนการบำบัดนี้ยังรวมถึงการขจัดไขมันด้วยถังดักไขมันด้วย 2. การบําบัดน้ำเสียขั้นที่ 2 เป็นระบบบำบัดน้ำเสีย ในโรงงานเพื่อลดความสกปรกของน้ําเสียโดยวิธีทางเคมีหรือชีวภาพ สารเคมีและจุลินทรีย์ที่ใช้จะขึ้นกับลักษณะและปริมาณของน้ำเสียที่เกิดขึ้น ตัวอย่างขั้นตอนการบำบัดนี้คือการบำบัดด้วยจุลินทรีย์แบบสังเคราะห์ด้วยแสง และจุลินทรีย์แบบไม่สังเคราะห์ด้วยแสง รวมถึงการปรับค่า pH ของน้ำด้วยสารเคมี เป็นต้น […]

Confined Space คืออะไร เป็นอันตรายอย่างไร

พื้นที่อับอากาศคือพื้นที่ที่มีลักษณะจำกัดทางเข้าออก มีจำนวนน้อยหรือมีขนาดคับแคบ

อันตรายจากการทำงานในพื้นที่อับอากาศ หรือ Confined Space คืออะไร ก่อนอื่นคงต้องทำความเข้าใจก่อนว่าพื้นที่อับอากาศคือพื้นที่ที่มีลักษณะจำกัดทางเข้าออก มีจำนวนน้อยหรือมีขนาดคับแคบ และมีการระบายอากาศได้ไม่เพียงพอ ส่งผลให้อากาศภายในพื้นที่ลักษณะนี้มีสภาพที่ไม่ถูกสุขลักษณะ และไม่ปลอดภัย มักไม่สามารถทำงานในพื้นที่อับอากาศได้อย่างต่อเนื่อง ลักษณะของพื้นที่นี้ได้แก่ อุโมงค์ ถ้ำ บ่อ หลุม ห้องใต้ดิน ห้องนิรภัย ถังบรรจุน้ำมัน ถังในกระบวนการผลิตขนาดใหญ่ ถังไซโล ท่อ เตา และภาชนะที่ผู้ปฏิบัติงานสามารถเข้าไปได้ หรือลักษณะอื่น ๆ ที่คล้ายคลึงกัน โดยอันตรายที่เกิดในระหว่างการปฏิบัติงานในพื้นที่อับอากาศนั้นก็เกิดเนื่องมาจากปริมาณออกซิเจนที่ต่ำกว่าปกติ การปนเปื้อนของก๊าซ ไอ ละอองที่สามารถติดไฟหรือระเบิดได้ มีฝุ่นที่ติดไฟหรือระเบิดได้ในปริมาณที่สูงจนเกิดอันตรายได้ ค่าความเข้มข้นของสารเคมีบางชนิดที่เป็นอันตรายต่อผู้ปฏิบัติงาน ซึ่งเหตุผลที่ทำให้เกิดอันตรายในพื้นที่ Confined Space คืออะไร 1. ระดับออกซิเจนที่ต่ำเกินไป โดยทั่วไปในชั้นบรรยากาศของโลกจะมีระดับออกซิเจนอยู่ที่ 20.9% แต่ในบริเวณพื้นที่อับอากาศนั้นระดับของออกซิเจนจะอยู่ที่ต่ำกว่า 19.5% หรือมากกว่า 23.5% ซึ่งในกรณีที่ระดับออกซิเจนต่ำเกินไปนั้นจะส่งผลให้ร่างกายมีปริมาณออกซิเจนไปเลี้ยงส่วนต่าง ๆ ของร่างกายลดลง จนทำให้อวัยวะหลายส่วนได้รับอันตราย ปริมาณคาร์บอนไดออกไซด์ในร่างกายจะถูกสะสมเพิ่มมากขึ้น ระดับพลังงานในร่างกายจึงลดลง และค่า pH (ความเป็นกรด ด่างในร่างกาย) […]