ทำไมผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่อับอากาศต้องได้รับการฝึกอบรม

ทำไมผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่อับอากาศต้องได้รับการฝึกอบรม

               พื้นที่อับอากาศ คือบริเวณพื้นที่ที่มีขนาดเพียงพอที่คนสามารถเข้าไปปฏิบัติงานได้ แต่มีทางเข้าออกน้อย หรือจำกัดมักมีเพียง 1 – 2 ทางเข้าออกเท่านั้น ตัวอย่างเช่นถังไซโล ห้องนิรภัย ถ้ำ อุโมงค์ หลุมที่มีขนาดใหญ่ ท่อ แทงค์น้ำ พื้นที่ใต้พื้นอาคาร เป็นต้น นอกจากทางเข้าออกจะมีจำกัดแล้ว ยังอยู่ไกลจากบริเวณที่ต้องปฏิบัติงาน หรือมีขนาดคับแคบอีกด้วย มักเป็นพื้นที่ที่ไม่ได้ออกแบบมาเพื่อการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง หรือเป็นระยะเวลานาน ๆ ซึ่งด้วยลักษณะเช่นนี้ทำให้พื้นที่ดังกล่าวมีความเสี่ยงที่จะเกิดอันตรายได้ง่าย ไม่ว่าจะเป็นปริมาณออกซิเจนที่ต่ำหรือน้อยเกินไปจนผลเสียกับร่างกายของผู้ปฏิบัติงาน ความเข้มข้นของสารเคมีบางชนิดที่เป็นอันตราย หรือก่อให้เกิดการระคายเคืองตามส่วนต่าง ๆ ของร่างกายของผู้ปฏิบัติงาน และยังเสี่ยงที่จะถูกวัตถุต่าง ๆ ตกกระแทกลงมาได้มาก ซึ่งเมื่อเกิดเหตุการณ์ที่เป็นอันตรายต่าง ๆ เหล่านี้แล้ว ยังมีความเสี่ยงที่จะไม่สามารถเข้าให้การช่วยเหลือได้อย่างทันท่วงทีอีกด้วย

หลักสูตรการฝึกอบรมความปลอดภัยในการทำงานพื้นที่อับอากาศภาคทฤษฎี
การปฏิบัติงานในพื้นที่อับอากาศมีความเสี่ยงที่จะเกิดอันตรายได้ง่าย และอาจรุนแรงได้มาก

               เมื่อการปฏิบัติงานในพื้นที่อับอากาศมีความเสี่ยงที่จะเกิดอันตรายได้ง่าย และอาจรุนแรงได้มาก จึงเกิดความจำเป็นที่จะต้องเตรียมความพร้อมของผู้ปฏิบัติงานภายในพื้นที่ดังกล่าวให้ดี เพื่อให้เกิดความพร้อมในการปฏิบัติงาน สามารถป้องกันการเกิดอันตรายต่าง ๆ ในขณะปฏิบัติงาน และสามารถรับมือเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินได้อย่างเหมาะสมนั้น ผู้ปฏิบัติงานจำเป็นต้องได้รับการฝึกอบรมเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนปฏิบัติงานในสถานที่อับอากาศตามที่มีกำหนดเอาไว้ในประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและหลักสูตรการฝึกอบรมความปลอดภัยในการทำงานในที่อับอากาศ พ.ศ. 2549 ดังนี้นายจ้างต้องจัดให้มีการฝึกอบรมความปลอดภัยในการทำงานในสถานที่อับอากาศให้กับผู้มีหน้าที่รับปฏิบัติงานในสถานที่อับอากาศ หรือมีส่วนเกี่ยวข้องกับผู้ปฏิบัติงาน และควรฝึกอบรมกับหน่วยงานของกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน หรือหน่วยงานฝึกอบรมที่ได้ขึ้นทะเบียนไว้กับกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

               การฝึกอบรมความปลอดภัยในการทำงานพื้นที่อับอากาศ ผู้จัดการฝึกอบรมจำเป็นต้องแจ้งกำหนดการฝึกอบรมให้กับกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานก่อนจัดการฝึกอบรมอย่างน้อย 7 วัน ผู้เข้ารับการฝึกอบรมต้องเข้ารับการฝึกอบรมตามระยะเวลาที่กำหนดเต็มเวลาของหลักสูตรที่กำหนด และต้องผ่านการวัดผลและประเมินผลด้วย จากนั้นผู้เข้ารับการฝึกอบรมจะได้รับใบรับรองเพื่อยืนยันว่าได้ผ่านการฝึกอบรมอย่างเหมาะสมแล้ว โดยสามารถแบ่งเป็นการฝึกอบรมภาคทฤษฎี แต่ละครั้งไม่ควรมีผู้เข้ารับการฝึกอบรมเกิน 30 คน ต่อวิทยากรอย่างน้อย 1 คน และการฝึกอบรมภาคปฏิบัติต้องจัดให้มีวิทยากรอย่างน้อย 1 คน ต่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมครั้งละไม่เกิน 15 คน ในการฝึกอบรมภาคปฏิบัตินั้น ผู้เข้ารับการฝึกอบรมจะต้องฝึกภาคปฏิบัติในสถานที่ปฏิบัติงานจริง หรือมีลักษณะใกล้เคียงกับสถานที่ปฏิบัติงานจริงให้มากที่สุด และต้องฝึกการใช้อุปกรณ์ที่จำเป็นต่อการปฏิบัติงานในสถานที่อับอากาศทุกคน

หลักสูตรการฝึกอบรมความปลอดภัยในการทำงานพื้นที่อับอากาศภาคทฤษฎี จำเป็นต้องมีหัวข้อพื้นฐานต่อไปนี้

กฎหมายความปลอดภัยในการทำงานในที่อับอากาศ หนึ่งชั่วโมง

 • ความหมาย ชนิด และประเภทของสถานที่ที่อับอากาศ รวมถึงอันตรายที่มีโอกาสเกิดขึ้นในสถานที่อับอากาศ ใช้เวลาอย่างน้อย 1 ชั่วโมง
 • การประเมินสภาพพื้นที่ปฏิบัติงาน และการเตรียมความพร้อมเพื่อการปฏิบัติงานในที่อับอากาศ ใช้เวลาอย่างน้อย 1 ชั่วโมง
 • วิธีการปฏิบัติงานในสถานที่อับอากาศที่ถูกต้องและปลอดภัย ใช้เวลาอย่างน้อย 1 ชั่วโมง
 • การใช้อุปกรณ์ป้องกันความปลอดภัยส่วนบุคคลในสถานที่อับอากาศ ใช้เวลาอย่างน้อย 1 ชั่วโมงง
 • วิธีการขออนุญาตเพื่อทำงานในสถานที่อับอากาศ และการขอยกเลิกการอนุญาตเพื่อทำงานในสถานที่อับอากาศ ใช้เวลาอย่างน้อย 30 นาที
 • บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของผู้ปฏิบัติงาน ผู้ควบคุม และผู้ให้ความช่วยเหลือในสถานที่อับอากาศ ใช้เวลาอย่างน้อย 30 นาที

อุปกรณ์ที่ต้องใช้ในพื้นที่อับอากาศ และต้องเข้ารับการฝึกอบรมภาคปฏิบัติทุกคน ประกอบไปด้วย

 • เครื่องตรวจวัดปริมาณออกซิเจนของบรรยากาศรอบตัว
 • เครื่องตรวจวัดความเข้มข้นของสารเคมีที่สามารถติดไฟหรือระเบิดได้ในอากาศ
 • เครื่องตรวจวัดความเข้มข้นของสารเคมีต่าง ๆ ในบรรยากาศ ซึ่งอาจพิจารณาจากสารเคมีที่มีโอกาสปนเปื้อนอยู่ในสถานที่ปฏิบัติงานจริงได้
 • เครื่องดับเพลิงแบบพกพา
 • อุปกรณ์ป้องกันความปลอดภัยส่วนบุคคล ได้แก่อุปกรณ์ป้องกันระบบทางเดินหายใจ อุปกรณ์ช่วยเหลือและช่วยชีวิตที่เหมาะสมกับลักษณะงานนั้น ๆ

               นอกจากการเตรียมความพร้อมด้วยการฝึกอบรมให้กับผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่อับอากาศ และผู้ที่ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องอย่างเหมาะสมแล้ว ยังจำเป็นต้องกำหนด

มาตรการการป้องกันการเกิดอันตรายในสถานที่อับอากาศ มีดังนี้

 • จัดทำป้ายเตือนว่าพื้นที่ใดมีลักษณะอับอากาศ มีอันตราย และบุคคลที่ไม่เกี่ยวข้องห้ามเข้า ซึ่งควรติดเอาไว้บริเวณหน้าทางเข้าออก และต้องขออนุญาติก่อนเข้าปฏิบัติงานทุกครั้ง
 • ตรวจสอบชนิดและปริมาณของก๊าซพิษ ก๊าซที่ติดไฟง่าย และปริมาณของก๊าซออกซิเจนภายในสถานที่อับอากาศ ซึ่งควรมีปริมาณออกซิเจนอยู่ระหว่าง  19.5 – 23.5 ก่อนปฏิบัติงานทุกครั้ง
 • ต้องมีผู้ควบคุมที่คอยกำกับดูแลผู้ปฏิบัติงาน และมีผู้ช่วยเหลืออยู่ประจำบริเวณทางเข้าออกตลอดระยะเวลาที่ทำการปฏิบัติงาน
 • จัดเตรียมอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล อุปกรณ์ช่วยเหลือและช่วยชีวิตตามความจำเป็นและเหมาะสม

เมื่อเตรียมความพร้อมต่าง ๆ ตามที่กล่าวมาแล้วนี้ เชื่อได้ว่าจะเกิดความปลอดภัยต่อผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่อับอากาศได้เป็นอย่างดี หรือหากเกิดสถานการณ์ฉุกเฉินและเหตุที่ไม่คาดฝันขึ้นมาจริง ๆ ก็จะสามารถรับมือและแก้ไขสถานการณ์ต่าง ๆ ได้อย่างเหมาะสม รวดเร็ว จนลดอันตรายที่เกิดขึ้นกับผู้ปฏิบัติงานได้เป็นอย่างดี

บทสรุป

หลักสูตรการฝึกอบรมความปลอดภัยในการทำงานพื้นที่อับอากาศภาคทฤษฎี มีอะไรบ้าง

1. ความหมาย ชนิด และประเภทของสถานที่ที่อับอากาศ
2. การประเมินสภาพพื้นที่ปฏิบัติงาน และการเตรียมความพร้อมเพื่อการปฏิบัติงานในที่อับอากาศ
3. วิธีการปฏิบัติงานในสถานที่อับอากาศที่ถูกต้องและปลอดภัย
4. การใช้อุปกรณ์ป้องกันความปลอดภัยส่วนบุคคลในสถานที่อับอากาศ
5. วิธีการขออนุญาตเพื่อทำงานในสถานที่อับอากาศ
6. บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของผู้ปฏิบัติงาน ผู้ควบคุม และผู้ให้ความช่วยเหลือในสถานที่อับอากาศ

กำหนดมาตรการการป้องกันการเกิดอันตรายในสถานที่อับอากาศ มีอะไรบ้าง

1. จัดทำป้ายเตือนว่าพื้นที่ใดมีลักษณะอับอากาศ มีอันตราย และบุคคลที่ไม่เกี่ยวข้องห้ามเข้า
2. ตรวจสอบชนิดและปริมาณของก๊าซพิษ ก๊าซที่ติดไฟง่าย
3. ต้องมีผู้ควบคุมที่คอยกำกับดูแลผู้ปฏิบัติงาน และมีผู้ช่วยเหลืออยู่ประจำบริเวณทางเข้าออกตลอดระยะเวลาที่ทำการปฏิบัติงาน
4. จัดเตรียมอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล อุปกรณ์ช่วยเหลือและช่วยชีวิตตามความจำเป็นและเหมาะสม


สนใจใช้บริการกับทาง Siammat ด้าน บริการล้างทำความสะอาด

Your Environmental Management Must Be Better
“เราอยากให้การจัดการสิ่งแวดล้อมของคุณดีขึ้น”

ติดต่อเราได้ที่

Head Office
02-8137550-1
02-8137552

Amata City Chonburi
089-2012642

Share:

Share on facebook
Share on twitter
Share on google
Share on linkedin

More Posts

พื้นที่อับอากาศ

สุขภาพกับการทำงานใน “พื้นที่อับอากาศ”

Facebook iconFacebookTwitter iconTwitterLINE iconLine               สุขภาพกับการทำงานในการทำงานนั้นเป็นสิ่งที่อยู่คู่กัน โดยเฉพาะผู้ที่ทำงานในพื้นที่อับอากาศ ซึ่งเป็นสถานที่ทำงานที่มีเนื้อที่จำกัด ทางเข้าออกคับแคบ จึงเกิดการระบายความร้อน และอากาศที่ไม่เพียงพอ จนเกิดการสะสมของสารเคมีที่เป็นพิษ สารไวไฟ ปริมาณออกซิเจนไม่เพียงพอกับการดำรงชีวิตของมนุษย์ ตัวอย่างพื้นที่ลักษณะนี้ได้แก่ถังน้ำมัน ถังสำหรับหมักดอง ไซโล ท่อขนาดใหญ่ ถังน้ำ ถ้ำ บ่อ อุโมงค์ เตา หรือห้องใต้ดิน ซึ่งพื้นที่เหล่านี้แก๊สหรือไอที่เกิดขึ้นจะไม่สามารถระบายไปได้ ผู้ที่เข้าไปในพื้นที่ดังกล่าวอาจสูดดมเอาแก๊สพิษต่าง

บ่อบำบัดน้ำเสีย

สิ่งที่จะพิจารณาเมื่อต้องการทำบ่อบำบัดน้ำเสีย

Facebook iconFacebookTwitter iconTwitterLINE iconLine               น้ำเสีย คือน้ำที่ผ่านกระบวนการใช้งานของมนุษย์จนมีคุณภาพที่ไม่เหมาะสม หรือเป็นอันตรายต่อสภาพแวดล้อม ไม่ว่าจะเป็นกระบวนการที่เกิดในกิจวัตรประจำวันอย่างการประกอบอาหาร การอาบน้ำชำระร่างกาย หรือการซักทำความสะอาดเสื้อผ้า กระบวนการภาคการเกษตร รวมถึงกระบวนการในภาคอุตสาหกรรมที่มักส่งผลให้เกิดปริมาณน้ำเสียในปริมาณมาก ๆ และเป็นอันตรายต่อสภาพแวดล้อมค่อนข้างสูง ซึ่งลักษณะและที่มาของน้ำเสียเหล่านี้คือตัวกำหนดว่าบ่อบำบัดน้ำเสียควรประกอบไปด้วยอะไรบ้าง                การบำบัดน้ำเสียคือการนำน้ำเสียมาผ่านกระบวนการขจัดสิ่งสกปรก และสารที่เป็นอันตรายต่าง ๆ ที่ปนเปื้อนอยู่ในน้ำเสีย กระบวนการบำบัดน้ำเสียที่ดีควรปรับให้คุณภาพของน้ำเสียให้ได้มาตรฐานตรงตามกับที่กฎหมายกำหนดเอาไว้ หรือสามารถนำกลับไปใช้งานได้ใหม่โดยไม่ก่อให้เกิดอันตายต่อสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อม โดยสิ่งที่ต้องพิจารณาเพื่อกำหนดขนาดและลักษณะของบ่อบำบัดน้ำเสียนั้นมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ ปริมาณของน้ำเสีย แน่นอนว่าปริมาณน้ำเสียในกิจกรรมต่าง

น้ำใต้ดิน

รูปแบบระบบเติมน้ำใต้ดินมีอะไรบ้าง และสำคัญอย่างไร

Facebook iconFacebookTwitter iconTwitterLINE iconLine               น้ำใต้ดิน คือ น้ำที่ถูกกักเก็บเอาไว้ระหว่างช่องว่างของเม็ดแร่ ดินและหิน ซึ่งน้ำอาจไม่ลักษณะไม่อิ่มตัวหากช่องว่างที่กักเก็บไว้มีการเคลื่อนไหวระหว่างน้ำและอากาศมักเรียกว่าน้ำในดิน หรือ Soil Water แต่หากน้ำที่อยู่ใต้ดินอยู่ลึกลงไปมากจนอยู่ระหว่างช่องว่าง รอยแตกหรือโพรงของชั้นหินมักเรียกว่าน้ำบาดาล หรือ Ground Water ซึ่งหินที่โอบอุ้มน้ำที่อยู่ภายใต้ดินในลักษณะนี้มักมีลักษณะเป็นหินอุ้มน้ำเพื่อให้สามารถกักเก็บน้ำเอาไว้ได้ น้ำในบริเวณลักษณะอิ่มตัว แต่อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามสภาพแวดล้อมโดยรอบ หรือที่เรียกว่าวัฎจักรของน้ำระหว่างไอน้ำ น้ำบนดิน และน้ำที่อยู่ใต้ดินนั่นเอง                อย่างไรก็ดีบางครั้งน้ำใต้ดินอาจเกิดการเปลี่ยนแปลงระดับน้ำอย่างผิดปกติ

พื้นที่อับอากาศ

พื้นที่อับอากาศ (Confined Space) คืออะไร

Facebook iconFacebookTwitter iconTwitterLINE iconLine               พื้นที่อับอากาศ (Confined Space) คือสถานที่ทำงานซึ่งมีเนื้อที่จำกัด ทางเข้าออกมักคับแคบ จึงส่งผลให้ความร้อนและอากาศระบายได้ไม่เพียงพอ จนเกิดการสะสมของสารเคมีที่เป็นพิษต่อสิ่งมีชีวิต หรือเป็นสารไวไฟ หรือมีระดับออกซิเจนที่ไม่เพียงพอต่อการใช้ชีวิต ลักษระของพื้นที่ที่มีลักษณะดังกล่าวได้แก่ถังบรรจุน้ำมัน ถังหมักด้วยจุลินทรีย์ ไซโลเก็บของแห้ง ท่อขนาดใหญ่ ถัง ถ้ำ บ่อ อุโมงค์ เตาขนาดใหญ่ หรือห้องใต้ดิน เมื่อแก๊สหรือไอที่เกิดขึ้นภายในพื้นที่อับอากาศไม่สามารถระบายออกไปได้ ผู้ปฏิบัติงานที่อยู่ภายในอาจสูดดมแก๊สพิษที่สะสมอยู่ในบริเวณดังกล่าวเข้าไปในร่างกาย

Send Us A Message

Free Environmental Law Update

อัพเดทกฎหมายสิ่งแวดล้อม ฟรี!

รับสิทธิ์ง่ายๆ เพียงกรอก Email ของคุณด้านล่าง

เราจะส่งอัพเดทกฎหมายใหม่ที่ประกาศในราชกิจจา ประจำเดือน โดยจะคัดเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับด้านสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัย และความปลอดภัย เพื่อให้ท่านสะดวกในการนำไปประเมินความสอดคล้องในองค์กรของท่านต่อไป

Sign up for free