learning from reading

Blogs

reading is everything

important milestones

Lorem ipsum dolor sit amet, conetur adiping elit Lorem ipsum dolor sit amet, cons ectetur adipiscing elit Lorem ipsum dolor sit altmet, conse ctetur adipiscing elit aloma lomiur off silder tolos. Lorem ipsum dolor sitlor amet, conetur adiping elit Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.

มาเรียนรู้กับพื้นที่อับอากาศ EP.2

พื้นที่อับอากาศ สถานที่ทำงานที่มีทางเข้าออกจำกัด และการระบายอากาศตามธรรมชาติไม่เพียงพอ ส่งผลให้อากาศภายในไม่ถูกสุขลักษณะและไม่ปลอดภัย 3. การตรวจวัดความปลอดภัยในพื้นที่อับอากาศ 3.1 Stel (Short-term ExposureLimit) หมายถึง ค่าความเข้มข้นสูงสุดที่ผู้ปฏิบัติงานสามารถจะสัมผัสได้อย่างต่อเนื่องในเวลาสั้น โดยไม่ได้รับอันตรายใด ๆ 3.2 TWA (Time-Weight Average) หมายถึง ค่าเฉลี่ยความเข้มข้นของสารเคมีในอากาศสำหรับการทำงาน 8 ชั่วโมงใน 1 วัน หรือ

มาเรียนรู้กับพื้นที่อับอากาศ EP.1

พื้นที่อับอากาศ สถานที่ทำงานที่มีทางเข้าออกจำกัด และการระบายอากาศตามธรรมชาติไม่เพียงพอ ส่งผลให้อากาศภายในไม่ถูกสุขลักษณะและไม่ปลอดภัย เรียนรู้กับพื้นที่อับอากาศ Confined Spaces 1.พื้นที่อับอากาศ หมายถึง สถานที่ทำงานที่มีทางเข้าออกจำกัด มีการระบายอากาศตามธรรมชาติไม่เพียงพอที่จะทำให้อากาศภายในอยู่ในสภาพที่ถูกสุขลักษณะและปลอดภัยได้ ซึ่งอาจเป็นที่สะสมของสารเคมีเป็นพิษ สารไวไฟ รวมทั้งออกซิเจนไม่เพียงพอ เช่นถังน้ำมัน ถังหมัก ไซโล ท่อ ถัง ถ้ำ บ่อ อุโมงค์ เตา ห้องใต้ดิน ภาชนะ

กากอุตสาหกรรม กำจัดอย่างถูกวิธีเพื่อสิ่งแวดล้อมที่ดี

หากโรงงานไหนไม่มีการขออนุญาตเกี่ยวกับการกำจัดกากอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรมจะไม่ต่อใบอนุญาตโรงงานให้ จะกลายเป็นโรงงานเถื่อน กากอุตสาหกรรม คืออะไร อ่านได้ที่ มาทำความเข้าใจเกี่ยวกับ กากของเสียอุตสาหกรรม ตอนที่ 1 ในการกำจัดกากอุตสาหกรรมอย่างไรให้ถูกวิธี ถูกกฎหมาย ไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม ตามกฎหมายเมื่อมีกากอุตสาหกรรมเกิดขึ้น สิ่งที่ทุกฝ่ายต้องดำเนินการหลัก ๆ มี 2 ข้อคือ 1.ต้องรายงาน 2.ต้องขออนุญาต สำหรับผู้ก่อกำเนิด มีสิ่งที่ต้องดำเนินการอย่างแรกคือ ก่อนอื่นต้องทราบว่าโรงงานของเรามีกากอะไรบ้าง กากนั้นเป็นอันตรายหรือไม่

EIA รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม

การจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมหรือ EIA เพื่อเป็นเครื่องมือที่จะช่วยพิจารณาว่าโครงการที่กำลังเกิดจะก่อให้เกิดผลเสียหายต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อมหรือไม่ EIA คืออะไร EIA ย่อมาจาก รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (Environmental Impact Assessment)  ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2561 ได้ให้คำนิยาม “การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม” หมายความว่า กระบวนการศึกษาและการประเมินผลที่อาจเกิดขึ้นจากการดำเนินโครงการ หรือ กิจการ หรือ การดำเนินการใด ของรัฐ หรือ

มาทำความเข้าใจเกี่ยวกับ กากของเสียอุตสาหกรรม ตอนที่ 1

มาทำความเข้าใจเกี่ยวกับ กากของเสียอุตสาหกรรม ตอนที่ 1 เส้นทางการกำจัด กากของเสียอุตสาหกรรม ต้องอาศัยหน่วยงานถึงสามฝ่ายในการกำจัด ได้แก่ โรงงานก่อกำเนิดกากอุตสาหกรรม ผู้ขนส่งกาก และ โรงงานผู้รับบำบัดกำจัดกากอุตสาหกรรม ( บ. รับ กํา จัด กากอุตสาหกรรม ) กากของเสียอุตสาหกรรม หมายถึง สิ่งที่ไม่ใช้แล้วหรือของเสียที่เกิดจากการประกอบกิจการโรงงาน ตั้งแต่กระบวนการรับวัตถุดิบ การตรวจสอบคุณภาพ การผลิต

การวิเคราะห์หาค่าบีโอดี (BOD) ภาคที่ 2

สวัสดีค่ะ วันนี้แอดมาต่อจากภาคที่แล้วหลังจากที่เราได้เตรียมสารเคมีกันเยอะแยะมากมาย เข้าสู่กระบวนการวิเคราะห์ BOD อย่างละเอียดๆ ทั้งวิธีที่เรียกว่า แบบตรงและแบบเจือจาง

บริษัทออกแบบระบบบำบัดน้ำเสีย

ประสิทธิภาพของบริษัทรับออกแบบระบบบำบัดน้ำเสีย

บทนำเรื่อง การออกแบบระบบบำบัดน้ำเสีย ประเทศไทยได้ให้ความสนใจกับการรักษาสิ่งแวดล้อมมากขึ้น จึงได้ออกกฎหมายเกี่ยวกับการควบคุมน้ำเสียจากโรงงานหรือครัวเรือน ทำให้มีหลายฝ่ายเริ่มให้ความสำคัญกับการ ออกแบบ ระบบบำบัดน้ำเสีย และ การติดตั้งระบบบำบัดน้ำ ซึ่งน้ำเสียที่มีสิ่งเจือปนหรือจุนลินทรีย์มากมายในน้ำหากปล่อยลงสู่น้ำธรรมชาติจะทำให้คุณภาพน้ำในธรรมชาติเสียหายได้ก่อให้เกิดมลภาวะเป็นพิษ ส่งผลเสียต่อประชาชน สังคมและสิ่งแวดล้อม ซึ่งการออกแบบระบบบำบัดน้ำเสียให้ได้คุณภาพมาตรฐานระดับสากลได้ จะต้องเป็นบริษัท ออกแบบระบบบำบัดน้ำเสีย ที่มีความเชี่ยวชาญในเรื่องของเป็นที่ปรึกษางานด้านระบบบำบัดน้ำเสียทั้งการออกแบบและการติดตั้ง ในส่วนภาคอุตสาหกรรม อบต. เทศบาล หรือหน่วยงานราชการ เพื่อให้ได้น้ำที่มีคุณภาพส่งผลต่อการเพิ่มระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนได้อย่างปลอดภัย หลักการการทำงานด้าน การออกแบบระบบบำบัดน้ำเสีย บริษัทที่ออกแบบระบบบำบัดน้ำเสียได้คุณภาพมาตรฐานระดับสากลนั้น บริษัทจะต้องมีหลักการอย่างไรในการทำงานการออกแบบระบบบำบัดน้ำเสีย

ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย

มาทำความรู้จักกับ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย

ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย คือผู้ที่มีความรู้และประสบการณ์ด้านการบำบัดน้ำเสีย การควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียทางกายภาพ ทางเคมี ทางชีวภาพ ได้อย่างเชี่ยวชาญ การดูแลระบบบำบัดน้ำเสีย ต้องอาศัย ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย เข้ามาเป็นผู้ดูแลหลัก ซึ่งจะต้องได้รับการอบรมให้ทราบถึงวิธีการต่าง ๆ การใช้เครื่องจักรและอุปกรณ์ในระบบบำบัดน้ำเสีย การควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียทางกายภาพ ทางเคมี ทางชีวภาพ รวมถึงการบำบัดน้ำเสียทางธรรมชาติ รวมถึง การตรวจสอบคุณภาพน้ำเสียโรงงานอุตสาหกรรม การจัดการลดมลพิษที่แหล่งกำเนิดให้ได้อย่างมีมาตรฐาน ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย หรือ ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย หมายถึง ผู้ควบคุมหรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย

การวิเคราะห์หาค่าบีโอดี (BOD) ภาคที่ 1

การวิเคราะห์หาค่าบีโอดี (BOD) เป็นการวัดความสกปรกของน้ำเสียในเทอมของออกซิเจนที่แบคทีเรียใช้ในการย่อยสารอินทรีย์ชนิดที่ย่อยสลายได้ภายใต้สภาวะที่มีออกซิเจน การหาบีโอดีเป็นกระบวนการทดสอบทางชีววิทยาเพื่อหาปริมาณค่าออกซิเจนซึ่งแบคทีเรียใช้ในการย่อยสารอินทรีย์ในน้ำเสียภายใต้สภาวะที่เหมือนกับที่เกิดในธรรมชาติที่สุด เพื่อที่จะให้การวิเคราะห์เป็นปริมาณการวิเคราะห์ จึงต้องทำให้แฟคเตอร์ต่างๆ ที่มีอิทธิพลต่อการย่อยสลายคงที่

ดูแลระบบบำบัดน้ำเสีย

Siammat เป็นบริษัทรับบริการรับดูแลระบบบ่อบำบัดน้ำเสียในโรงงานและอาคารอุตสาหกรรมโดยผู้เชี่ยวชาญด้านสิ่งแวดล้อม สิ่งที่ต้องทำในการดูแลระบบบำบัดน้ำเสีย การดูแลระบบบำบัดน้ำเสีย เพื่อเป็นการกำจัดสิ่งปนเปื้อนในน้ำ สารอินทรีย์ที่ละลายอยู่ในน้ำเสีย ซึ่งก่อให้เกิดปัญหาน้ำเน่าเสียออกทิ้งไป และเพื่อช่วยให้มีน้ำดีน้ำใช้ที่ได้คุณภาพให้กับประชาชนได้ดำรงชีวิตได้อย่างปลอดภัย ระบบบำบัดน้ำเสีย หมายถึง การกำจัดหรือทำลายสิ่งปนเปื้อนในน้ำเสียให้หมดไป หรือ เหลือเล็กน้อยที่สุดให้ได้มาตรฐานที่กำหนด และ ไม่ทำให้เกิดมลพิษต่อสิ่งแวดล้อม ก่อนจะไปที่ การบำบัดน้ำเสีย เรามาทำความเข้าใจกับคำว่า น้ำเสีย กันก่อนว่าหมายถึงอะไร น้ำเสีย หมายถึง น้ำที่มีสิ่งเจือปนต่าง ๆ ในปริมาณที่สูง

อันตรายกรดซัลฟูริก (Sulfuric acid)

โรงงานอุตสาหกรรมส่วนใหญ่มีการนำกรดซัลฟูริกมาใช้ประโยชน์ ไม่ว่าจะเป็น ใช้ปรับสภาพความเป็นกรดด่างในกระบวนการผลิต ใช้ล้างทําความสะอาดชิ้นงาน ใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิตสารประกอบเคมี ใช้เป็นตัวเร่งปฏิกิริยา ใช้เป็นตัวสกัดแร่ และใช้เป็นสารอิเล็กโตรไลต์ Blog นี้ เรามาศึกษาความเป็นอันตรายของกรดซัลฟูริก เพื่อสามารถใช้งานอย่างถูกต้องและปลอดภัยและถูกกฎหมายด้วยจ้า

ดัชนีคุณภาพอากาศ (Air Quality Index : AQI)

คุณเคยสงสัยหรือไม่ว่าอักษรย่อ AQI ที่โชว์ให้เห็นที่ Application ต่าง ๆ คืออะไร ต่างจากค่า PM2.5 อย่างไร ดัชนีคุณภาพอากาศ (Air Quality Index : AQI) เป็นการรายงานข้อมูลคุณภาพอากาศในรูปแบบที่ง่ายต่อความเข้าใจของประชาชนทั่วไป

Free Environmental Law Update

อัพเดทกฎหมายสิ่งแวดล้อม ฟรี!

รับสิทธิ์ง่ายๆ เพียงกรอก Email ของคุณด้านล่าง

เราจะส่งอัพเดทกฎหมายใหม่ที่ประกาศในราชกิจจา ประจำเดือน โดยจะคัดเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับด้านสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัย และความปลอดภัย เพื่อให้ท่านสะดวกในการนำไปประเมินความสอดคล้องในองค์กรของท่านต่อไป

Sign up for free

Malcare WordPress Security